רועי גדיש, מנכ"ל אדגר:"פתחנו חזק את השנה, מדיניות החברה לשמור על איכות הדיירים בפורטפוליו"

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו לכ-67.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-5.1% לעומת אשתקד

 

 

 
רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צרועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

ה-NOI עלה בכ-4.2% לעומת אשתקד והסתכם לכ-62.1 מיליון ש"ח.

ה-FFO לבעלי המניות עלה בכ-17.6% לעומת אשתקד והסתכם בכ-29.0 מיליון ש"ח.

יתרות המזומנים מסתכמות בכ-511 מיליון ש"ח ומסגרות האשראי הלא מנוצלות עומדות על כ-315 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 במרס 2022,  בכ-1.38 מיליארד ש"ח, כ-8.45 ש"ח למניה.

החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות של כ-8.9 אגורות למניה, כ-14.5 מיליון ש"ח, בהתאם למדיניות הדיבידנד.

החברה מאשררת את תחזית NOI ו-FFO לשנים 2022-2023.


רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "פתחנו את שנת 2022 עם תוצאות טובות והמשך מגמת הצמיחה שאפיינה אותנו ברבעונים האחרונים. מדיניות החברה לשמור על האיכות הגבוהה של הדיירים בפורטפוליו, בהם ממשלות, שגרירויות וחברות גדולות לצד פעילות ה- Brain Embassy ממשיכה להוכיח את עצמה. אנו רואים ביקוש עולה לשטחי ה-Brain Embassy  המרחיבים את מגוון הפתרונות שאנו מציעים לשוכרים בארץ ובחו"ל ואנו פועלים להגדלת ההיצע. חוזי השכירות של אדגר צמודים ברובם למדד בעוד כמחצית מהחוב איננה צמודה כך שאנו ערוכים בצורה מיטבית לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית. בנוסף, מינינו לאחרונה את ערן ברק לסמנכ"ל תחום הדטה סנטר בחברה, ערן היה זה שהקים את המתקן הראשון בישראל מטעם אדגר וזה שיוביל את פיתוח המתקן בפתח תקווה ומתקנים נוספים בארץ ובעולם "

דגשים לתוצאות 

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו לכ-67.1 מיליון ש"ח, עליה של כ-5.1% לעומת 63.8 ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהגידול בהכנסות בישראל בסך כ-5.3 מיליון ש"ח באדגר 360 ובראש העין בגין פעילות הדאטה סנטר. העליה קוזזה בחלקה (בסך של 2.2 מיליון ש"ח) בהשפעת הירידה בשערי החליפין הממוצעים של האירו ושל הדולר הקנדי לעומת השקל.  

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-62.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4.2% לעומת 59.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO ברבעון עלה בכ-17.6% והסתכם לכ-29.0 מיליון ש"ח, לעומת כ-24.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-5.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-16.3 מיליון ש"ח אשתקד. 

הרווח הכולל הסתכם לכ-28.9 מיליון ש"ח לעומת כ-34.2 מיליון ש"ח אשתקד והושפע מרווח בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים בסך של כ- 13.9 מיליון ש"ח. בנוסף נרשם רווח כולל אחר בסך של כ- 9.6 מיליון ש"ח הנובע משערוך חיובי בגין עסקאות קיבוע ריבית IRS.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 במרץ 2022 לכ-1,382 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,367 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם לכ-31.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.5 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, בניכוי השינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבויות, התזרים מפעילות שוטפת הינו כ-12.7 מיליון ש"ח וכולל ריבית חצי שנתית ששולמה בסך כ-29 מיליון ש"ח.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרס 2022 הסתכמה לסך של כ-511 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך 315 מיליון ש"ח. בחודש ינואר 2022 הגדילה החברה את יתרת המזומנים באמצעות הנפקת אג"ח (סדרה י"ב) בתמורה נטו של כ-247.1 מיליון ש"ח.

עליית ערך נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – בתקופת הדוח בוצעה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הערכת שווי לנכסים BMW וצ'סקייגו בפולין. על סמך הערכה זו  נרשם שיערוך חיובי בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח.

לגרף אדגר לחצו כאן

124 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 117.33 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה