דני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל: "הרבעון הראשון מייצג עליה בהכנסות של מעל 60% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד"

ומציגה גידול משמעותי בהיקפי הפעילות של החברה: הכנסות החברה גדלו ל- 11.8מיליון אירו, גידול של 64% ה- EBITDA עלה ל- 3.8 מיליון אירו ורושם עלייה של כ 31% תזרים מפעילות שוטפת עומד על כ- 8.1 מיליון אירו

 

 

 
רני פרידריך, מנכ״ל אלומיי, צילום: ערן לםרני פרידריך, מנכ״ל אלומיי, צילום: ערן לם
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/06/2022

ברבעון זה בוצע מימון מחדש לפרויקט טלאסול המבוסס על הסכם מכירת החשמל (הנגזר) אשר  שיפר באופן משמעותי את התזרים לבעלי המניות בפרויקט והעלה את התשואה בו לבעלי המניות  לכ 14%, וזאת מבלי לקחת בחשבון את מחירי החשמל הנוכחיים המיטיבים עוד יותר את התשואה לבעלי המניות. בנוסף, הושלמה בספרד הקמתו של פרויקט אלומיי סולאר (28 מגה פוטו וולטאי) ובמהלכו הוא חובר לרשת החשמל, כאשר החשמל בפרויקט זה נמכר במחירי שוק

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל: "הרבעון הראשון מייצג עלייה בהכנסות של מעל  ל 60%  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מהלחימה באוקראינה והמחסור בגז,  מחירי החשמל באירופה עלו ביותר מפי 3 לעומת השנה שעברה, והשפיעו באופן חיובי על הכנסות החברה והיו הגורם העיקרי לגידול בסעיף זה. פרויקט טלאסול מוכר כ 75% מהחשמל המיוצר בו בהסכם מכירת חשמל ארוך טווח (PPA), ולכן העלייה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת החשמל שאינו  תחת הסכם זה".

אלומיי קפיטל המייצרת אנרגיה מתחדשת וחשמל, ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל באירופה ובישראל, דיווחה היום (יום ה')  על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 11.8 מיליון אירו, גידול של כ-64% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ-7.2 מיליון אירו. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקרו לעליית מחירי החשמל באירופה שנגרם בשל המתיחות הביטחונית בין רוסיה ואוקראינה, והכרה בהכנסות הפרויקט הפוטו-וולטאי טלאסול בספרד לאורך כל הרבעון; זאת לעומת הכרה בהכנסות לתקופה חלקית ברבעון הראשון של 2021, לאחר שהפרויקט קיבל את תעודה הקבלה הראשונית (PAC) ב-27 לינואר 2021. 

הוצאות התפעול הסתכמו ברבעון הראשון  בכ-6 מיליון אירו, בהשוואה לכ- 3.2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הפחת הסתכמו במהלך הרבעון בכ-4 מליון אירו, לעומת 3.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות התפעול מיוחס גם להפעלת פרויקט טלסול לאורך כל הרבעון הראשון, וזאת לעומת תקופה חלקית ברבעון המקביל אשתקד. 

עלויות פיתוח הפרויקטים הסתכמו ברבעון הראשון בכ-0.7 מיליון אירו, לעומת 0.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בעלויות הפיתוח מיוחס בעיקר לפרויקטים הפוטו-וולטאים שהחברה מקדמת באיטליה וספרד.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון של 2022 בכ-1.5 מיליון אירו, וזאת ביחס ל-1.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. לא נרשם שינוי משמעותי בתמהיל הוצאות ההנהלה והכלליות בין התקופות.

חלקה של החברה ברווחי חברה כלולה המטופלת בשיטת השווי המאזני, בנטרול עסקאות בינחברתיות, עמד על כ-0.2 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2022, בהשוואה לכ-0.6 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2021. הקיטון ברווח נגרם בעיקר מעליה בהוצאות המימון של דוראד בין התקופות, בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן של הלוואות מתאגידים בנקאיים.

הוצאות המימון נטו, הסתכמו ברבעון הראשון בכ-2.9 מיליון אירו, בהשוואה להוצאות מימון של כ-2.8 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. 

מסים על ההכנסה הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2022 בכ- 0.3 מיליון אירו, לעומת הכנסות ממסים בגובה דומה שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.  

ההפסד הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-3.4 מיליון אירו, וזאת לעומת הפסד של 2.7 מיליון אירו שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. 

ההפסד הכולל האחר הסתכם ברבעון הראשון בכ-40.9 מיליון אירו, וזאת לעומת הפסד של 2.4 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2021. הגידול המשמעותי בהפסד נובע בעיקר משינויים בשווי ההוגן של מכשירים המגדרים את תזרים המזומנים מהסכם מכירת החשמל (PPA) של פרויקט טלאסול בספרד, המכסה 80% מהספק החשמל של הפרויקט. העלייה המשמעותית במחירי החשמל באירופה מאז התחלת המתיחות הביטחונית בין רוסיה לאוקראינה, הביאה לשינוי משמעותי שלילי בשווי הסכם ה-PPA, המשפיע על קרן ההון של החברה, אך לא משפיע על הרווח / הפסד נקי של החברה או תזרים המזומנים שלה. לצד הירידה בשווי ההוגן של הסכם ה-PPA, לעלייה במחירי החשמל יש השפעה חיוביות על הכנסות פרויקט טלסאול שאינם מעוגנות בהסכם ה-PPA, שמגדילה את הרווח הנקי והתזרים של הפרויקט.

