הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -"מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים"

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/07/2023

מבוא

1. בחוזר מס' ח-2567-06 מיום 1.8.2018 ניתנה החרגה ביחס לחבות של קבוצת לווים בנקאית לחברת כרטיסי אשראי מעמידה במגבלה שבסעיף 4(ב)(2) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 - "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים", וכן נקבע כי חבות זו לא תיכלל במגבלה המצרפית של לווים גדולים (סעיף 4(ה) להוראה); כל זאת לתקופה בת חמש שנים שצפויה להסתיים ב-1.8.2023.

2. המפקח על הבנקים מבקש להאריך תקופה זו עד ליום 31.12.2024.

3. הסדרה זו לא לוותה בפרסום דוח עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2022, וזאת לאור הפטור הקבוע בסעיף 34(ג)(2), שכן מדובר בהמשך מתן הקלה קצובה בזמן בסעיף מסוים בהוראה קיימת.

4. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 - "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים", כמפורט להלן.

עיקרי התיקון

סעיף 12


5. בסעיף 12(א) במקום המילים "במהלך חמש שנים מיום פרסום הוראה זו" יבוא "עד יום ל' בכסלו תשפ"ה (31.12.2024)".

דברי הסבר

עד יום 31.12.2024, חבות של קבוצת לווים בנקאית לחברת כרטיסי אשראי, לא תהיה כפופה למגבלת "קבוצת לווים בנקאית" ולא תיכלל במגבלה המצרפית של לווים גדולים.

תחילה

6. חוזר זה ייכנס לתוקף ביום פרסומו.

להמשך לחצו כאן

x