סביבת הריבית הנוכחית נדרשת לביטוי משמעותי בהפרשה להפסדי אשראי

רשות ניירות ערך מפרסמת הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים של חברות אשראי חוץ בנקאי

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/07/2023

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (31.07.2023) עמדת סגל חשבונאית הכוללת הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי וגילויים שניתנים על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי. בעמדה מתייחס סגל הרשות לכך שבעת הזו של עליית ריבית, בלתי סביר להשתמש בניסיון העבר ביחס להפסדי אשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום. 

איכות תיק האשראי של החברות הינו פרמטר מכריע ביכולת לנתח אותן מידי רבעון בהיבטים של צמיחה, נזילות, חשיפה לסיכון אשראי וכיוצא בזה. הרשות מדגישה כי עמדת הסגל אינה עוסקת בהוראות חדשות, אלא בהבהרות חשובות לאור קצב עליית הריבית בשנה החולפת, וכן בעקבות ליקויים שנמצאו במספר מקרים בעת האחרונה, בפרט ביחס לנושא של גלגול חובות. 

השינוי בסביבת הריבית וקצב השינוי המהיר המקשה על הסתגלות הדרגתית אליו, מביא חלק מהלווים המסתמכים על אשראי למימון פעילותם, ובפרט לווים אשר פעילותם אינה מייצרת מקורות מספקים לשירות החוב המממן את פעילותם, לקצה גבול יכולתם הפיננסית. תנאים אלה עלולים להביא למצב שלווים כאמור יתקשו לעמוד בפירעון הלוואות שלקחו, בין היתר מחברות אשראי חוץ בנקאי אשר נסחרות בבורסה.

ניסיון הסגל מלמד כי חברות אשראי נוהגות לבסס את מדידת הפסדי האשראי על ניסיון העבר שלהן מהשנים האחרונות בהן שררה רמת ריבית נמוכה ואף אפסית כמפורט לעיל. לדעת הסגל בעת הזאת יהיה זה בלתי סביר להשתמש בניסיון הפסדי האשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום. התאמות כאמור צפויות להוביל לעליה משמעותית בגובה ההפרשה להפסדי אשראי. כמו כן, הסגל מבהיר כי ביצוע פריסת חוב או גלגול שיק ביחס לחוב מסוים מהווה אינדיקציה לעלייה בסיכון האשראי של החייב אשר נדרשת לקבל ביטוי בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי בגינו.

סגל הרשות מבהיר, כי חוות דעת לפיה סיכויי הגבייה בתיק הם גבוהים אינה מספקת כשלעצמה כדי לטעון שאין צורך ביצירת הפרשה להפסדי אשראי על החוב. במצבים כגון אלו על החברה להביא בחשבון את ההסתברות לכל אחד מהתרחישים האפשריים ביחס להתפתחות החוב ולהפריש בהתאם לתוחלת ההסתברויות. 

בנוסף, גם במצב שבו החוב מובטח בבטוחה ששוויה עולה על גובה החוב, יש להביא בחשבון את היכולת לאמוד כראוי את שווי הבטוחה וכן לתת ביטוי לתרחישים שונים לגבי ערך הנכס במועד המימוש במקרה של כשל.  לעניין זה סגל הרשות מסב את תשומת הלב כי קיימת קורלציה בין תנאים כלכליים הגורמים לכשל חוב לבין תנאים כלכליים הפוגעים בערך נכסים ולכן סביר יהיה להניח שבתרחיש של כשל, גם ערך הנכס המגבה ייפגע.

בכל הנוגע לפריסות חוב, מבהיר הסגל כי בהעדר ראיות חזקות המעידות אחרת, חזקה כי ביצוע פריסת חוב או גלגול שיק ביחס לחוב מסוים מהווה אינדיקציה לעלייה בסיכון האשראי של החייב אשר אמורה לבוא לידי ביטוי בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי בגינו. 
 

x