צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "ממשיכים להרחיב פעילות בישראל ובהולנד, תוך שמירה על חוסן וגמישות פיננסית של החברה"

הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק לכ-70.5 מיליון שקל | תגובה פושרת במניה

 

 

גיא פרג,  יו״ר אספן גרופ, קרדיט: באדיבות החברהגיא פרג, יו״ר אספן גרופ, קרדיט: באדיבות החברה

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2022

ההכנסות ברבעון השלישי מדמי שכירות, משירותי ניהול וממלונאות עלו בכ-17.4% לכ-56.5 מיליון שקל

צופית הראל, מנכ״לית אספן גרופ, קרדיט: באדיבות החברה

צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "בתקופת הדוח המשיכה אספן ביישום האסטרטגיה להרחבה הפעילות בישראל ובהולנד, תוך שמירה על חוסנה וגמישותה הפיננסית של החברה. החברה מכרה שני נכסים בישראל, במגדל העמק ובחדרה, אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם, ובמקביל רכשה נכסים מניבים בישראל ובהולנד, זאת כחלק מתהליך השבחת הפורטפוליו של החברה. בין היתר, הודענו לאחרונה על עסקה מהותית עם שותפים, לרכישת קרקע להקמת מרכז לוגיסטי אוטומטי בכניסה לנמל אשדוד תמורת 350 מיליון שקל. עסקה זו מעמיקה את פעילותה של אספן בתחום המרלו"גים ומרכזי התעשייה, תחום אותו אנו מזהים כמנוע צמיחה חשוב לחברה לשנים הקרובות. אספן ממוקדת בתחום הנדל"ן המניב בהולנד ובתחום הנדל"ן המניב והמלונאות בישראל, שתי מדינות בהן אנו פועלים בגישה אקטיבית להשבחת נכסים והגברת יעילותם התפעולית, זאת לצד בחינה מתמדת של רכישות נוספות והרחבת פעילותה העסקית של החברה." 

אספן גרופ, מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובהולנד, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2022: 

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2022

ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 מדמי שכירות, משירותי ניהול וממלונאות עלו בכ-17.4% לכ-56.5  מיליון שקל, לעומת כ-48 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מרכישת נכסים, ומגידול בהכנסות ממלונאות. ההכנסות, כולל מכירת קרקעות, בתקופה המקבילה אשתקד, עלו ברבעון בכ-7.6% לכ-56.5 מיליון שקל. 

ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות עלה בכ-8.5% ברבעון השלישי ל-40 מיליון שקל לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  הגידול נבע מרכישת נכסים בחו"ל ובישראל אשר הניבו לחברה הכנסות ברבעון, בקיזוז חלקי עם שחיקה בשער האירו.

ברבעון השלישי רשמה החברה רווח מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך כ-101.2 מיליון שקל, לעומת עליית שווי של כ-7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עליית השווי ברבעון מיוחסת בעיקר לשערוך קרקע ביעוד מלונאי בחברת פאי סיאם בעקבות חתימה על הסכם שכירות ותפעול מחייב עם רשת ישרוטל.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי זינק לכ-128.5 מיליון שקל, לעומת כ- 38.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר מעליית השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, כאמור, בנוסף לעלייה בהכנסות.  

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, עלה ברבעון השלישי בכ-6 מיליון שקל לסך של כ-23 מיליון שקל, לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק הבעלים ב-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-12 מיליון שקל, לעומת כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 טיפס לכ-70.5 מיליון שקל (מתוכם כ-27 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת כ-2.5 מיליון שקל (מתוכם כ-0.37 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), ברבעון המקביל אשתקד. 

נכון ליום 30 בספטמבר 2022, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של 
כ-557.8 מיליון שקל. 

ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, הסתכם בכ-1.55  מיליארד שקל (מתוכו כ-750.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות)  ומהווה יחס של כ-30.2% מסך המאזן המאוחד.

עיקרי התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 

ההכנסות בתקופה מדמי שכירות, משירותי ניהול וממלונאות עלו בכ-18.4% לכ-163.7 מיליון שקל, לעומת כ-138.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת נכסים אשר הניבו הכנסות בתקופת הדוח ולא הניבו בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מגידול בהכנסות ממלונאות. ההכנסות כולל מכירת קרקעות גדלו בבכ-56.1% לכ-222.7 מיליון שקל.  

ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות טיפס בכ-11.2% ל-114 מיליון שקל, לעומת כ-102 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מרכישת נכסים בחו"ל ובישראל אשר הניבו לחברה הכנסות בתקופת הדוח מנגד השחיקה בשער האירו הקטינה את הגידול ב- NOI.

בתשעת החודשים הראשונים של 2022 רשמה החברה רווח מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך כ-175.1 מיליון, לעומת עליית שווי של כ-46.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליית השווי ברבעון מיוחסת בעיקר לשערוך נכסים בהולנד, ולשערוך קרקע ביעוד מלונאי בחברת פאי סיאם בעקבות חתימה על הסכם שכירות ותפעול מחייב עם רשת ישרוטל. .הרווח קוזז מהפחתה של תשלומי מס רכישה בגין רכישת נכסים חדשים בישראל ובהולנד.

