מידרוג קובעת דירוג Aaa לבנק דיסקונט לגיוס של 1 מיליארד שקל

באופק יציב

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022


מידרוג קובעת דירוג Aaa.il באופק יציב להנפקת סדרות אג"ח חדשות (סדרה טז' ו-סדרה יז') בסך של עד 1,000 מיליון ₪ ע.נ., וכן דירוג P-1.il לגיוס ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) בסך של עד 1,000 מיליון ₪ ע.נ.. היקף סדרות אלו לא יעלה על 1,000 מיליון ₪ ע.נ. במצטבר, שיונפקו על ידי דיסקונט מנפיקים בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק"). 

בהתאם למתודולוגיה של מידרוג, דירוג ניירות הערך המסחריים מתבסס על דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק, ועל ניתוח הנזילות שלו לזמן קצר, זאת על סמך פרופיל הנזילות שנבחן בהערכת האיתנות הפיננסית של הבנק, כמפורט להלן, יציבות מבנה המקורות  ונכסים נזילים  ביחס לסך פיקדונות הציבור.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש אוקטובר 2021.