ישראמקו - נחתם תיקון להסכם בין שותפי תמר לבין חברת החשמל - המניה עדין יורדת היום

במסגרת ההסכם חח"י מתחייבת לרכוש כמות מינימאלית נוספת של גז טבעי בסך כולל של כ-16 BCM, כך שהיקף ההכנסות המצטבר ברוטו של שותפי תמר מעסקת מכירת הגז לחח"י מוערך בכ-5.8 מיליארד דולר

 

 
Image by SatyaPrem from PixabayImage by SatyaPrem from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/01/2022

הכמות המינימאלית השנתית הכוללת שחברת החשמל התחייבה לרכוש החל משנת 2022 הינה 3.5-4 BCM.

ישראמקו מעדכנת כי נחתם תיקון להסכם בין שותפי תמר לבין חברת החשמל אשר עיקריו כדלקמן: 

בנוסף ליתרת הכמות המינימלית לחיוב (כ-20.7 לתקופה החל מיום 1.7.2021 ועד ליום 30.6.2028) חח"י התחייבה לרכוש כמות מינימאלית נוספת של גז טבעי, כהתחייבות תפעולית (בהתאם לצרכי חח"י), בסך כולל של כ-16 BCM עבור התקופה החל מה-1.7.2021 ועד לתום תקופת ההסכם. ככל וחח"י לא תצרוך את סך כמות ההתחייבות התפעולית עד ליום 31.12.2030, ההסכם יוארך באופן אוטומטי עד לצריכת מלוא הכמות. 

הכמות המינימאלית השנתית הכוללת (הכמות המינימאלית לחיוב וכמות ההתחייבות התפעולית ככל שתידרש לחברת החשמל בפועל) שחברת החשמל התחייבה לרכוש החל משנת 2022 הינה BCM 3.5-4.

חח"י התחייבה להזמין כמות יומית מינימאלית לאורך כל תקופת ההסכם ללא שינוי של הכמות היומית המקסימאלית ששותפי תמר מחויבים לספק לחח"י. 

תקופת ההסכם תוארך בשנתיים וחצי נוספות ותסתיים ביום 31.12.2030 (חלף 30.6.2028, לפני הארכה כקבוע בהסכם). 

מחיר הגז עבור הכמות המינימלית לחיוב הקבועה בהסכם יופחת החל מיום 1.7.2021 במספר אחוזים בודדים מעבר ל-25% כקבוע בהסכם, ויוצמד בהתאם למנגנון  ההצמדה שנקבע בהסכם. 

מועד פתיחת המחיר בטווח של עד 10% (תוספת או הפחתה) נדחה ליום 01.01.2025 במקום המועד שנקבע בהסכם המקורי (1.7.2024).

מחיר הגז עבור כמות ההתחייבות התפעולית וכן עבור כל כמות נוספת, ככל שתירכש, מעבר לכמות ההתחייבות התפעולית ולכמות המינימאלית לחיוב הקבועה בהסכם יהיה קבוע ויעמוד על מחיר הנמוך במעט מ-4 דולר ל-MMBTU ללא הצמדה. 

ההסכם המפורט יהיה כפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים, וביניהם אישור רשות החשמל, אישור רשות החברות הממשלתיות ואישור רשות התחרות, ככל שיידרשו. 

היקף ההכנסות המצטבר, ברוטו, בהתבסס, בין היתר, על הכמות המינימאלית לחיוב ועל כמות ההתחייבות התפעולית, מוערך בכ- 5.8 מיליארד דולר. ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על- ידי חברת החשמל. 

משותפות ישראמקו נמסר: "אנו גאים על הבחירה של חברת החשמל להתקשר בעסקה לרכישת כמויות משמעותיות נוספות, כך שסך היקף ההכנסות ממכירת הגז לחברת החשמל ממאגר תמר יעלה לכ-5.8 מיליארד דולר. ההתקשרות עשויה להבטיח לשותפים במאגר הכנסות נוספות ומקרבת למיצוי יכולת ההפקה הנוכחית של מאגר תמר באמצעות מכירה של לפחות 16 BCM נוספים לחברת החשמל והתחייבות לרכישת גז טבעי על בסיס יומי. 

ההסכם עם חברת החשמל מצטרף להסכם שנחתם לאחרונה עם דליה אנרגיה. הסכמים אלו מגבירים את הוודאות בהכנסות מפרויקט תמר ומהווים בסיס טוב להמשך הפיתוח של המאגר. מאגר תמר ימשיך להוביל את משק הגז המקומי וערוך לאספקה של גז טבעי לצרכים ההולכים וגדלים של המשק הישראלי וכן לשווקים האזוריים." 

ג'ף יואינג, מנהל שברון מזרח הים התיכון מסר: ההסכם אליו הגיעו הצדדים הוא  דוגמא נוספת למחוייבות של שברון לבנות מערכות יחסים המבוססות על אמון ותועלת הדדית באמצעות שיתוף פעולה עם הציבור, הממשלה, לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים נוספים.
 
נמשיך לעבוד עם הממשלה ומשרד האנרגיה וכל בעלי העניין האחרים כדי להפיק עבור ישראל, האיזור והעולם, גז טבעי – מקור אנרגיה אמין, זול ונקי יותר, בעודנו מתקדמים לעתיד מופחת פחמן".