שבתאי אדלסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס: "שמחים להציג שיפור משמעותי בפעילות העסקית בתחומים אסטרטגיים מרכזיים"

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2023 ומכריזה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בסכום של 18 סנט למניה

 

 

 
Photo Josepalbert13 Dreamstime.comPhoto Josepalbert13 Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/08/2023

דגשים לתוצאות הרבעון השני של שנת 2023: 

ההכנסות הרבעוניות גדלו ב- 1.4% לעומת הרבעון הקודם והסתכמו ב- 60.0 מיליון דולר;

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-28.5 מיליון דולר ומהוות 47.4% מההכנסות; 

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-64.1% לעומת 61.7% ברבעון הקודם;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-3.8% לעומת שיעור הפסד תפעולי של 1.4% ברבעון הקודם; 

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא לעומת הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הקודם;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-64.5% לעומת 62.1% ברבעון הקודם;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-9.5% לעומת 4.9% ברבעון הקודם;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-5.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא לעומת רווח נקי של 2.7 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הקודם;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 2.2 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 318,891 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 2.9 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2023.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-60.0 מיליון דולר, לעומת 59.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2023 ו- 68.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2023 ב-1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא, לעומת הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2023 ורווח נקי של 6.9 מיליון דולר או 21 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2022. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני ב- 5.1 מיליון דולר, או 16 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.7 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2023 ורווח נקי של 11.3 מיליון דולר או 34 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2022. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות בגין תשלומים דחויים, בהקשר לרכישת ;Callverso Ltd. (4) הכנסה אחרת בגין תשלום ל- AudioCodes Inc., חברה בת של החברה, בהקשר לסיום הסכם שכירות של משרדיה בניו ג'רזי (5) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (6) הוצאות או הכנסות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 2.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. נכון ליום 30 ביוני 2023, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 118.5 מיליון דולר, לעומת 124.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון של שנת 2023.

"אני שמח לדווח על תוצאות נאות לרבעון השני של 2023 עם שיפור משמעותי בפעילות העסקית ביחס לרבעון הקודם בתחומים אסטרטגיים מרכזיים," אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

התקדמנו יפה במגזר ה-Enterprise שמהווה כעת 88% מסך הכנסות החברה שלנו. המכירות בסביבת Microsoft ברבעון צמחו ב-12% בהשוואה לאשתקד וב-16% ביחס לרבעון הקודם, כאשר עסקי Microsoft Teams צמחו ב-18% בהשוואה לרבעון אשתקד. המומנטום בעסקי ה- AudioCodes Live נמשך, כאשר ה-ARR בתום הרבעון הסתכם ב-40 מיליון דולר, גידול של 60% בהשוואה לאשתקד. הערך הכולל של החוזים (TCV) משירותי Live ברבעון השני צמח ב-75% ביחס לרבעון הקודם. הצמיחה החזקה בעסקי ה- Live עד כה תאפשר את השגת היעד של 46-50 מיליון דולר ARR בשנת 2023. המכירות בסביבת Zoom צמחו ביותר מ-20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

חווינו גידול גם בפלח השוק של חוויית הלקוח (CX) ובפתרונות ה-AI למרכזי תקשורת, והצגנו צמיחה של 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ושל 25% מהרבעון הקודם. פתרון Voca Conversational Interaction Center (CIC), שנבנה בגישת AI-first לסביבת Microsoft Teams זוכה לעניין משמעותי מצד לקוחות, כיוון שלהן יש עניין באיחוד של יכולות חוויית הלקוח (CX) ותקשורת אחודה (UC) בסביבת Teams. כפי שדיווחנו אתמול, פתרון ה-Voca CIC עבר הסמכה רשמית על-ידי מיקרוסופט לסביבת Microsoft Teams במוקדי שירות.

בנוסף, רשמנו התקדמות משמעותית בקווי מוצר נוספים של conversational AI (CAI). Voice ai Connect רשם התקדמות טובה ברבעון ובפתרון ה-Meeting Insights בסביבת Teams הוטמעה לאחרונה חיבוריות ל- GPT-4, יכולת שתאפשר יצירת סיכומי AI מתקדמים ותובנות נוספות.

התוצאות הטובות ברבעון וההצלחה בתחומי ה- UX וה- CX בעיקר על בסיס עסקי ה-Live, מציבה אותנו על בסיס איתן בתהליך שינוי המודל העסקי ארוך הטווח שלנו למעבר למוצרי תוכנה ושירותים. בד בבד, הירידה בהוצאות התפעול כתוצאה מפעולות החיסכון עליהן הכרזנו ברבעון הקודם, מאפשרת לנו לעמוד ביעד של שיפור משמעותי ברווחיות במחצית השנייה של 2023", סיכם מר אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2023, רכשה אודיוקודס 318,891 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 2.9 מיליון דולר. 

ביוני 2023 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 25 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 27 בדצמבר 2023. 

נכון ל-30 ביוני 2023, היו לחברה 24.7 מיליון דולר זמינים לפי אישור זה לרכישה חוזרת של מניות ו/או הכרזה על דיבידנדים במזומן.

חלוקת דיבידנד

אודיוקודס הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 18 סנט למניה. הסכום הכולל של הדיבידנד הוא כ- 5.7 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם ב- 31 באוגוסט 2023, לכל מחזיקי המניות של החברה עם סיום המסחר בשוק הנאסד"ק העולמי ביום17  באוגוסט 2023. 

בהתאם לדיני המס בישראל, שיעור המס החל על הדיבידנד הינו  25% מסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי מניות החברה הרשומים, בכפוף לפטורים החלים בחוק. במידה ומקבל הדיבידנד החזיק בעת חלוקת הדיבידנד או בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד החלוקה, 10% ומעלה מהון המניות של החברה, שיעור המס היחול הינו 30%.

הדיבידנד ישולם בדולר ארה"ב על המניות הרגילות של אודיוקודס בע"מ, הנסחרות בשוק הנאסד"ק הגלובלי או בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הסכום ומועד התשלום של כל דיבידנד אחר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.  

לגרף אודיוקודס לחצו כאן

107 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 38.77 מיליון באודיוקודס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אודיוקודס. לרשימה המלאה
x