IBI בית השקעות השיק קרן מחקה הנהגה נשית - חברות השייכות לפורום 35+ של רשות ניירות ערך

IBI קרנות נאמנות משיקה קרן נאמנות מחקה "אי.בי.אי. מחקה (A4) אינדקס ישראל הנהגה נשית*, מס' ני"ע: 5135686 " | הצעת יחידות לציבור החל מה- 15.06.22 התאמת נכסים תסתיים באותו יום

 

 

 
אלה אלקלעי, קרדיט: אילן בשוראלה אלקלעי, קרדיט: אילן בשור
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/06/2022

נכון ליום 13.6.22 המדד כולל מניות של 34 חברות שנסחרות בישראל ומשתייכות "לפורום 35+" של רשות ניירות ערך, ובו חברות שהינן בעלות ייצוג נשי משמעותי בדירקטוריון שאינו פוחת מרף של 35%.

ההחלטה על הקמת הקרן התבססה על בדיקת הצוות המקצועי של IBI והמידע שפרסם עורך המדד על ביצועי המדד אינדקס ישראל הנהגה נשית ביחס למדד ת"א 125.[1] מחקרים אקדמיים מעידים כי כאשר נשים מהוות למעלה מ- 35% מקבוצה מסוימת, הדינמיקה הקבוצתית משתנה וההחלטות המתקבלות על-ידי הקבוצה משתנות. במצב שבו יש רק אישה אחת בעמדת ניהול בכירה, מידת השפעתה תלויה בכישורי הניהול שלה ואין הנהגה נשית בארגון. לעומת זאת, הנהגה נשית משקפת את התזה ששילוב משמעותי של נשים במגוון תפקידי מפתח בארגון משפיע על ביצועי החברה. [2] [3]

במדד ניתן פקטור משקל בהתאם לשיעור הייצוג הנשי בדירקטוריון - ככל שהשיעור גבוה יותר, כך ניתן פקטור אשר מגדיל את משקל המניה במדד ולהיפך. היה ודיווחי החברות יאפשרו, ייתכן ויוחלט בעתיד על כניסת חברות שידווחו על עמידה כנדרש ברף למדד בעדכון הרבעוני.

פורום 35+ הוקם על ידי הרשות לניירות ערך במטרה להדגיש את חשיבות האיזון המגדרי בדירקטוריונים של חברות הנסחרות בבורסה. בנוסף, מדידת חלקן היחסי של נשים בדירקטוריונים, נתנה כלי חשוב לעורך המדד לעקוב אחר גיוון הדירקטוריונים בחברות הנסחרות בבורסה. [4]  

אלה אלקלעי, יו"ר IBI קרנות נאמנות ויו"ר שדולת הנשים בישראל: "המדד שהשיקה חברת אינדקס בעקבות הקמת פורום ה 35+ של הרשות לני"ע יצר הזדמנות השקעה מעניינת אבל אולי לא פחות חשוב זו מהווה דחיפה לחברות להשתפר. מחקרים רבים2 מעידים שככל שההנהלה מגוונת יותר הביצועים הפיננסים של חברות משתפרים. זה די אינטואיטיבי לנו לחשוב שככל שהקבוצה מגוונת יותר היא פחות מקובעת, יותר חדשנית, יותר פתוחה לבקרה וביקורת ולוקה פחות בחשיבה קבוצתית.  

A*- עד 10% חשיפה למט"ח, 4- עד 120% חשיפה למניות


3  אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות בעתיד. אין באמור כדי להבטיח השגת תשואה ו/או תשואה עודפת.

4 להערכת כותב הודעה זה ובהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים.

אין לראות בהודעה זו בגדר המלצה ו/או ייעוץ/ שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות /או ייעוץ פנסיוני ו/או שידול ו/או חוות דעת בקשר עם השקעה. האמור הודעה זו אינו מהווה תחליף לשיקול דעתו הפרטני של כל אדם בהתחשב בסיכויים ובסיכונים הטמונים בכל השקעה, ואין בו בכדי להחליף ייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכד') המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במידע המוצג בהודעה זו כעובדתי או כמידע שלם וממצה ואין לקבל החלטות השקעה כלשהן בהסתמך עליו בלבד. אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ו/או אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ לא יהיו אחראיות כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו. כמו כן, אין באינפורמציה הניתנת בהודעה זו משום הבטחת תשואה כלשהי. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה על פי תשקיף בתוקף בלבד המתפרסם באתר האינטרנט של הרשות לני”ע בכתובת: www.magna.isa.gov. אין באמור כדי להבטיח השגת תשואה ו/או תשואה עודפת. מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות(1978) בע"מ.