קרן חדשה - אדמונד דה רוטשילד (RTF (4D אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר

לראשונה בישראל 5 אדמונד דה רוטשילד משיקה קרן מחקה, העוקבת אחר מדד ייחודי, הכולל חברות גלובאליות המתמחות בתחום המיזוג ובקרת אקלים

 

 
איל סגל, צילום אורית כליףאיל סגל, צילום אורית כליף
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

לראשונה בישראל 5 אדמונד דה רוטשילד משיקה קרן מחקה, העוקבת אחר מדד ייחודי,  הכולל חברות גלובאליות המתמחות בתחום המיזוג ובקרת אקלים.

אדמונד דה רוטשילד (RTF 4(4D אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר.

מספר קרן – 5134721 –  דמי ניהול – 0.65%

קרן מחקה חדשה שתעקוב אחרי מדד אינדקס Climate Control Systems 2 . מטרת המדד היא לאפשר חשיפה רחבה לתחום המיזוג ובקרת אקלים, דרך חשיפה לחברות גלובאליות שעיקר פעילותן הינו מתחום המיזוג ובקרת אקלים.

להערכת מנהל הקרן: **

תחום המיזוג ובקרת האקלים הינו תחום ותיק וצומח כאשר להערכתנו ישנם מספר גורמים אשר צפויים להאיץ את הצמיחה בשנים הקרובות:

שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית.

מגפת הקורונה והגברת המודעות הבריאותית.

הרצון (הכלכלי) של החברות לקבל דירוג ESG גבוה.

מעבר לבית החכם (IOT) וחידושים טכנולוגיים.

האצת קצב הבנייה למגורים ומשרדים בעולם.

תנאי המדד 3

מחזור מסחר יומי מינימאלי של 250 אלף$ ב-12 החודשים האחרונים.

שווי שוק מינימאלי של חצי מיליארד$.

חברות אשר  הכנסות החברה מתחום המיזוג ובקרת אקלים הינו 50% לכל הפחות. 

מנגנון משקל

משקל אחיד מדורג, יתוקנן במועד הקובע לפי 3 פרמטרים חשבונאיים:

ROE – שיעור התשואה על ההון העצמי של החברה מול ממוצע שאר החברות המדד.

שיעור הרווח התפעולי – שיעור הרווחיות של החברה מול ממוצע הרווחיות של החברות במדד.

גידול בהכנסות השנתיות – סך הכנסות החברה בשנה האחרונה אל מול ממוצע הגידול בהכנסות של חברות המדד.

עדכון המדד

במועד הקובע, המשקל המקסימלי למניה 5% והמשקל המינימלי 1%.

עדכון המניות במדד מתבצע אחת לשנה ועדכון המניות אחת לרבעון.

נתונים על המדד כיום*

המדד מכיל 25 חברות, אך אינו מוגבל בכמות המניות.

החברות במדד התאגדו ב-10 מדינות שונות.

שווי השוק של החברות במדד הינו כ- 280 מיליארד$.

*נכון לתאריך 31/12/2021 לפי מידע מאתר עורך המדד.

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 12.1.2022 מועד סיום התאמת הנכסים 19.1.2022.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"). 1. הקרן הינה קרן חדשה.  יחידות הקרן יוצעו לציבור לראשונה בתאריך 12.01.2022 מועד סיום התאמת הנכסים 19.01.2022. 2. המדד הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "עורן המדד"). הקרן פועלת ע"פ רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 

פרסום זה אינו בגדִר ייעוץ השקֱעות ו/או שיווקֱ השקֱעות ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים לֹכלֹ משקֱיע. כמו כן הוא אינו מהווה הצעה לֹרכישת יחידִות בקֱרנות הנאמנות שבניהולֹ מנהל הקרן. רכישת היחידִות בקֱרנות הנה עלֹ פי תשקֱיף עיקֱרי ו/או תשקֱיף קֱרן חדִשה ו/או דִיווחים מידִיים שבתוקֱף.

**אין באמור לֹעילֹ כדִי לֹהוות התחייבות מנהלֹ הקֱרן ו/או הבטחה מצידִו לֹהשיג את מטרת הקֱרן ו/או לֹהשיג תשואה חיובית או תשואה כלֹשהי לֹאורך זמן. 

אין בתשואות ובִדירוגי הֱקרנות בעבר כִדיֹ להבטיח/ֹלהעיִד עֹל תשואותיהן וִדירוגן בעתיִד.

3. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן שפורסם באתר www.magna.isa.gov.il  ביום 05.01.2022 (מס' אסמכתא: 2022-03-002346). 

4. עדִ 120% חשיפה לֹמניות – D- עדִ 120% חשיפה לֹמט”ח.

5. לידיעת מנהל הקרן.