יוסי שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "מתקדמים לקראת עמידה ביעד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת שנתית"

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-143.7 מיליון דולר | המניה הגיבה באופן שלילי לדוחות

 

 

 
Photo Stbernardstudio Dreamstime.comPhoto Stbernardstudio Dreamstime.com
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2023

תוכנית הרה-ארגון ממשיכה כמתוכנן במטרה לתמוך בצמיחה רווחית ארוכת טווח.

החברה מאשררת את תחזיתה, לפיה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2023 צפוי להיות חיובי וזאת בהתאם לנתוני התזרים בחציון הראשון ויצירת תזרים חיובי נוסף מפעילות שוטפת גם בחציון השני.

חברת אבן קיסר, הנסחרת בנאסד"ק (סימול: CSTE), והינה חברה מובילה בפיתוח וייצור של משטחי עבודה איכותיים, פרסמה היום, את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2023.

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "אבן קיסר מציגה רבעון שני ברציפות של תזרים מזומנים חיובי מפעולות שוטפות והגדלה של היקף המזומן נטו, שני פרמטרים שנמצאים במיקוד העסקי של החברה. אנו מתקדמים במהירות עם יישום תוכנית הרה-ארגון המקיפה שלנו ומקדמים את המאמצים האסטרטגיים להפחתת העלויות, שישתקפו ביתר שאת ברבעונים הקרובים. הפסקת הייצור באתר שדות-ים היוותה צעד משמעותי בתוכנית הרה-ארגון, שמניח את היסודות לשיפור היעילות ואופטימיזציה במקורות הייצור, כאשר במקביל אנו מעבירים חלק מהייצור לרשת היצרנים האסטרטגית שלנו במזרח הרחוק. תוצאות הרבעון השני משקפות בנוסף השקעות תפעוליות משמעותיות לפיתוח מוצרים חדשים שממצבות אותנו בעמדה חזקה יותר במתן מענה לדרישות הרגולטוריות המתהוות באוסטרליה, כפי שאנו צופים אותן כעת. אבן קיסר מתקדמת לקראת עמידה ביעד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברמה שנתית, ואנו צופים שיפור משמעותי ברווחיות ככל שהשנה תתקדם. נמשיך ביישום האסטרטגיה שלנו ליצירת חברה דינמית, חדשנית ויצירתית, במקביל למאמצינו להגדלת מכירות ולהשאת ערך לבעלי המניות." 

נחום טרוסט, סמנכ"ל הכספים
: "פעולות הרה-ארגון ויישום התוכנית האסטרטגית שלנו מקדמות את יכולת החברה לייצר מזומנים. בהתאם לכך, בחציון הראשון ייצרנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-25 מיליון דולר אשר משקף תזרים חזק מפעולות ברבעון השני של כ- 17.2 מיליון דולר, וזאת על אף אתגרים משמעותיים שהשפיעו על השורה העליונה והתחתונה בדוחות. ההכנסות ברבעון השני קטנו על רקע סביבת מאקרו מורכבת עבור המוצרים שלנו בשווקים רבים, בפרט בתחום השיפוצים והשדרוגים, וזאת לאור מספר רבעונים רצופים של פעילות עסקית נמוכה בתחום מכירות הבתים הקיימים. הכנסות נמוכות יותר, השקעות במוצרים חדשים, פעולות מסוימות ברה-ארגון, וגורמים חד-פעמיים, הביאו לירידה משמעותית ברווח הגולמי וברווח התפעולי ברבעון השני. רבים מלחצי העלויות הללו הינם זמניים, ולא משקפים את ביצועי הליבה של אבן קיסר. אנו צופים שיפור במרווחים עם התקדמות השנה ויצירת תזרים חיובי מפעילות שוטפת גם בחציון השני. בהתבסס על הצעדים שאנו נוקטים עתה –אנו מעריכים כי נסיים את השנה בצורה חזקה הרבה יותר." 

