אמדוקס צופה גידול שנתי של כ-6%-10% בכל אחת משנות הכספים 2023 ו- 2024

אמדוקס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022 הכנסות שיא של 1.16 מיליארד דולר ארה"ב ברבעון, גידול של 8.8% בהכנסות המדווחות וכן גידול של 10.8% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד

 

 

 
Amdocs drone, קרדיט: יח״צAmdocs drone, קרדיט: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/08/2022

מומנטום מכירות חזק ושיא בצבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 3.95 מיליארד דולר ארה"ב , גידול של 10% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד 

צופה לעמוד במרכז טווח תחזית ההכנסות המדווחות של 6.2%-7.2% לשנת הכספים 2022.

צופה גידול של 10% לערך בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין לשנת הכספים 2022.

דגשים מרכזיים לרבעון השלישי של שנת הכספים 2022: (כל ההשוואות הינן מול השנה שעברה)

מצפה להיות במרכז טווח התחזית לגידול ברווח המדולל למניה על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) המתואם (Adjusted GAAP) של 11.0%- 13.5% לשנת הכספים 2022.

מצפה גידול ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) על בסיס נתוני פרופורמה של 12% לערך לשנת הכספים 2022, בהתאמה עם מרכז טווח התחזית של 11.2%- 12.5%.

הכנסות שיא בסך של 1,160 מיליון דולר ארה"ב, המהוות גידול של 8.8% בהכנסות המדווחות וגידול של 10.8% בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין. ההכנסות המדווחות היו במרכז טווח התחזית של 1,140-1,180, על אף השפעה שלילית של שערי חליפין  בסך של כ- 7 מילון דולר ארה"ב בהשוואה להנחות התחזית.

הכנסות שיא של 788 מיליון דולר ארה"ב בצפון אמריקה, המהוות גידול של 14.9%.

שיא של הכנסות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים בסך של 718 מיליון דולר ארה"ב, המהווים כ- 62% מסך ההכנסות.

רווח מדולל למניה, על-פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) של 1.04 דולר ארה"ב, לקראת הקצה העליון של טווח התחזית של 0.97-1.05 דולר ארה"ב למניה.

רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 1.27 דולר ארה"ב, מעל מרכז טווח התחזית של 1.23-1.29 דולר ארה"ב למניה.

רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), של 169 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), של 14.6%.

רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 204 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 17.6%, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השני של שנת הכספים 2022 וכן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוך כדי האצת השקעות במחקר ופיתוח.

תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-126 מיליון דולר ארה"ב, תזרים המזומנים החופשי  מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 167 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות בסך של 41 מיליון דולר ארה"ב.

תזרים המזומנים החופשי המנורמל הסתכם ב- 144 מיליון דולר ארה"ב.  

במהלך הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022 ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 100 מיליון דולר ארה"ב.

שיא בצבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים, בסך של 3.95 מיליארד דולר ארה"ב, גבוה בכ-60 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון הקודם ומהווה גידול של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

Amdocs Limited (NASDAQ: DOX), ספקית תוכנה ושירותים מובילה לחברות מדיה ותקשורת, מדווחת היום על תוצאות החברה לשלושת החודשים שנסתיימו ב-30 ביוני 2022.

"הביצועים האיתנים שלנו ברבעון השלישי משקפים ביקוש חזק למוצרים ולשירותים של אמדוקס במנועי הצמיחה האסטרטגיים המרכזיים שלנו, בהם מוניטיזציה של 5G, המעבר לענן, מודרניזציה דיגיטלית ואוטומציה של רשתות. הכנסות שיא של 1.16 מיליארד דולר ארה"ב עלו ב-8.8%, או ב -10.8%, בהשוואה לשנה שעברה בנטרול השפעות שליליות של שערי החליפין(3). בנוסף  ליכולות ביצוע חזקות, מומנטום המכירות שלנו המשיך להיות חזק גם ברבעון זה. בין הזכיות הבולטות ברבעון חתמנו עסקה רב-שנתית להאצת הטרנספורמציה הדיגיטלית של Vodafone Germany וכן סיימנו את הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022 עם שיא בצבר ההזמנות לשנים עשר החודשים הבאים בסך  3.95 מיליארד דולר ארה"ב, עלייה של 10.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. על מנת  להרחיב את היצע השירותים שלנו בתחום הבטחת הענן (Cloud Assurance) ורשת הענן מבוססת SaaS, הכרזנו גם על הרכישה המתוכננת של MYCOM OSI, מהלך צמיחה אסטרטגי שמתבסס על רכישות מוצלחות נוספות שלנו בתחום הרשת והענן" . אמר שוקי שפר, נשיא ומנכ"ל Amdocs Management Limited.

"אנו מציגים רווחיות עקבית, תוך כדי שאנו מאזנים בין השקעות מואצות במחקר ופיתוח, השפעות שליליות של תנודות בשערי החליפין ושוק עבודה תחרותי, לצד הטמעת פרויקטים ממושמעת והמשך התמקדות במצוינות תפעולית. בנוסף, רבעון זה כלל  שיא נוסף של הכנסות במסגרת חוזי השירותים המנוהלים, בו שיעור חידוש החוזים ההיסטורי הוא קרוב ל -100% בממוצע לאורך הזמן. דוגמה מצוינת לכך היא  הארכת השירותים המנוהלים לחמש שנים נוספות שנחתמה לאחרונה עם Cricket Wireless של AT&T, ובה הרחבנו את שיתוף הפעולה על מנת למנף את הטכנולוגיות מבוססות הענן העדכניות ביותר שלנו, כולל ניהול אירועים (Incident Management) והדור הבא של קטלוג דיגיטלי". אמרה תמר רפפורט-דגים, סמנכ"לית הכספים והתפעול של  Amdocs Management Limited.

