נאייקס מפרסמת מדדי ביצוע מרכזיים לרבעון הרביעי 2021 ולשנה כולה

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו בכ-120 מיליון דולר, גידול של למעלה מ-50% לעומת ההכנסות בשנת 2020

 

 
דוד בן אבי ויאיר נחמד, נאייקס, צילום: ניר סלקמןדוד בן אבי ויאיר נחמד, נאייקס, צילום: ניר סלקמן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

ברבעון הרביעי של 2021 נרשמה עלייה של כ-35% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה חצתה רף של חצי מיליון נקודות מכירה מחוברות ומנוהלות ברחבי העולם עם צמיחה של קרוב ל-40% בשנת 2021.

מספר העסקאות הכולל שסלקה החברה עמד על כרבע מיליארד ברבעון הרביעי של 2021, גידול של כ-85% לעומת השווי ברבעון המקביל אשתקד.

חברת נאייקס (TASE: NYAX), פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם, מדווחת היום על מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs) של החברה ביחס לרבעון הרביעי של 2021 ולשנה כולה.

נאייקס מפרסמת את מדדי הביצוע באופן קבוע במהלך החודש העוקב לרבעון, וזאת מתוך רצון לפעול בשקיפות מול המשקיעים ולשתף מוקדם ככל הניתן בפרמטרים המרכזיים אשר הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף. 

ברבעון הרביעי של שנת 2021 סך ההכנסות של החברה צפויות להיות בין 33.5 – 34.5 מיליון דולר, גידול של של כ- 35% לעומת סך ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת2020 . ההכנסות השנתיות צפויות להסתכם בסכום של כ- 120 מיליון דולר, גידול של למעלה מ- 50% לעומת ההכנסות בשנת 2020 שעמדו על כ- 79 מיליון דולר. 

הכנסות החברה נובעות מהכנסות חוזרות (מדמי שימוש (SaaS) חודשיים ועמלות סליקה) וממכירת יחידות קצה (POS Devices) כמפורט להלן:

ההכנסות החוזרות הסתכמו בשנת 2021 ב- 71 מיליון דולר, צמיחה של למעלה מ- 60% משנה לשנה. ברבעון הרביעי של 2021 רשמה נאייקס הכנסות חוזרות של כ- 21 מיליון דולר, צמיחה של כ- 5% לעומת הרבעון השלישי לשנת 2021. נתון מכירות זה משקף את הצמיחה מבסיס הלקוחות הקיימים והחדשים עם נפח עסקאות הולך וגדל.

ההכנסות מיחידות קצה הסתכמו בשנת 2021 ב- 48 מיליון דולר, צמיחה של כ- 37% משנה לשנה. ברבעון הרביעי של 2021 רשמה נאייקס צמיחה של כ- 18% לעומת הרבעון השלישי לשנת 2021 וזאת על אף האתגרים הנובעים מעליית מחירי הרכיבים הגלובלית ומקשיים בשרשרת האספקה. צמיחה בהכנסות מיחידות קצה משקפת את הגידול הפוטנציאלי העתידי בהכנסות החוזרות ממתן השירותים והסליקה כאמור בסעיף ההכנסות החוזרות.


מספר נקודות המכירה המחוברות ומנוהלות להן החברה מספקת שירותים ("נקודות מכירה") הסתכם בכ- 510,000 , גידול של כ- 39% לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2020 וגידול של 11% לעומת מספרן של נקודות המכירה בסוף הרבעון השלישי של שנת 2021.

החברה ממשיכה לגייס לקוחות בקצב גבוה. מספר לקוחות החברה הגיע ל- 30 אלף, גידול של כ-  58%לעומת מספרם בסוף שנת 2020 וגידול של כ- 11% לעומת מספרם בסוף הרבעון השלישי של שנת 2021.


מספר העסקאות בנקודות המכירה שנסלקו על ידי החברה הגיע ברבעון הרביעי של השנה לסכום של כ- 247 מיליון, גידול של כ- 85% לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2020 


יובהר כי הנתונים המובאים לעיל בדבר מדדי ביצוע מרכזיים של החברה ביחס לרבעון הרביעי של שנת 2021 ושיחות הוועידה אינם מחליפים את הצורך לעיין בדיווחי החברה, ובפרט בדוחות הכספיים בהם ייכלל המידע המלא ביחס לתוצאות החברה אשר יפורסמו ביום 9 במרץ 2022

החברה תקיים ביום זה בשעה 15:30 שעון ישראל שיחת ועידה באנגלית ובה סקירה של הדוחות הכספיים, בהשתתפות מר יאיר נחמד, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, גב' שגית מנור, סמנכ"לית הכספים של הקבוצה ומר דוד בן אבי, מנהל טכנולוגיות ראשי של החברה.

לאחר השיחה באנגלית תקיים החברה ביום 9 במרץ, 2022, בשעה 16:30 שעון ישראל שיחת ועידה בעברית בהשתתפות אותם מנהלים. בכדי להשתתף בשיחת הוועידה, יש ללחוץ על הקישור הבא: 

Meeting ID: 867 0745 5985

הנתונים המובאים לעיל בדבר מדדי ביצוע מרכזיים של החברה ביחס לרבעון הרביעי של שנת 2021, ובפרט בדבר צפי ההכנסות של החברה ברבעון הרביעי של 2021 מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה. יובהר, כי אין ודאות שההערכות הנוגעות לתוצאות הכספיות של החברה או למדדי ביצוע אחרים יתממשו, והן אף עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלו שהוצגו לעיל.

לגרף נאייקס לחצו כאן

66 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 49.39 מיליון בנאייקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאייקס. לרשימה המלאה