א.מ.ת מחשוב - טיסה של המניה בכמעט 9% על רקע הדוחות

גידול של כ-15% בהכנסות ברבעון שהסתכמו לסך של כ-345 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-301 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

 
יואב ויינברג, צלם: ניב קנטוריואב ויינברג, צלם: ניב קנטור
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לסך של כ-56 מיליון ש"ח, גידול של כ-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

גידול של כ-39% ברווח התפעולי ברבעון אשר הסתכם לכ-13  מיליון ש"ח, לעומת 9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם לכ-8.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-65% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הושלמה העסקה לרכישת 87% ממניות קבוצת יוניטסק תמורת 77 מיליון ש"ח. העסקה כוללת גם תמורה מותנית על בסיס יעדים בגובה של כ-18.3 מיליון ש"ח בשלוש שנים הקרובות.

יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם תוצאות טובות וצמיחה בפרמטרים התפעוליים. המומנטום החיובי בפעילות ה-OEM נמשך כאשר הצמיחה ברבעון היא פועל יוצא של צמיחה אורגנית לצד הטמעה מוצלחת של הרכישות שביצענו בתחום זה. אנו ממשיכים לפעול להעמקת הפעילות בתחום ה-OEM תוך בחינת רכישות סינרגטיות נוספות בחו"ל וצופים צמיחה משמעותית בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו. לאחרונה השלמנו את העסקה לרכישת חברת יוניטסק אשר מהווה אבן דרך משמעותית להרחבת פעילותנו בתחום התוכנה. החיבור ליוניטסק מאפשר לנו להרחיב את סל הפתרונות המוצעים ללקוחותינו ולהגדיל משמעותית את פעילויות התוכנה, תחום שבו אנו צופים פוטנציאל צמיחה גבוה בשנים הקרובות. נמשיך להתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות ובאיתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם. כל זאת במטרה לממש את תוכניות הצמיחה הרב שנתיות של החברה."

תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-345 מיליון ש"ח, לעומת כ-301 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14.7% אשר נובע בעיקרו מגידול אורגני בעיקר במגזר ה- OEM כתוצאה מתוספת לקוחות חדשים והרחבת פרויקטים בקרב לקוחות קיימים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-55.5 מיליון ש"ח (כ-16.1% מההכנסות) לעומת כ-47 מיליון ש"ח (כ-15.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-18.4% הנובע מהעליה במחזור ההכנסות ומשיפור בשיעור הרווחיות הגולמית בעיקר במגזר ה-OEM.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-42.3 מיליון ש"ח לעומת כ-37.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה נובעת כתוצאה מהגידול בהיקף ההכנסות וכן מירידה בעלויות שכר ואחרות בתקופה המקבילה בשל פעולות שננקטו אז עם תחילת משבר הקורונה ומאיחוד התוצאות של חברה שנרכשה השנה וטרם אוחדה ברבעון המקביל. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-13.2 מיליון ש"ח (מהווה כ-3.8% מההכנסות)  לעומת כ-9.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-3.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-39% הנובע בעיקרן מהשיפור ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו בשל הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה, כאמור. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-1.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהוצאות המימון נובע מפערים בין הפרשי שער החליפין שקל/דולר שנרשמו ברבעון המקביל אל מול הרבעון הנוכחי. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-20.8 מיליון ש"ח  לעומת כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-22% הנובע מהעליה ברווח התפעולי. 

 הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-8.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 65% הנובע בעיקרו מהעליה ברווח התפעולי ומהקיטון בהוצאות המימון אשר קוזזו בחלקם בשל הגידול בהוצאות המיסים. 

החוב פיננסי נטו ליום 30.09.2021 הסתכם בכ-126 מיליון ש"ח לעומת חוב בסך 102 מיליון ש"ח ליום 31.12.2020.

תוצאות עיקריות מגזרי הפעילות ברבעון השלישי לשנת 2021

מגזר ה-OEM

סך הכנסות במגזר ה-OEM ברבעון השלישי הסתכמו בכ-158 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של כ- 119 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-33% שנובע מעליה בפעילות האורגנית והרחבת פרויקטים בקרב לקוחות קיימים. 

הרווח התפעולי במגזר ה-OEM ברבעון השלישי הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח (כ-5.7% מהכנסות המגזר) לעומת רווח תפעולי של כ-5 מיליון ש"ח (כ-4.3% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-77% הנובע בעיקרו מהעלייה בהכנסות והרווח הגולמי אשר קוזז בחלקו בשל גידול בעלויות המכירה וההנהלה. 

מגזר פתרונות המחשוב

ההכנסות במגזר פתרונות המחשוב ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות בכ-187 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ-183.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-1.7% הנובע בעיקר מאיחוד תוצאות חברת סייברקום אשר נרכשה השנה וטרם אוחדה ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי במגזר פתרונות המחשוב ברבעון השלישי הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח (כ-2% מהכנסות המגזר) לעומת רווח תפעולי של כ-4 מיליון ש"ח (כ-2.2% מהכנסות המגזר) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח התפעולי הושפע מהתוספת לרווח הגולמי כתוצאה מהגידול במחזור ההכנסות אשר קוזזה בשל גידול בהוצאות המכירה וההנהלה בעיקר בשל פעולות צמצום עלויות ברבעון המקביל בשל משבר הקורונה. 

הכרזת דיבידנד - החברה ממשיכה לממש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים הרבעוניים בגובה של כ-60% מהרווח הנקי , ומכריזה על דיבידנד בגין רווחי הרבעון השלישי לשנת 2021, בסך של כ-5.3  מיליון ש"ח. 

לגרף אמת לחצו כאן

60 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 49.05 מיליון באמת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמת. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

2.59%

2885887.5

אי.בי.אי. יתר

2.53%

2181937.42

מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW

2.42%

734789.19

אנליסט תעשיות

2.39%

1294078.88

פסגות יתר

2.09%

1619926.08

ילין לפידות יתר 

2.07%

6804031.15

MTF מחקה ת"א SME60 

1.29%

329225.8

מגדל מניות יתר

1.22%

143365.26

מור יתר 

0.97%

1552635.63

אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל

0.93%

150160