תוצאות רבעון שני 2023

ההכנסות ברבעון השני של 2023 הסתכמו בכ-143.7 מיליון דולר, לעומת כ-180.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות ברבעון השני ירדו ב-18.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל היקף מכירות נמוך יותר שקוזז חלקית על ידי העלאת מחירי מכירה ברבעונים קודמים. המכירות הושפעו בעיקר מהשפעה שלילית כלכלית עולמית, במיוחד בערוצי המכירה הקשורים לשיפוצים ושדרוגים בשווקים העיקריים בהם פועלת החברה, וכן מסביבה תחרותית, דבר שהביא לירידה בביקושים.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-8.3% לעומת כ-26.4% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי המתואם ברבעון השני עמד על 9.6% בהשוואה ל-26.4% ברבעון המקביל של 2022. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבע מירידה בהכנסות, עלייה בעלויות ייצור, בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר הקשורה בעיקר לייצור מוצרים חדשים וקיטון בכמויות המיוצרות, עלויות נלוות לסגירת מפעל שדות ים, הפרשות בגין מלאים ועלות גבוהה יותר של מוצרים שנמכרו . גורמים אלו קוזזו חלקית על ידי פעולות תמחור שבוצעו אשתקד ועלויות משלוח נמוכות יותר. העלייה הזמנית בעלויות הייצור נובעת גם מהוצאות התפעוליות מהותיות הקשורות בהסבה של מוצרים קיימים על מנת להתאימם לדרישות בשווקים מסוימים. הוצאות תפעוליות אלו הסתיימו ברובם ברבעון השני.

הוצאות התפעול ברבעון השני של 2023 עמדו על כ- 58.8 מיליון דולר (כ-40.9% מההכנסות), לעומת כ-41.2 מיליון דולר (כ-22.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי מיוחס לירידת ערך חד פעמית והוצאות רה-ארגון בהיקף של 23.6 מיליון דולר. בניכוי הסדרים משפטיים וההוצאות הקשורות לסגירת המפעל, הסתכמו הוצאות התפעול בכ-24.3% מההכנסות, בהשוואה ל-22.1% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הפסד תפעולי של כ-46.9 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר רווחיות גולמית נמוכה יותר וכן הוצאות תפעוליות גבוהות יותר. 

ה-EBITDA המתואם ברבעון השני של 2023, בנטרול הוצאות בגין תגמולים שאינם מבוססי מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות אחרות, עמד על הפסד של כ- 13.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-17.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה משקפת בעיקר את ההפסד התפעולי.

הכנסות המימון, ברבעון השני של 2023, הסתכמו בכ-1.2 מיליון דולר, לעומת כ-6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר תנודות של שערי חליפין והשפעתם על נכסים והתחייבויות הנקובות במטבעות שונים שאינם דולר אמריקאי.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-52.3 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-11.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון השני עמד על כ-1.52 דולר, לעומת רווח נקי למניה של כ-0.32 דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המתואם למניה, הסתכם בכ-0.69 דולר (בדילול מלא) על 34.6 מיליון מניות, לעומת רווח נקי מתואם של 0.20 דולר ברבעון המקביל אשתקד על בסיס מספר מניות דומה.  

מאזן ונזילות

במהלך הרבעון השני של 2023, ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 17.2 מיליון דולר שנבע בעיקר מהקטנת מלאי, זאת לעומת תזרים מזומנים שלילי מפעולות של 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון פרעה החברה את קווי האשראי המנוצלים שלה, והיא מסיימת את הרבעון השני כאשר קווי האשראי שלה פנויים באופן מלא. נכון ליום 30 ביוני 2023, מאזן החברה כלל מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים לטווח קצר בסך 57.3 מיליון דולר וסך החוב הפיננסי הסתכם בכ-8.3 מיליון דולר. בהתאם לכך, רמת המזומנים נטו של החברה ליום 30 ביוני 2023 עמדה על 49 מיליון דולר, לעומת 28.2 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2022.

