נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ: "פעילות המשרדים ממשיכה להתנהל בצורה טובה"

שיעורי התפוסה נותרו גבוהים וניכרת יציבות בביקוש לשטחי משרדים בשווקים בהם פועלת הקבוצה

 

 

 
נתן חץ, מנכ״ל אלוני חץ, קרדיט: יח״צנתן חץ, מנכ״ל אלוני חץ, קרדיט: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות לרבעון הראשון הסתכם בכ-133 מיליון ש"ח, עליה של 20% לעומת כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

במהלך הרבעון הראשון ועד היום, השקיעה החברה בחברות המוחזקות סך של כ-126 מיליון ש"ח. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-31.03.2022 הינו 7.71 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 44.24 ש"ח למניה)  לעומת 7.63 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 43.89 ש"ח למניה) לסוף שנת 2021.

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 67 ש"ח .

שיעור המינוף נכון להיום על בסיס ה-NAV הסחיר עומד על 26.4%.

החברה שומרת על גמישות פיננסית גבוהה אשר באה לידי ביטוי ביתרות מזומן ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כולל של כ-840 מיליון ש"ח, כשכלל נכסיה של החברה (סולו) בהיקף של כ-15.8 מיליארד ש"ח משוחררים משעבוד (מתוכם כ-8.5 מיליארד ש"ח אחזקות סחירות). 

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2022 בהמשך צמיחה ותנופת עשייה בכל חברות הקבוצה. פעילות המשרדים ממשיכה להתנהל בצורה טובה, שיעורי התפוסה נותרו גבוהים וניכרת יציבות בביקוש לשטחי משרדים בשווקים בהם פועלת הקבוצה. 

התקופה האחרונה מאופיינת בסביבת ריבית עולה ותנודתיות בשווקים הפיננסיים. אנו מעריכים כי הגמישות הפיננסית החזקה , הנזילות הגבוהה ויחסי המינוף ההולמים של קבוצת אלוני חץ, על כל חברותיה לצד האסטרטגיה להשקעה לטווח ארוך, איכות הנכסים והפיזור על פני מספר שווקים ימשיכו לשרת אותנו היטב גם בתקופה זו. בכוונתנו להמשיך לפעול לקידום האסטרטגיה העסקית של חברות הקבוצה תוך מיקוד בהמשך קידום תכניות הפיתוח בכל אחד מהשווקים."

אירועים עיקריים מתחילת שנת 2022 בחברות המוחזקות:

[Carr] Carr Properties:

Carr:

One Congress - בחודש אפריל 2022 חתמה Carr על הסכם להשכרת יתרת שטחי ההשכרה שנותרו פנויים במגדל, הנמצא בשלבי בניה מתקדמים, לשוכר יחיד בהיקף של 409 אלף רגל רבוע (כ-38 אלף מ"ר), כך שלאחר החתימה על ההסכם בנין One Congress מושכר במלואו. 

Block 16 - בחודש פברואר 2022, חתמה Carr על הסכם חכירה ל-99 שנים של חטיבת קרקע הידועה בשם Block 16 בשטח של 4 דונם ב-CBD של אוסטין, טקסס וזאת למטרת פיתוח ובניה של מגדל משרדים בשטח כולל של 738 אלפי רגל רבוע ובתקציב הקמה של 530-520 מיליוני דולר. Carr צופה כי הקמת המגדל תחל ברבעון הראשון של שנת 2023, סיומו צפוי להיות ביוני 2026 וכי ה-NOI התזרימי החזוי בשנה הראשונה במצב של Stabilization, יעמוד על כ-40 מיליוני דולר (בכוונת Carr לצרף לפרויקט שותף בשיעור של 49%).

בחודש מאי 2022 מימשו חלק מבעלי זכויות המיעוט ב-Carr את זכות הפידיון שלהם ביחס למניות הניתנות לפדיון אשר ברשותם בעלות של 60 מיליון דולר. בכוונת אלוני חץ להשקיע סך של 60 מיליון דולר בהון של Carr כך שלאחר ההשקעה אשר צפויה להתרחש בחודש יוני 2022, תחזיק החברה 47% ב-Carr.

Brockton Everlast [BE]:

בחודש פברואר 2022 הושלמה העסקה בין אלוני חץ,Brockton Everlast  ומנורה מבטחים על פיה מנורה מבטחים השקיעה כ -115 מיליון ליש"ט (כ-13.6% מהונה של BE) בפעילות של BE בבריטניה. 

כמו כן, למנורה מבטחים הוענקה אופציה להשקיע עד ליום 23.5.2023 הון נוסף ב-BE בסך של 75 מיליון ליש"ט. אם וככל שהאופציה הנ"ל תמומש, יעלה שיעור אחזקתה של מנורה ב-BE ל-20%. 


דיבידנד 

בחודש מרץ 2022 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2022 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 126 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 31 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 32 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. 

בהמשך לאמור, קיבל דירקטוריון החברה במאי 2022 החלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2021 בסך של 31 אגורות למניה (כ-54 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש יוני 2022. 

לגרף אלוני חץ לחצו כאן

292 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 608.85 מיליון באלוני חץ
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלוני חץ. לרשימה המלאה