הרווח מפעולות רגילות זינק בכ-98% לכ-266.2 מיליון שקל, לעומת כ-134.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נבע  מהגידול בהכנסות, וכן מסעיף עליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, כאמור. 

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, עלה בכ-12 מיליון שח לסך של כ-64 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים 2022, לעומת כ-53 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. חלק הבעלים ב-FFO בתקופה הנוכחית הסתכם בכ-32 מיליון שקל, לעומת כ-24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח הנקי זינק בתשעת החודשים בכ-149% לכ-126.3 מיליון שקל (מתוכם כ-39.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-50.7 מיליון שקל (מתוכם כ-27.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריו 

ספטמבר 2022 חתמה אספן גרופ על הסכם למכירת מחצית (50%) מאחזקותיה וזכיותיה  במקרקעין בעיר אשקלון ובמרכז מסחרי הבנוי עליו בתמורה ל-45 מיליון שקל. החברה תכיר בגין העסקה ברווח, לפני מס (ככל שיחול) והוצאות נלוות, בסך של כ-18 מיליון שקל. להערכת החברה, לאחר השלמת העסקה, יוותר בידה תזרים חופשי כתוצאה מהעסקה, לפני מס (ככל שיחול) והוצאות נלוות, בסך של כ-45 מיליון שקל. 

ספטמבר 2022 אספן רכשה יחד עם איוויב מניבים וכלל ביטוח ופיננסים קרקע למרלו"ג בכניסה לנמל אשדוד תמורת כ-350 מיליון שקלים. העסקה כוללת רכישת קרקע בשטח של כ- 43 דונם, המצויה בכניסה לנמל אשדוד. על הקרקע יקימו החברות מרכז לוגיסטי אוטומטי בהיקף השקעה כולל של כ- 900 מיליון שקלים. 

ביולי 2022, חתמה חברת הבת פאי סיאם, שבבעלות אספן גרופ ושלמה דהוקי, עם חברת ישרוטל, על הסכם שכירות, תפעול וניהול של בית מלון שצפויה פאי סיאם להקים במפרץ אמנון הממוקם בצפון הכנרת, ומשתרע לאורך מפרצים ייחודיים השוכנים על שפת הכנרת. המלון מתוכנן להצטרף לקבוצת מלונות ה"אקסקלוסיב" של רשת ישרוטל ולכלול כ- 195 סוויטות, שטחי הסעדה, שטחי מסחר, מסעדת חוף וספא מפואר. תקופת השכירות תחל ממועד מסירת המלון ולמשך תקופה של 24 שנים ו-11 חודשים. 

במאי 2022, חתמה חברה בת זרה, בבעלות ובשליטה מלאה של אספן גרופ, על הסכם לרכישת בניין משרדים בעיר האג, בהולנד, בסך של כ- 15.64 מיליון אירו ( כ-56.3 מיליון שקל).

במאי 2022, חתמה חברת הבת  פאי סיאם, שבבעלות אספן גרופ ושלמה דהוקי,  על עסקה לרכישת מגרש בירושלים, עליו היא מתכוונת להקים בית מלון נוסף בירושלים, בסמוך לשער יפו.  תמורת העיסקה מסתכמת בכ-80 מיליון שקל. המגרש מיועד להקמת בית מלון עירוני, בדרגה של ארבעה עד חמישה כוכבים, בן 7 קומות, שיכלול עד 200 חדרים מעל 3 קומות חניה. 

במאי 2022  הושלמה עסקה במסגרתה רכשה אספן גרופ מקרן ריאליטי נכס הכולל מרכז לוגיסטי ומבנה משרדים ב-126 מיליון שקל. הנכס ממוקם באזור התעשייה, קריית אריה, פתח תקווה, הינו בשטח כולל של כ- 15 דונם, וכולל זכויות מכוח הסכמי שכירות והסכמי שימוש בחניות מול צדדים שלישיים, וכן זכויות בניה בלתי מנוצלות של כ- 35 אלף מ"ר. 

באפריל 2022 הושלמה העסקה למכירת זכויות הבעלות בשטח של כ- 42 דונם בסמוך למלון כפר הים בחדרה. בעקבות השלמת העסקה נותר בידי החברה תזרים חופשי כתוצאה מהעסקה, לפני הוצאות נלוות, בסך של כ- 59 מיליון שקל, וכן נרשם רווח מהמכירה בסך של כ- 12 מיליון שקל.

באפריל 2022,  הושלמה עסקה למכירת מרכז מסחרי במגדל העמק בתמורה לסך של כ- 14.7 מיליון שקל. 

לגרף אספן גרופ לחצו כאן

92 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 64.32 מיליון באספן גרופ
קרנות נאמנות שמחזיקות את אספן גרופ. לרשימה המלאה
x