איציק שינדובסקי, מנכ"ל אנליסט: "זכינו להבעת אמון מציבור הלקוחות והמשקיעים"

כמה גדל היקף הנכס המנוהל? | הרווח הנקי, זינק ביותר מפי 3 ביחס לאשתקד, והסתכם בכ- 24 מיליון ₪. הכנסות בית ההשקעות, צמחו בכ- 20%, והסתכמו בכ- 123 מיליון ₪. הנכסים המנוהלים גדלו בכ- 40% לכ- 22.6 מיליארד ש"ח. החברה תחלק דיבידנד בסך של כ- 5 מיליון ₪

 

 

 
איציק שינדובסקי כנס תלפיות צ פאנדראיציק שינדובסקי כנס תלפיות צ פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2022

איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט:

שנת 2021 הייתה שנה מצויינת לאנליסט, שנה שבה החברה זכתה להבעת אמון מצד ציבור הלקוחות והמשקיעים, דבר שבא לידי ביטוי בצמיחה חדה, בהיקף הנכסים המנוהלים. זאת, לצד תשואות בולטות מאוד, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול החברה. במהלך השנה, היקף הנכסים המנוהלים גדל בכ- 6.5 מיליארד ₪, גידול של כ- 40%.

היקף הנכסים המנוהלים, הסתכם בסוף השנה בכ- 22.6 מיליארד ₪.

מגמת הגידול בנכסים ממשיכה גם ברבעון הראשון של 2022, במהלכו גוייסו לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות כ- 1.8 מיליארד ₪, נתון המשקף הצטרפות של כ- 50,000 לקוחות.

אנו ממשיכים להשקיע, משאבים ניכרים בתשתיות טכנולוגיות ותפעוליות, לצד, הרחבה ניכרת של מחלקות השרות והתפעול, לאור הגידול הניכר בלקוחות ובנכסים המנוהלים.
בית ההשקעות אנליסט מדווח על תוצאותיו הכספיות לשנת 2021 ולרבעון הרביעי של השנה:

הכנסות בית ההשקעות הסתכמו ב-122.8 מיליון ₪ , לעומת הכנסות שהסתכמו בכ-101.4 מיליון ₪ בשנת 2020. ברבעון הרביעי רשם בית ההשקעות הכנסות של כ-34.6 מיליון ₪, לעומת ההכנסות ברבעון הקודם שהסתכמו בכ- 31.5 מיליון ₪.

הרווח התפעולי השנתי הסתכם בכ-16.2 מיליון ₪, בדומה ל-2020. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3 מיליון ₪, לעומת הרווח התפעולי ברבעון הקודם שהסתכם בכ-5.4 מיליון ₪.

הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-24 מיליון ₪, לעומת הרווח הנקי שהסתכם בכ-6.9 מיליון ₪ בשנת 2020. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-8.5 מיליון ₪, לעומת רווח של כ-1.8 מיליון ₪ ברבעון הקודם.

הרווח השנתי מפעילות בני"ע סחירים (נוסטרו) הסתכם בכ-26.8 מיליון ₪, לעומת רווח של כ-3.2 מיליון ₪ בשנת 2020. רווח הנוסטרו ברבעון הרביעי הסתכם בכ-11 מיליון ₪, לעומת רווח נוסטרו של כ- 0.4 מיליון ₪ ברבעון הקודם.

ההכנסות השנתיות מתחום קרנות הנאמנות הסתכמו בכ-51.6 מיליון ₪, לעומת ההכנסות שהסתכמו בכ-49.8 מיליון ₪ בשנת 2020. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-13.5 מיליון ₪, לעומת כ-13.1 מיליון ₪ ברבעון הקודם.

ההכנסות השנתיות מתחום קופות הגמל הסתכמו בכ-68 מיליון ₪, לעומת ההכנסות שהסתכמו בכ-48.9 מיליון ₪ בשנת 2020. ברבעון הרביעי, הסתכמו ההכנסות בכ-20.2 מיליון ₪, לעומת כ-17.6 מיליון ₪ ברבעון הקודם.

ההכנסות השנתיות מתחום שירותי השיווק וניהול תיקי השקעות הסתכמו בכ-3.2 מיליון ₪, לעומת הכנסות של כ-2.8 מיליון ₪ בשנת 2020. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-0.9 מיליון ₪ ₪, לעומת כ-0.8 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.

ההון המיוחס לבעלי המניות ביום 31.12.2021 הסתכם בכ-172 מיליון ₪, המהווים כ-69% מסך המאזן, בהשוואה לכ-162 מיליון ₪ בדצמבר 2020. פעילות הקבוצה ממומנת בעיקר מהון עצמי. נכון למועד פרסום הדו"ח, היקף תיק הנוסטרו של החברה מסתכם בכ-185 מיליון ₪.
היקף הנכסים המנוהלים לסוף שנת 2021 הסתכם בכ-22.6 מיליארד ₪, לעומת כ-16.1 מיליארד ₪ בסוף שנת 2020 ולעומת היקף נכסים של כ-19.9 מיליארד ₪ בסוף הרבעון הקודם. היקף הנכסים נכון ליום פרסום הדו"ח, הוא כ- 24.1 מיליארד ₪.