עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל

גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי | עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים | עדכון הוראות מעבר לשנת 2021

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2022

מבוא

לאחרונה פורסמו הוראת ניהול בנקאי תקין 203A בנושא "מדידה והלימות הון – טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי" (להלן – הוראה 203A) והוראת ניהול בנקאי תקין 208A בנושא "מדידה והלימות הון – התאמת שווי בגין סיכון אשראי CV A" (להלן – הוראה 208A).

בנוסף, לאחרונה עודכנה הוראת ניהול בנקאי תקין 203 בנושא "מדידה והלימות הון – הגישה הסטנדרטית – סיכון אשראי" כדי להגדיל את דרישות ההון בגין הלוואות בסיכון מוגבר המיועדות לרכישת קרקע.

לאור האמור, ולאור דרישות הגילוי של באזל בנושאים אלה, נוצר הצורך בעדכון הוראות הדיווח לציבור. לאחר התייעצות עם ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון, ועם הוועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, הוראות הדיווח לציבור תוקנו כמפורט להלן.