מיכה פרנס, מנכ"ל בית בכפר: "ההשפעות החיצוניות ובכללן העלייה במדד המחירים השפיעו חשבונאית על הוצאות המימון ועל הרווח הנקי"

בית בכפר מדווחת על עלייה של 8.8% בהכנסות ה – NOI מנכסי הנדל"ן הסתכם ב – 15 מיליון שקל ומהווה 66.3% מההכנסות. התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב – 15.6 מיליון שקל

 

 

 
מיקי פרנס, צילום: אילן בשורמיקי פרנס, צילום: אילן בשור
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2022

העלייה בהכנסות וב-NOI מנכסי הנדל"ן מקורה בעלייה בכמות הדירות המאוכלסות, הצמדת דמי האחזקה למדד, ושחלופי דירות המעלים את דמי האחזקה המשולמים. החברה ממשיכה בשיווק מסלול הליסינג על פני מסלול הפיקדון ו 39% מהחוזים שנחתמו עם דיירים במהלך הרבעון נחתמו במסלול זה, זאת לעומת שיעור של 32% בשנת 2021.

נקודות עיקריות : 

סה"כ הכנסות הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2022 ב–22.6 מיליון שקל לעומת 20.8 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021, המשקפים גידול של 8.8%. 

ה-NOI הסתכם ב 15 מיליון שקל, לעומת NOI בהיקף של 13.8 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. 

שיעור ה–NOI עמד על 66.3%, זאת לעומת שיעור NOI של 65.1% בשנת 2021. 

התשואה על הנכסים הסתכמה ברבעון הראשון בחישוב שנתי ב 7.9% זאת לעומת תשואה שנתית של 7.2% בשנת 2021. 

הוצאות המימון נטו ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו ב–6.7 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון בהיקף של 3 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר משני סעיפים – שערוך ניירות ערך והוצאות בגין הפרשי הצמדה הנזקפים על התחייבויות בגין הסכמי דיירים אשר צמודים למדד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב – 2 מיליון שקל לעומת רווח נקי ברבעון הראשון לשנת 2021 שהסתכם ב – 9.5 מיליון שקל. 

החברה חילקה דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל בחודש אפריל. 
מנכ"ל בית בכפר, מר מיכה (מיקי) פרנס:

דוחות אלו מראים את חוזקת החברה ומעמדה המוביל בתחום הדיור המוגן ולראיה אנו מציגים עלייה בכמות החוזים ומכאן עלייה בהכנסות וברווחים מהפעילות. כמות הדירות המאוכלסות ברבעון זה עמדה על ממוצע רבעוני של 746.7 דירות, זאת לעומת 733 דירות ברבעון המקביל. עם זאת, ההשפעות החיצוניות ובכללן העלייה במדד המחירים השפיעו חשבונאית על הוצאות המימון ועל הרווח הנקי. אנו ממשיכים לפעול להרחבת הקמפוס בכפר סבא ובשלבי תכנון של קמפוס נוסף בבאר יעקב. 
 
לגרף בית בכפר לחצו כאן

30 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 82.37 מיליון בבית בכפר
קרנות נאמנות שמחזיקות את בית בכפר. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

מור נדל"ן 

1.73%

14628904

מור מניות ערך 

1.4%

5627944

מור השקעות 

1.29%

4010138.64

מור יתר 

1.24%

2182264

מור מניות ישראל

1.18%

20481872

מור מניות ת"א 125 

1.15%

2162926

מור גמישה 

1.11%

10128424

מור תיק השקעות 50%

0.63%

1450936

מור 20/80 מניות חו"ל

0.39%

18752

מור 25/75

0.37%

1619704