יניב פרידמן, מנכ"ל מודיעין אנרגיה: "תוצאות הרבעון משקפות פוטנציאל שקיים בפרויקט קולורדו שנרכש לפני שנה"

הכנסות השותפות עלו לשיא של 7.4 מיליון דולר; EBITDA - של כ-3 מיליון דולר; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת - 2.8 מיליון דולר; רווח מתואם של כ- 1.5 מיליון דולר

 

 

 
Image by Ulrike Leone from PixabayImage by Ulrike Leone from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

בשנים-עשר החודשים האחרונים המשקפים שנה מלאה של הפקה מפרויקט קולורדו שרכישתו הושלמה בחודש פברואר 2021 בתמורה ל-20 מיליון דולר, היקף ההכנסות הסתכם ביותר מ-26 מיליון דולר, ותזרים המזומנים השוטף נאמד בכ-11 מיליון דולר

מנכ"ל מודיעין אנרגיה, יניב פרידמן: "תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022 משקפות את הפוטנציאל הקיים בפרויקט קולורדו שאותו רכשה מודיעין לפני כשנה.

אנו מוכנים ליישום תוכנית הפיתוח של הפרויקט לשנת 2022 שאני מעריך כי את תוצאותיה נראה כבר במהלך הרבעון הרביעי של וממשיכים לבחון הזדמנויות מעניינות לצמיחה ולגיוון בסיס הנכסים של מודיעין אנרגיה"

דגשים לרבעון הראשון לשנת 2022:

במהלך הרבעון חלקה של מודיעין בהפקת הנפט בנכסים בהם היא מחזיקה הסתכם בכ-81 אלף חביות נפט.

ההכנסות ברבעון הראשון עלו לשיא של כ-7.4 מיליון דולר ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלו ליותר מ- 26 מיליון דולר.

EBITDA ברבעון הראשון הסתכם לכ-3 מיליון דולר ובמהלך 12 החודשים האחרונים לכ-10 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון בנטרול שערוכים הסתכם לכ- 1.5 מיליון דולר מיליון דולר. הרווח הנקי הושפע מהוצאה חשבונאית שאינה תזרימית בהיקף של כ- 1.2 מיליון דולר, הנובעת מירידת ערך הנגזרים הפיננסים (גידור על מחיר הפקת הנפט) שביצעה השותפות כחלק מאסטרטגית הגידור של השותפות. הרווח הנקי כולל שערוכים שאינם תזרימיים עמד על כ- 331 אלפי דולר.

תזרים המזומנים השוטף הסתכם ברבעון הראשון לכ-2.8 מיליון דולר, ובמהלך 12 החודשים האחרונים הסתכם לכ- 11 מיליון דולר.

קידום תוכנית הפיתוח הרב שנתית לפרויקט קולורדו - בחודש הבא צפויה להתחיל תוכנית הפיתוח הרב שנתית של הפרויקט שתוצאותיה צפויות לבוא לידי ביטוי כבר במהלך הרבעון הרביעי של 2022. 

עד היום הושקעו בתוכנית הפיתוח כ- 4.3 מיליון דולר (חלק השותפות) כהון עצמי מתוך תקציב מוערך של כ- 27 מיליון דולר ולשותפות עומדת מסגרת מתאגיד בנקאי לטובת מימון תוכנית הפיתוח בהיקף של 20 מיליון דולר.

מודיעין ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים הן בתחום הגז הטבעי והנפט והן בתחום האנרגיה המתחדשת ולאחרונה דיווחה על כניסה לפרויקט מפיק עם פוטנציאל צמיחה משמעותי ב- Eagle Ford Shale במדינת טקסס, ארה"ב.