אלקטרה נדל"ן מזנקת בעקבות הדו"ח - PTF ת"א-מניב חו"ל מחזיקה מעל 10%

אלקטרה נדל"ן מציגה תוצאות שיא במחצית הראשונה של 2022 הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2022 זינק בכ-250% לכ-138 מיליון דולר (כ-450 מיליון שקל) 163 קרנות נאמנות מחזיקות באלקטרה נדלן

 

 

 
אמיר יניב, צילום: אלדד רפאליאמיר יניב, צילום: אלדד רפאלי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2022

הרווח הנקי ברבעון השני זינק בכ-118% לכ-58.8 מיליון דולר; ההכנסות ברבעון צמחו בכ-73.4% לכ-86.1 מיליון דולר

אלקטרה נדל"ן מנהלת כחברת ניהול קרנות 5 פלטפורמות השקעה: קרנות להשקעה במקבצי דיור, קרנות חוב למקבצי דיור, שותפויות להשקעה בבתים פרטיים להשכרה (SFR), ריט מלונות וכן קרן להשקעה במשרדים בבריטניה.

הון המשקיעים המנוהל ממשיך לצמוח ועומד על סך של כ- 4.3 מיליארד דולר.

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב מסתכם לסוף הרבעון השני בכ-8.6  מיליארד דולר, לעומת כ-7.4 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון.

ה-NOI מנכסים זהים (Same store) בפעילות מקבצי הדיור עומד על כ-24%, גידול זה המבטא את יכולות ההשבחה והתפעול של החברה.

תזרים המזומנים שקיבלה החברה מפעילות הקרנות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו לסך של כ- 72 מיליון דולר- 8 מיליון דמי ניהול ועמלות רכישה; 39 מיליון דולר תזרים מדמי הצלחה ו- 25 מיליון דולר כ- LP.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-40 מיליון שקל, זאת בהמשך לחלוקה של כ- 40 מיליון שקל שבוצעה בחודש מרץ האחרון.

אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מציגים במחצית הראשונה של שנת 2022 תוצאות שיא אשר נובעות מיישומה המוצלח של אסטרטגיית החברה- ניהול קרנות Private equity המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים.

שווקי הפעילות העיקריים של החברה נותרים איתנים, גם בתנאי שוק משתנים, בעיקר בשל ביקוש חזק למגורים בשכירות באזור "חגורת השמש" בארה"ב אשר פוגש היצע מוגבל- מגמה התומכת בהמשך עליית מחירי שכר הדירה.  ביקושים אלו נתמכים, בין היתר, מהמשך ההגירה למדינות בהן פועלת החברה וכן מהתייקרות ריבית המשכנתאות המסיטה משקי בית רבים לשוק השכירות. 

גיוס הכספים בהיקפים מהותיים מגופי השקעה מובלים בארץ ובעולם לצד התוצאות המצוינות לאורך זמן בקרנות ההשקעה מהווים מנועי צמיחה משמעותיים מאוד עבור החברה."

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2022 ומציגה נתוני שיא והמשך תנופת פעילות. יצוין, כי החל מה-1 באפריל 2022 החברה עברה לדיווח דולרי שמהווה את מטבע הפעילות העיקרי של החברה ומעתה יהיה מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים. 

במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן כמנהלת קרנות ושותפויות ההשקעה, לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP

עיקרי תוצאות הרבעון השני של שנת 2022

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השני של שנת 2022 עלו בשיעור חד של כ- 73.4% לכ-86.1 מיליון דולר, לעומת כ-49.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) לכ-69.3 מיליון דולר לעומת כ-30.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השני של שנת 2022 זינק בכ-118% לכ-58.8 מיליון דולר (כ-58.5 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-26.9 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021 (כ-26.9 מיליון דולר לבעלי המניות). 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 30 ביוני 2022, עלה  לכ-376.4 מיליון דולר (מתוכו כ-373 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-251 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021 (מתוכו 247.2 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות), ולעומת כ-168.6 מיליון דולר (מתוכו כ-163.3 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות) נכון ליום 30 ביוני 2021. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח שנרשם בתקופה.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2022

הכנסות אלקטרה נדל"ן במחצית הראשונה של שנת 2022 עלו בשיעור חד של כ- 190% לכ-200.1 מיליון דולר, לעומת כ-68.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות במחצית נבע בעיקר מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) לכ-151.3 מיליון דולר לעומת כ-41.7 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד, וכן מגידול בחלק החברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים לכ-36.9 מיליון דולר, לעומת כ-11.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן במחצית הראשונה של שנת 2022 זינק בכ-250% לכ-138 מיליון דולר (כ-137.6 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-39.4 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2021 (כ-39.3 מיליון דולר לבעלי המניות). 

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון שקל, זאת בהמשך לחלוקת דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון שקל שבוצעה בחודש מרץ האחרון. 

אירועים מרכזיים ברבעון השני ועד למועד פרסום הדו"ח:

חציית רף 4 מיליארד דולר הון משקיעים מנוהל.

ביצוע סגירה ראשונה לקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור וגיוס של כ-674 מיליון דולר (קריאה לכ-50% מההתחייבויות).  הקרן רכשה רכישת 13 מקבצי דיור בהיקף עסקאות (100%) של כ- 904 מיליון דולר.

הגעה להיקף גיוס של כ-745 מיליון דולר בריט המלונאות (קריאה ל-40% מההתחייבויות) ורכישה של בית מלון חמישי, בוושינגטון DC.

ביצוע סגירה ראשונה לקרן החוב השנייה וגיוס של כ-230 מיליון דולר (קריאה לכ-30% מההתחייבויות). 

רכישת חטיבת קרקע לפתוח מתחמי מגורים להשכרה באזור מיאמי פלורידה, בסכום כולל של כ- 100 מיליון דולר. קידום תוכניות פיתוח והשבחה מול הרשות המקומית.

מימוש או חתימה על הסכם מכירה מחייב של 14 מקבצי דיור בהיקף של כ-1.1 מיליארד דולר (100%) בתשואה שנתית ממוצעת (IRR) של כ-34% ברמת הנכס, ומכפיל ממוצע של 3.2. 

ביצוע 14 עסקאות במסגרת שתי קרנות החוב בהיקף השקעה של כ-129 מיליון דולר, לצד פירעון של 3 עסקאות במהלך הרבעון השני בתשואה שנתית (IRR) של כ-26%.  

סטטוס קרנות פעילות:

קרן להשקעות במקבצי דיור 1- 26.3% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.6 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.

קרן להשקעות במקבצי דיור 2- 26.3% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.2 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.

קרן להשקעות במקבצי דיור 3- 33.1% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.5 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.

קרן להשקעות במקבצי דיור 4 (בתקופת גיוס ורכישות)- היקף גיוס- 674 מיליון דולר; היקף רכישות- 904 מיליון דולר; 13 מקבצי דיור.

קרן החוב הראשונה למימון מקבצי דיור- 12.1% תשואה שנתית ברוטו; 1.13 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.

קרן החוב השנייה למימון מקבצי דיור (בתקופת גיוס והשקעות)- היקף גיוס- 230 מיליון דולר; היקף השקעות- 100 מיליון דולר; 9 עסקאות מימון.

לגרף אלקטרה נדלן לחצו כאן

163 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 150.11 מיליון באלקטרה נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה נדלן. לרשימה המלאה
x