עדכון בדבר מקורות הייצור ואופטימיזציית עלויות

כפי שעדכנה בעבר, ב-9 במאי 2023, החברה אישרה צעדים ראשוניים של פעולות רה-ארגון בתחומים רבים של פעילותה, כולל הפסקת הייצור בשדות-ים שבישראל, וצמצום של למעלה מ-130 עובדים ממצבת כוח האדם הקשורה למפעל ולמטה החברה. חלק זה של תכנית הרה-ארגון נועד לשפר את המבנה הארגוני של החברה, לייעל את הייצור הגלובלי ולהניע יעילות נוספת בעלויות באמצעות אופטימיזיציה של הייצור.

באשר להפסקת הייצור במפעל שדות ים, החברה מעדכנת על הוצאות ארגון מחדש וירידת ערך חד פעמית בסך של 23.6 מיליון דולר במהלך הרבעון השני של 2023. הוצאות אלו כללו בעיקר הוצאה בגין ירידת ערך  בשל הסכם החכירה לטווח ארוך עד לשנת 2032 שאינו ניתן לביטול הקשור למפעל, בהתבסס על הערכת החברה לגבי יכולתה להשכיר חלקים מהנכס בשדות-ים. העלויות התזרימיות הקשורות לסגירת המפעל עמדו על 2.6 מיליון דולר במהלך הרבעון, והחברה מעריכה שהעלויות הכוללות במזומן בהקשר זה יהיו בסכום של 5-7 מיליון דולר אשר יצברו עד אמצע 2024.

סגירת המפעל נועדה לסייע בשיפור הרווחיות ותזרים המזומנים של החברה. כתוצאה מסגירתו, מצפה החברה לממש חיסכון שנתי במזומן של כ-10-15 מיליון דולר, עם פוטנציאל לחיסכון נוסף במזומן במידה ויבוצעו חכירות משנה על הסכם החכירה לטווח ארוך שאינו ניתן לביטול. גם לאחר הפסקת הייצור במפעל שדות-ים, ממשיכה החברה לשמור על רמת השירות הגבוהה ללקוחותיה באמצעות מתקני הייצור הנותרים שלה ויצרני הצד השלישי שלה.

מעבר לסגירת המפעל, תתמקד תוכנית הרה-ארגון בפעולות נוספות שנועדו להביא לשיפור הרווחיות העתידית ותזרים המזומנים של החברה.

דיבידנד

מדיניות הדיבידנד של החברה מאפשרת דיבידנד רבעוני במזומן של עד 50% מהרווח הנקי, על בסיס מצטבר, בניכוי כל סכום שכבר שולם כדיבידנד עבור לתקופה המתאימה ("הדיבידנד המחושב"), וכפוף בכל מקרה לאישור דירקטוריון החברה. במקרה שהדיבידנד המחושב נמוך מ-0.10 דולר למניה, לא ישולם דיבידנד. לכן על פי מדיניות הדיבידנד של החברה, אין בכוונת אבן קיסר לחלק דיבידנד עבור הרבעון השני של 2023, זאת בהתבסס על ההפסד הנקי המדווח המיוחס לבעלי המניות בתקופת הדוח. 

תחזית

על בסיס הפעולות שננקטו והיוזמות המתבצעות, יצירת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בחציון הראשון של שנת 2023 וציפיותיה של החברה ליצירת תזרים חיובי נוסף מפעילות שוטפת גם בחציון השני, אבן קיסר מאשררת את התחזית לשנת 2023 לייצור תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ולסיים את השנה עם שיפור בהיקף המזומנים נטו בהתבסס על הפחתת מלאי, שיפור הון חוזר ואופטימיזציית עלויות, לצד שיפור משמעותי ברווחיות במחצית השנייה של 2023 לעומת המחצית הראשונה של השנה.

32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.69 מיליון ב-CAESARSTONE LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את CAESARSTONE LTD. לרשימה המלאה
x