אלדן ומימון ישיר חתמו על הסכם להקמת מיזם משותף

להעמדת מימון לרכישת רכבים

 

 
שי דהן, מנכ״ל באלדן תחבורה, צילום: מתוך אתר החברהשי דהן, מנכ״ל באלדן תחבורה, צילום: מתוך אתר החברה
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

בהסכם שיתוף פעולה להקמת מיזם משותף (באמצעות חברה שתוקם לצורך העניין ואשר תוחזק על-ידי הצדדים בשיעורים של %70 אלדן ו-%30 מימון ישיר) אשר יעסוק, בין היתר, בהעמדת הלוואות ללקוחות הרוכשים כלי רכב מהחברה. לפי ההסכם, הונה הראשוני של חברת המיזם יעמוד על סך כולל של 30 מיליון ש"ח.
 
שי דהן, מנכ"ל משותף , אלדן: "במהלך התקופה האחרונה אנו בוחנים את האפשרות להציע שרותי מימון לאלפי הלקוחות שרוכשים מאיתנו כל שנה כלי רכב חדשים ומשומשים מליסינג והשכרה. שרותי המימון הינם מוצר משלים לעסקאות אלו. החיבור עם מימון ישיר הוא טבעי ובאמצעות הקמת החברה המשותפת נוכל יחד למצות את הפוטנציאל הגדול בתחום".

התקשרות בהסכם הקמת מיזם משותף – העמדת מימון לרכישת רכבים

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 23 בינואר 2022 התקשרה החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("מימון ישיר") בהסכם שיתוף פעולה להקמת מיזם משותף (באמצעות חברה שתוקם לצורך העניין ואשר תוחזק על-ידי הצדדים בשיעורים של 70% אלדן ו-30% מימון ישיר ("חברת המיזם")), אשר יעסוק, בין היתר, בהעמדת הלוואות ללקוחות הרוכשים כלי רכב מהחברה (ו/או מחברות בהן החברה מחזיקה מחצית או יותר מהון המניות המונפק ו/או מצדדים שלישיים אחרים ככל שזהותם תוסכם בין הצדדים).

בהתאם להוראות ההסכם נקבעו בין הצדדים הוראות שונו ת לעניין מהות המיזם, תחומי אחריות הצדדים בו, ניהולו וכדומה, אשר עיקרן:

(א) הונה הראשוני של חברת המיזם יעמוד על סך כולל של 30 מיליון ש"ח אשר יועמד על-ידי הצדדים (במספר פעימות על-פי צרכי חברת המיזם) לפי חלקם היחסי בחברת המיזם (קרי, חלק החברה - 21 מיליון ש"ח);

(ב) מימון ישיר תעניק לחברת המיזם שירותי תפעול מלאים של ההלוואות שתועמדנה ללקוחות במסגרת פעילות חברת המיזם כנגד תמורה הקבועה בהסכם.

למועד הדוח, התקשרות הצדדים בהסכם כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובהם קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים מאת כל רשות מוסמכת לצורך הקמת חברת המיזם וביצוע הפעילות האמורה לעיל (לרבות רישיון למתן אשראי (מורחב) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, וכן לרבות אישור (ככל שיידרש) מאת רשות התחרות).