שפר סיכם: "בעוד אנו עוקבים מקרוב אחר חוסר הוודאות בסביבה המאקרו-כלכלית הגלובלית, אנו בטוחים במודל העסקי הייחודי שלנו הכולל מוצרים ושירותים קריטיים, תזרים הכנסות חוזרות גבוה והתקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות. יותר מתמיד, אנו מאמינים שאמדוקס ממוצבת כשותפה רלוונטית ומהימנה ביותר ללקוחותינו, הדורשים חדשנות מובילת שוק על מנת לאפשר צמיחה בהכנסות, חסכון בעלויות ושיפור בהתייעלות בעידן ה-5G והענן. אנו ממשיכים לצפות כי הגידול בהכנסות על בסיס נתוני פרופורמה בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין, יעמד על כ- 10% לשנת הכספים 2022 כולה, לאור מומנטום המכירות שלנו המתבטא בצבר ההזמנות ל 12 החודשים הבאים ומצבור ההזדמנויות העשיר הניצב לפנינו.


הרווח הנקי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), אינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, הוצאות תגמול מבוסס הון והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס בכל התקופות המוצגות.

פרטים נוספים על ההתאמה של מדדים פיננסים נבחרים, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), למדדים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מפורטים בטבלאות המצורפות מטה.
חלוקת הון: החזר מזומן לבעלי המניות

תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני במזומן: ב-3 באוגוסט, 2022, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא בשיעור של 0.395 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה-30 בספטמבר, 2022, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-28 באוקטובר 2022.

פעילות רכישה עצמית של מניות: במהלך הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022 ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 100 מיליון דולר ארה"ב.

צבר הזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים

שיא בצבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 3.95 מיליארד דולר ארה"ב, בסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022, מהווה גידול של כ-10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים כולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים.


תחזית הכנסות לרבעון הרביעי כוללת השפעה שלילית משוערת של כ-4 מיליון דולר ארה"ב בגין תנודות בשערי החליפין בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2022.  

רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן וכ-0.14-0.12 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס.


תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2022 כולה כוללת השפעה שלילית צפויה של כ-1.2% בגין תנודות בשערי החליפין בשנת הכספים 2022 בהשוואה לשנת הכספים 2021, לעומת התחזית הקודמת אשר כללה השפעה שלילית של כ-0.8% בגין תנודות בשערי החליפין בשנת הכספים 2022 בהשוואה לשנת הכספים 2021. 

גידול ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) וגידול ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) על בסיס נתוני פרופורמה, מחושבים בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, כ-0.47-0.45 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, רווח ממכירת OpenMarket, והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס. גידול ברווח מדולל למניה על פי כללי חשבונאות מקובלים מתואם (Adjusted GAAP), מחושב בניכוי רווח ממכירת OpenMarket, נטו לאחר השפעת מס.

שיעור המס האפקטיבי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), לשנת הכספים 2022 כולה, צפוי להיות בטווח של 13%- 17%.

תזרים המזומנים החופשי מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות.

תזרים המזומנים החופשי המנורמל מנטרל השקעה הונית צפויה בפיתוח הקמפוס החדש בישראל בסך של 110 מיליון דולר ארה"ב וכן פריטים אחרים.

תחזית תלת שנתית לשנים 2022 - 2024

בנוסף לתחזית השנתית לשנת הכספים 2022 כולה, אנו צופים גידול שנתי בהכנסות בנטרול השפעות שערי חליפין של כ-6%-10% בכל אחת משנות הכספים 2023 ו- 2024.

מתן תחזית לגידול שנתי בהכנסות המדווחות לשנות הכספים 2023 וכן 2024, אינה אפשרית ללא מאמצים בלתי סבירים, בהתחשב בחוסר הוודאות של השפעת שערי החליפין ושל פעילות רכישת חברות אשר אינן ניתנות לחיזוי בצורה סבירה כעת.

התחזיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2022 ולשנות הכספים 2022, 2023 וכן 2024 כולן, מביאות בחשבון את הציפיות העכשוויות של החברה לגבי סיכונים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, ואי-וודאויות שונות וכן הנחות מסוימות אשר נדון בהם בשיחת התוצאות הכספיות. עם זאת, אנו מזכירים כי תנאי השוק ממשיכים להשתנות במהירות וכי אין ביכולתנו לחזות את כל התוצאות האפשריות, כולל אלו  הנובעות מהרמה הרווחת של אי ודאות מאקרו כלכלית, עסקית ותפעולית וממגיפת ה-COVID-19, אשר יצרו וממשיכיםליצור מידה משמעותית של אי ודאות, או מפעילות קיימת ופוטנציאלית של מיזוגי או של פעילויות תאגידיות אסטרטגיות אחרות של לקוחות.