האוצר מוביל רפורמות בחוק ההסדרים שיפגעו בסוכני הביטוח ב 2023 - מקדם יועצים פנסיוניים

הסוגיות הביטוחיות בתכנית הכלכלית לשנת 2023 של משרד האוצר: הוספת נסועה כמשתנה בביטוח חובה; קידום אובייקטיביות סוכן הביטוח; חיזוק היועצים הפנסיוניים על חשבון סוכני הביטוח; היטל בשיעור 35% על החברות על תשלום לרופא ולמוסד רפואי על פעילות פרטית; חובת תשלום ראשון תוטל על חברות הביטוח לפני כיסוי זהה בשב"ן; בנק קטן יוכל למכור ביטוח כללי

 

 

 
Photo 9652303 Liberman © Yakov Stavchansky Dreamstime.comPhoto 9652303 Liberman © Yakov Stavchansky Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2022

משרד האוצר פרסם היום לתגובות הציבור את טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023 (מה שגם מוכר כטיוטת חוק ההסדרים).

בטיוטה מוקדש מקום נרחב למדי לסוגיות ביטוחיות אותן נסקור אחת אחת:

ביטוח חובה לרכב 

הוספת משתנה היקף הנסועה לביטוח החובה לרכב: "כיום, תשלומי ביטוח החובה על הרכב הינם תשלומים דיפרנציאליים המתחשבים במאפייני הרכב והנהג השונים, אך אינם מושפעים מהיקף השימוש בו, ולכן הם מהווים כיום חלק מהעלות הקבועה, המעודדת שימוש יתר. לפיכך, מוצע לרשום את הודעת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי בכוונתו להוסיף לרשימת המשתנים והקטגוריות המשפיעים על הסיכון בענף ביטוח רכב חובה גם משתנה המשקף את שיעור הנסועה באופן שיאפשר לחברות הביטוח להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב". חברות הביטוח תהיינה רשאיות להשתמש, בין היתר, במספר הקילומטרים שנסע הרכב המבוטח במהלך שנה קלנדרית כמשתנה בתכנית לניהול הסיכונים לצורך קביעת גובה דמי ביטוח החובה לרכב.

ביטוחי בריאות פרטיים

היטל רפואה פרטית  - "מתחילת 2023 יוטל היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה זכאות למימון ציבורי. היטל בשיעור של 35% מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח, בגין הפעילות אשר כוסתה על ידה, והיטל בשיעור של 15% מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים"

יש לציין, כי בתכנית הכלכלית שהוגשה אשתקד נכלל היטל דומה בשיעור 40% על חברות הביטוח. בהמשך ירד ההיטל ל-30% ולבסוף התוכנית יצאה לחלוטין מחוק ההסדרים.

איסור על מכירת פוליסות החזרים בתחום ייעוץ רפואי - החל מ-2023 כיסוי ביטוחי בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים יתאפשר רק אם קיים הסדר בין קופת החולים לנותן השירותים הרפואיים, במסגרתו משלמת קופת החולים ישירות לנותן השירותים הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות ההשתתפות עצמית בלבד.

מטרת התיקון - להעביר את ההתקשרות של ספק שירותי הבריאות מהחולה לגורם המבטח, על מנת להעביר את ניהול המשא ומתן של הרופאים לגופים המתמחים בכך, וכך להפחית את המחיר ולמנוע ניצול של חולים וגביית מחירים גבוהים מחולים בשעת נזקקותם.

על אף האמור, קופת חולים או חברת ביטוח רשאיות להגיש לאישור שר הבריאות רשימה שתכיל רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים שבהם קיים מספר מצומצם של רופאים מומחים, בשיעור של עד 10% מתוך מספר הרופאים שעמם יש לכל אחת מקופות החולים או מחברות הביטוח הסדר ייעוץ, לגביהם תהיה קופת החולים או חברת הביטוח רשאית להציע החזר כספי.

איסור על כפל ביטוח במוצרי ביטוח בריאות מסוג שיפוי -  מטרת הסעיף היא "לצמצם את תופעת הכפל הביטוחי, בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות ביטוח מקבילות של חברות מסחריות... רבים מן המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים רוכשים מספר ביטוחי בריאות שונים מסוג שיפוי, המספקים כיסוי זהה. במקרה של תביעה בביטוח מסוג שיפוי המבוטח זכאי להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו בפועל, בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא מחזיק, ולפיכך הוא לא נהנה מן הכפל. זאת בניגוד לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת אירוע ביטוחי ללא קשר להוצאות המבוטח בפועל, אלה האחרונים אופייניים יותר בביטוחי מחלות קשות ותאונות אישיות.

על פי הערכת רשות שוק ההון משקי הבית שילמו 760 מיליון שקל ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח. הרשות אסרה כפל ביטוח בביטוחים פרטיים והאוצר מציע להרחיב אותו גם לביטוח קבוצתי (קולקטיבי).

התכנית הכלכלית מטילה על הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפעול כך שעד ה-1 בינואר 2023 – הוראות החוזר המאוחד, סימן ג' (איסור מכירת כפל ביטוחי בפוליסת פרט) יתוקנו באופן שהאיסור על מכירת פוליסה למועמד שיש ברשותו פוליסה קיימת המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מסוג שיפוי, מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת, יורחב גם לגבי מועמד המחזיק בפוליסה קבוצתית, וגם לגבי שיווק פוליסה קבוצתית.

