שיא חדש של כ-290 מיליארד ₪ בהיקף הנכסים המנוהלים - דו"ח רבעון ראשון כלל ביטוח

כלל החזקות עסקי ביטוח מדווחת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022

 

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/06/2022

הפרמיות והתקבולים* שהורווחו ברוטו, הסתכמו לסך של כ-7.2 מיליארד ₪, לעומת סך של כ-5.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-29%!

שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים** ירד לכ-10.4%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-12.8% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על כ-221 מיליון ₪ והושפע בעיקרו מהירידות בשווקים והעלייה בריבית.

ברבעון המקביל אשתקד, הרוויחה החברה סך כולל של כ-402 מיליון ₪, סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-31.03.2022 הסתכם בכ-8.4 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-7.7 מיליארד ₪ ב-31.12.2021, גידול של כ-9% הנובע מרווחי החברה ומהנפקת ההון שבוצעה בתחילת השנה.

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון הראשון של 2022 עמדה על שיעור של כ-11.4%.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש של כ-290 מיליארד ₪, גידול של 1.3%, אל מול סוף שנת 2021, זאת על אף הירידה בשוקי ההון.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"תוצאות הרבעון משקפות את המשך המגמה של החברה לצמיחה בהכנסות, תוך ייעול מבנה ההוצאות, דבר המעיד על המשך שיפור איכות פעילות הליבה שלה.

אנו פותחים את השנה עם הכנסות גבוהות ורווח נאה, זאת למרות הירידות בשוקי ההון.  הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-7.2 מיליארד, צמיחה מרשימה של כ-29%! ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במקביל, שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים, ירד.

כלל ממשיכה להוביל בתשואות לעמיתים גם בתקופה זו של תנודתיות בשווקים, ומציגה נתונים מרשימים של צבירה נטו חיובית של כ-5 מיליארד ₪ בתחומי הפנסיה והגמל. בתוך כך, היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022, ועומד על כ-290 מיליארד ₪.

בתחילת חודש אפריל, כחלק ממהלך שמטרתו להרחיב את פעילות חברת ההחזקות, חתמנו על מסמך הבנות עם קבוצת Max. עסקה זו, ככל שתושלם, צפויה לצקת תוכן משמעותי לכלל החזקות, לשפר את הפרופיל הפיננסי של הקבוצה ואת איתנותה".

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

"כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה להציג רווחיות גבוהה בעסקי הליבה שלה, ומציגה צמיחה מרשימה בפרמיות ותקבולים של כ-1.6 מיליארד ₪, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

עם הכניסה לשנת 2022, קיבל דירקטוריון החברה החלטה לממש מתווה של חיזוק חברת ההחזקות וגיוון מקורות ההכנסה והרווח שלה.

בתוך כך, נחתם מזכר הבנות לרכישת Max. רכישה זו תוכל להוות הזדמנות להרחבת פעילות הקבוצה באמצעות בניית זרוע פיננסית, לצד הפעילות הנרחבת בחברת הביטוח".

* פרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה.

** היחס בין סך הוצאות הנהלה וכלליות, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות לסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה.