HUB Security ממשיכה בהיערכות להשלמת המיזוג והצטרפות לנאסד״ק

כדי לקדם את אישור הסכם המיזוג: מנהלי HUB Security ודירקטוריון החברה החליטו לוותר על זכויות להטבות מנהלים, נושאי משרה ועובדים, לקבלת מניות נוספות כתמריץ הוני

 

 

 
אייל משה, מעיסד ומנכל משותף האב סקיוריטי, צילום: רובי ליבוביץ׳אייל משה, מעיסד ומנכל משותף האב סקיוריטי, צילום: רובי ליבוביץ׳
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/06/2022

מנכ״ל HUB Security, אייל משה: ״החברה ביצעה בתקופה האחרונה מהלכים מסחריים רבים שמחזקים את מעמדה בסביבה התחרותית, ואני מאמין שמהלכים אלה, בתוספת תיקון ההסכם משרתים את טובת החברה, ציבור המשקיעים ובעלי המניות בהצלחת השלמת עסקת המיזוג ורישומה של החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק״

בהמשך לדיווחי HUB Security בדבר התקשרות בהסכם מיזוג עם חברת Mount Rainier Inc. שהינה חברת SPAC הנסחרת בנאסד"ק, החברה עדכנה היום כי עסקת המיזוג מתקדמת כמתוכנן  לפי 10 דולר ארה״ב למניה על פי ההסכם המחייב שנחתם בין הצדדים. החברה מתעתדת להביא את עסקת המיזוג לאישור בעלי המניות במועד כפי שיקבע. 

בכדי לקדם את אישור הסכם המיזוג ולוודא כי כל בעלי המניות יוכלו להצביע באסיפת בעלי המניות, החליטו מנהלי החברה ודירקטוריון החברה לוותר על זכויות להטבות מנהלים, נושאי משרה ועובדים, לקבלת מניות נוספות כתמריץ הוני על פי התנאים שדווחו, וביום 19 ביוני 2022, נחתם בין HUB Security ובין Mount Rainier תיקון להסכם המחייב במסגרתו בוטלו הטבות מנהלים אלו ללא כל תמורה או חלף הטבות אם במישרין ואם בעקיפין.   

מנכ״ל HUB Security, אייל משה: ״החברה ביצעה בתקופה האחרונה מהלכים מסחריים רבים שמחזקים את מעמדה בסביבה התחרותית, ואני מאמין שמהלכים אלה, בתוספת תיקון ההסכם משרתים את טובת החברה, ציבור המשקיעים ובעלי המניות בהצלחת השלמת עסקת המיזוג ורישומה של החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק״