קרסו מוטורס - דוחות רבעון 2021-3 - גידול בהכנסות

ההכנסות בתקופה עלו בכ-27% לכ-3.4 מיליארד שקל

 

 
איציק וייץ, מנכ״ל קרסו, קרדיט: סטודיו לםאיציק וייץ, מנכ״ל קרסו, קרדיט: סטודיו לם
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנו מסכמים את התקופה והרבעון עם שיפור ניכר ברווח הנקי, לאור פעילויות מגזר הרכב ומגזר הליסינג. בפעילות מגזר הרכב אנו חווים ביקושים ערים לרכישת רכבים חדשים ואנו נערכים לתת מענה למגמה זו. במגזר הליסינג, שהתרחב עם רכישת קל אוטו אשתקד, אנחנו מציגים ברבעון גידול בהכנסות ועלייה ברווח לאור גידול בביקושים ובהיקף המכירות של כלי רכש משומשים. אנו ממשיכים לפעול למיצוי הסינרגיות של פסיפיק עם קל אוטו, אשר צפויים לתמוך בהמשך השיפור בפעילות במגזר זה. אנו פועלים לביסוס צמיחתה העתידית של הקבוצה, במקביל לתהליכים שאנו מיישמים כל העת בפעילויות הקיימות כדי להמשיך ולשפר את יעילות החברה".

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה - פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2021.  בחודש מאי 2020 הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הליסינג לאחר שהשלימה את העסקה לרכישת קבוצת "קל אוטו". החברה החלה לאחד בדוחותיה הכספיים את קבוצת קל אוטו החל מיום 1 במאי, 2020.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021

הכנסות החברה בתקופה עלו לכ-3.4 מיליארד שקל, לעומת כ-2.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ממגזר הרכב עלו בתקופה לכ-1.83 מיליארד שקל לעומת כ-1.44 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה עלו לכ-301.1 מיליון שקל, לעומת כ-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 מכרה החברה כ-16,631 רכבים, בהשוואה לכ-13,028 רכבים שנמכרו בתקופה המקבילה ב-2020. 

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו בתקופה לכ-1.29 מיליארד שקל, לעומת כ-963.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות המגזר נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת קל אוטו החל מחודש מאי 2020. רווחי המגזר בתקופה הנוכחית עלו לכ-136.2 מיליון שקל, לעומת כ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים בתקופה הנוכחית עלו לכ-273.6 מיליון שקל, לעומת כ-266.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופה הנוכחית עלו לכ-81 מיליון שקל, לעומת כ-62.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה לכ-615.7 מיליון שקל (כ-18.14% מההכנסות), לעומת כ-407 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-15.3% מההכנסות).

הרווח מפעולות רגילות בתשעת החודשים הראשונים של השנה למעלה מהוכפל ועומד על כ-323.6 מיליון שקל, לעומת כ-153.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  הגידול נובע בעיקר משיפור ברווחיות פעילות הרכב החדש והמשומש ומגידול בפעילות הליסינג שהושפעה בתקופה מקבילה אשתקד מהגבלות שנבעו ממשבר הקורונה.

בתקופה הנוכחית נרשם רווח נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסיים בסך של כ-1.2 מיליון שקל, לעומת הפסד נטו של כ-1.14 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה לכ-207.2 מיליון שקל, לעומת כ-88.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.   

 לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2021 בסכום של כ-378.4 מיליון שקל.  

סך ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם לסך של כ-1.7 מיליארד שקל, והוא מהווה כ-33.2% מסך המאזן המאוחד.

עקב מחסור עולמי במוליכים למחצה המשמשים לייצור רכיבים אלקטרוניים עבור תעשיית הרכב,  חלה ירידה בהיקפי הייצור והמכירות של כלי רכב על ידי יצרני כלי הרכב בעולם. החברה פועלת על מנת לצמצם את השפעת המחסור על פעילותה ותמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2021

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-1.01 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון הסתכמו בכ-476 מיליון שקל, לעומת כ-535.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון עלו לכ-100.5 מיליון שקל, לעומת כ-83.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של 2021 מכרה החברה 4,250 רכבים, לעומת 5,015 רכבים שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי הרבעון השלישי השנה כלל מיעוט ימי עבודה בשל עיתוי חגי תשרי השנה. 

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו ברבעון לכ-445.8 מיליון שקל, לעומת כ-423.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הוכפלו לכ-42.2 מיליון שקל, לעומת כ-21.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים ברבעון צמחו לכ-90.9 מיליון שקל, לעומת כ-85.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון השלישי של שני המגזרים הינו 25 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 עלה לכ-205 מיליון שקל (כ-20.3% מההכנסות), לעומת כ-157.2 מיליון שקל (כ-14.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של 2021 עלה לכ-111.5 מיליון שקל, לעומת כ-53.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ברבעון השלישי של 2021 נרשם הפסד נטו מהפרשי שער ונגזרים פיננסים בסך של כ-0.96 מיליון שקל, לעומת רווח נטו של כ-0.3 מיליון שקל שרשמה החברה בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של 2021 עלה לכ-67 מיליון שקל, לעומת כ-30.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

אירועים אחרונים

באוקטובר 2021 חברת הדירוג מדרוג העלתה את דירוג אגרות החוב של החברה מסדרות ב' ו-ד' ל-A1.il מ-A2.il. העלאת הדירוג נבעה מהעלאת דירוג המנפיק של החברה הבת (בבעלות מלאה) פסיפיק רכב ותחבורה המהווה זרוע החברה בתחום הליסינג ל-A1.il מ-A2.il.

באוגוסט 2021 דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-100 מיליון שקל.

במרץ 2021 דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-63 מיליון שקל.

במרץ 2021 ביצעה החברה גיוס אג"ח מסדרה חדשה (ד') בסך של כ-228 מיליון שקל וכן הרחבה של סדרה ג' בסך של כ-233 מיליון שקל.  

בפברואר 2021 אישר דירקטוריון החברה הליך של שינוי מבנה בחברה ובחברות בבעלותה, החל מה-31 במרץ 2021, אשר מורכב ממספר שלבים שיבוצעו סימולטנית בזה אחר זה, הכולל מיזוג סטטוטורי בין קרסו לבין כל אחת מחברות היעד: קל אוטו פרויקטים וניוטון שירותי רכב. ביוני 2021 הליך השינוי הושלם.

לגרף קרסו לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 101.25 מיליון בקרסו
קרנות נאמנות שמחזיקות את קרסו. לרשימה המלאה