על חברות הביטוח תוטל "חובת תשלום ראשון" לפני כיסוי זהה בשב"ן – "בעת פנייה של מבוטח לקופת החולים, זו תחויב לבדוק אם למבוטח יש ביטוח פרטי המכסה את המקרה. אם ישנו ביטוח פרטי – תפנה קופת החולים את המבוטח לחברת הביטוח על מנת לקבל כיסוי. בכל מקרה בו אדם תובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים או הייעוציים, והיה וקיים לו אותו כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית ובשירותי בריאות נוספים של קופת חולים, חברת הביטוח הפרטית תפעיל את הפוליסה לפני תכנית שירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים. היה וביקש אדם לממש את זכאותו במסגרת שב"ן על אף קיומה של כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית באותו מקרה ביטוח, תעביר חברת הביטוח הפרטית תשלום לתכנית שירותי הבריאות הנוספים בגובה עלות השירות שניתן על ידי שירותי הבריאות הנוספים ועד לסכום המירבי שהיה על חברת הביטוח לשלם על פי הפוליסה שבה מבוטח אותו מטופל.

קופות החולים יידרשו לבחון את השפעת הצעד האמור על הוצאות שירותי הבריאות הנוספים שלהן, ולאחרי בדיקה זו תוגש לאישור שר הבריאות בקשה להפחתת פרמיית התשלום בגין החיסכון הצפוי להן.

חיסכון פנסיוני

הפקדה לביטוח מנהלים תותר רק למבוטחים ששכרם עולה מעבר לתקרת ההפקדה בקרן פנסיה - בדברי ההסבר להצעה נקבע כי "ביטוח מנהלים הוא מוצר נחות ביחס לקרן פנסיה", בין השאר כי דמי הניהול בו הם הגבוהים ביותר בשוק, וכי דמי הניהול הממוצעים גבוהים פי ארבע מקרן פנסיה חדשה. עוד נאמר כי המוצר אינו כולל הבטחת תשואה על ידי המדינה. על כן – יכולת החיסכון נפגעת.

קידום היועצים הפנסיוניים – "מבטח לא יהיה רשאי לסרב באופן בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני". סירוב בלתי סביר מוגדר בהצעה כסירוב להתקשר בהסכם הדומה להסכם קיים בגוף המוסדי עם יועץ פנסיוני אחר, או  סירוב על רקע היקף פעילות של היועץ. על הגוף המוסדי יהיה לנמק בכתב את הטעמים לסירוב.

בהסבר נכתב, כי "על אף היתרונות הרבים הגלומים בייעוץ אובייקטיבי לציבור החוסכים, נכון להיום נתח פעילותם של היועצים הפנסיונים בשוק התיווך הפנסיוני קטן באופן משמעותי מחלקם של המתווכים האחרים ובראשם סוכני הביטוח. על פי סקר שבוצע בשנת 2018 עבור משרד האוצר, 74% מהחוסכים רכשו מוצרים דרך סוכני ביטוח, ורק 1/3 מהמשיבים ידעו כי קיים הבדל בין סוכן לבין יועץ פנסיוני". 

עוד צוין, כי "נתחי השליטה של סוכני הביטוח הפנסיוני בשוק התיווך הפנסיוני נובעת, בין היתר, מן ההעדפה המובנת של גופים מוסדיים לשווק את מוצריהם באמצעות סוכני ביטוח, היות וביכולתם להשפיע על תמריציהם באמצעות תשלום עמלות משתנות. וזאת בניגוד ליועצים הפנסיונים אשר כאמור לעיל, אינם יכולים לייעץ ביחס למוצרים שיש להם זיקה אליהם וכן מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל מן הגופים המוסדיים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), תשס"ו- 2006, הקובע עמלת הפצה בשיעור מרבי של 0.25% מסך הנכסים עבור יועץ פנסיוני".

הגברת התחרות בשוק זה, וכן צמצום ניגודי עניינים מובנים ("סוכן אובייקטיבי". ק.מ.)– לשם "הבטחת מתן ייעוץ ותיווך אובייקטיבי של מוצרי ביטוח וחיסכון לפרט ושיפור יכולתו לבחור במוצרי הביטוח והחיסכון המתאימים לצרכיו, מוצע  לבצע מספר תיקונים להגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני".

בנקים קטנים יוכלו למכור ביטוח כללי

בטיוטת התכנית הכלכלית מוצע לתקן את חוק הבנקאות, כך שייקבע כי בנק בעל היקף פעילות קטן (פחות מעשירית משווי נכסי כלל הבנקים) יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי. במקרה שבו חדל להיות בנק בעל היקף קטן, הוא יורה לתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו לחדול מעיסוק בביטוח כללי או יפעל להפסיק את שליטתו בתאגיד.

מוסבר כי מטרת התיקון המוצע הינה הגברת התחרות בשוק הבנקאות באמצעות מתן יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות קטן, ובמקביל הגברת התחרות בשוק סוכני הביטוח באמצעות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות. כל זאת תוך שמירה על העיקרון המרכזי של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות – צמצום הריכוזיות במערכת הפיננסית.

x