ההפסד הכולל ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-44.2 מיליון אירו, וזאת לעומת הפסד כולל של 5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-3.8 מיליון אירו, גידול של 31% בהשוואה ל-EBITDA ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-2.9 מיליון אירו.

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-8.1 מיליון אירו, וזאת לעומת תזרים של 1.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במזומנים נטו מפעילות שוטפת מיוחס בעיקרו לפעילות פרויקט טלאסול, שההכנסות ממנו הוכרו לאורך כל הרבעון הראשון, בהשוואה להכרה חלקית ברבעון המקביל אשתקד. 

להערכת החברה ההכנסות ברבעון השני יסתכמו בכ-16 מיליון אירו, בהתאם לתחזיות החברה. 

באיטליה, החלה ההקמה של הפרויקט הפוטו וולטאי הראשון, בהיקף של 20 מגה וואט. מתוך צבר הפרויקטים אשר נמצא בפיתוח, נכון למועד הדוח הושלם תהליך קבלת רישיונות בניה ל 102 מגה וואט נוספים, הנמצאים בתהליך של מכרז מול קבלני ביצוע. פרויקטים נוספים בהיקף מצטבר של כ-430 מגה וואט נוספים נמצאים בשלב פיתוח מתקדם.

בהולנד, פעילות הביו-גז הושפעה בחודשים הראשונים למלחמה באוקראינה ממחסור בחומרי גלם מסוימים וכן מעליית מחירי ההובלה. נכון למועד פרסום הדוח התחדשה אספקת חומרי הגלם ועליית המחיר מפוצה על ידי עליית מחיר התעודות הירוקות. האיחוד האירופאי וממשלת הולנד הציבו יעד ייצור גבוה לתעשיית הביו-גז כחלק מהקטנת התלות ברוסיה, ותוכנית לעידוד תעשייה זו אמורה להתפרסם בקרוב. 

בישראל, בניית פרויקט האגירה שאובה בצוק מנרה מתקדמת כמתוכנן. מנהרת הגישה הראשית הגיעה לעומק של מעל 200 מטר בתוך ההר, עבודות חציבה נרחבות מתבצעות במאגר העליון  ובמנהרת הלחץ הנמוך בשטח המאגר התחתון.

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל: "הרבעון הראשון מייצג עלייה בהכנסות של מעל  ל 60%  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מהלחימה באוקראינה והמחסור בגז,  מחירי החשמל באירופה עלו ביותר מפי 3 לעומת השנה שעברה, והשפיעו באופן חיובי על הכנסות החברה והיו הגורם העיקרי לגידול בסעיף זה. פרויקט טלאסול מוכר כ 75% מהחשמל המיוצר בו בהסכם מכירת חשמל ארוך טווח (PPA), ולכן העלייה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת החשמל שאינו  תחת הסכם זה. 

כפועל יוצא מעליית מחירי החשמל (אשר היטיבה עם החברה) שערוך השווי ההוגן של הסכם מכירת החשמל (הנגזר) הראה ירידת ערך של כ-60 מיליון יורו. מכיוון שמדובר בהגנה לא ספקולטיבית, השינוי בשווי ההוגן של הנגזר אינו משפיע על תזרים או רווחיות החברה, וכל ירידת השווי ההוגן נזקפת לקרן ההון ובאה לידי ביטוי בירידה בהון העצמי של החברה. בסוף חיי הנגזר, עוד כ 8.5 שנים, שוויו מתאפס ואינו משפיע יותר על מאזן החברה .

ברבעון זה בוצע מימון מחדש לפרויקט טלאסול. הסכם המימון החדש מבוסס על הסכם מכירת החשמל (הנגזר), ולכן ניתן בתנאים מאוד נוחים לחברה: ריבית (במטבע אירו) קבועה בשיעור של 3% למשך כל חיי ההלוואה (כ-23 שנים), במינוף של 75% מעלות ההקמה של הפרויקט. הסכם מימון זה שיפר באופן משמעותי את התזרים לבעלי המניות בפרויקט והעלה את התשואה בו לבעלי המניות  לכ 14%, וזאת מבלי לקחת בחשבון את מחירי החשמל הנוכחיים המיטיבים עוד יותר את התשואה לבעלי המניות. בנוסף, הושלמה בספרד הקמתו של פרויקט אלומיי סולאר (28 מגה פוטו וולטאי) ובמהלכו הוא חובר לרשת החשמל, כאשר החשמל בפרויקט זה נמכר במחירי שוק. הפרויקט הוקם בהון עצמי מלא של אלומיי , החברה בוחנת מספר הצעות שהתקבלו למימון הפרויקט".

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), נסחרת NYSE American ובבורסה בתל אביב. 

החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל.

לגרף אלומיי לחצו כאן

102 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 116.59 מיליון באלומיי
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלומיי. לרשימה המלאה