אקסטל לימיטד פירסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021

החברה רשמה מכירות שיא בהיקף של 396 מ' דולר ברבעון השלישי

 

 
Image by Nattanan Kanchanaprat from PixabayImage by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

מייסד ויו"ר אקסטל, גארי ברנט: "אנו מרוצים מאוד מהחוזק שמפגין שוק המגורים בניו יורק ומנתוני המכירות החזקים שלנו בשנת 2021 ובעיקר אלו שהצגנו בשני הרבעונים האחרונים. אנו גם מרוצים מהביצועים היציבים של תיק הנכסים המניבים שלנו. אנו מצפים  לקידום הפרויקטים הנוכחיים ובמקביל מחפשים הזדמנויות חדשות".

אקסטל, קבוצת פיתוח נדל"ן הפעילה בניו יורק, פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי. החברה הכירה בהכנסות של כ-396 מיליון דולר ברבעון השלישי לעומת כ-59 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלו גבוהות משיא ההכנסות שהוצג ברבעון השני של 2021 – כ-330 מיליון דולר. הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי  עמד על כ-62.9 מיליון דולר לעומת כ-7.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה הציגה זינוק בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת: ברבעון השלישי התזרים השוטף הסתכם בכ-367 מיליון דולר, לעומת נתון שלילי בתקופה המקבילה. נתון זה מתווסף לתזרים המזומנים שהציגה החברה ברבעון השני של 2021 - כ-234 מיליון דולר. סה"כ תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת לתשעת החודשים הראשונים של 2021 עומד על כ-661 מ' דולר. 

בהתחשב בהיקף המכירות החזקות, החברה ממשיכה בתהליך הורדת המינוף - ברבעון השלישי של 2021 פרעה החברה חובות ממוסדות פיננסיים בהיקף של כ-425 מיליון דולר בגין חובות על נכסי הקונדומיניום. עם המשך המכירות והחזרי החוב, חברת הדירוג מידרוג חזתה בדוח הדירוג האחרון כי המינוף ימשיך להשתפר.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021 מסרה החברה כ-321 יחידות דיור עבור תקבול ברוטו מצטבר של יותר מ-970 מיליון דולר ובמקביל פרעה כ-778 מיליון דולר של חוב. ליום 30 בספטמבר 2021 התקשרה החברה בהסכמים למכירת יחידות דיור (חוזים חתומים וחוזים לקראת חתימה) בסכום של למעלה מ-430 מיליון דולר. כמו כן, מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ונכון למועד לפרסום הדוח הכספי, התקשרה החברה בהסכמים למכירת יחידות דיור (חוזים חתומים וחוזים לקראת חתימה) בסכום של כ-131 מיליון דולר נוספים. 

שיפור תחזית הדירוג: ב-28 ביולי 2021 העלתה מידרוג את תחזית הדירוג של החברה מתחזית יציבה לתחזית חיובית. לדברי מידרוג: "שינוי אופק הדירוג לחיובי, משקף את השיפור בקצב המכירות בפרויקטי החברה במהלך החציון הראשון של שנת 2021 מעבר לתחזיות שמידרוג לקחה בחשבון במסגרת מעקב הדירוג בחודש מרץ 2021, וכן את ההערכה כי המגמה החיובית במכירות תימשך". 

מימון מחדש ב- Brooklyn Point: ב-3 בספטמבר 2021, הושלם הסכם מימון מחדש על ברוקלין פוינט בדרך של הלוואת מלאי בסכום כולל של כ-313 מיליון דולר. המימון הניב תזרים מזומנים חופשי נטו בסך של כ-65 מיליון דולר.