בנק הפועלים מרוויח מיליארדים, למה מניית בנק הפועלים מדשדשת ?

בנק הפועלים מסכם את הרבעון עם כמעט 2 מיליארד שקלים רווח נקי. תשואה להון של 15.8% לעומת רווח של 1,3 מיליארד שקלים ברבעון המקביל | הבנק המשיך להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי לאור עליית אי-הוודאות בתנאים הכלכליים וההסתברות להאטה כלכלית

 

 

 
Photo Georgy Dzyura Dreamstime.comPhoto Georgy Dzyura Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/08/2023

תוצאות הפעילות משקפות את המשך יישום האסטרטגיה שאימץ הבנק בדגש על צמיחה אחראית בפעילות הליבה,  וכן את השפעת סביבת הריבית והאינפלציה.

בהתאם, תיק האשראי צמח במחצית הראשונה בשיעור של 2.9% תוך איזון בין מרכיבי סיכון, רווחיות וצמיחה, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי גבוהים התואמים את תיאבון הסיכון של הבנק.

על רקע הימשכות אי-הוודאות הכלכלית (ואינדיקציות אפשריות לעליית הסיכון המשקי), הבנק המשיך לבנות רזרבות נוספות להפסדי אשראי גם ברבעון הנוכחי.

הבנק ממשיך להציג יחסים פיננסיים איתנים: יחס הון רובד 1 של 11.51% ויחס כיסוי נזילות של 126%.

הבנק יחלק דיבידנד לציבור מחזיקי המניות בהיקף של 769 מיליון ש"ח המהווים כ-40% מהרווח הנקי לרבעון השני.

הבנק המשיך ליזום פתרונות להקלה על לקוחותיו בהתמודדות בסביבת הריבית העולה, בתחומי המשכנתאות, ההלוואות הצרכניות, העו"ש והפקדונות.

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2023:

תוצאות

הבנק מסכם את הרבעון השני של שנת 2023 ברווח נקי בסך 1,922 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 2,008 מיליון ש"ח ברבעון הקודם, ול-1,343 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח לעומת הרבעון המקביל משקפת את המשך הגידול בהכנסות שנרשם על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק ושינויים בפרמטריים המאקרו-כלכליים בשנה החולפת.   

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השני על 15.8% בהשוואה ל-17% ברבעון הראשון של השנה, ול-12.3% ברבעון המקביל בשנת 2022.  

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עמד על 3,930 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,997 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סך ההכנסות הסתכמו ל-5,725 מיליון ש"ח ברבעון השני בהשוואה ל-4,088 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

יחס היעילות: יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השני של שנת 2023 על 38.1% בהשוואה ל-48.8% ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות להפסדי אשראי: ברבעון השני הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי לאור עליית אי-הוודאות בתנאים הכלכליים וההסתברות להאטה כלכלית. סך ההוצאות להפסדי אשראי הסתכם ברבעון השני של השנה ב-579 מיליון ש"ח.   

צמיחה 

הבנק המשיך ברבעון השני במגמת צמיחה אחראית תוך איזון בין מרכיבי סיכון, רווחיות וצמיחה ובהלימה לאי-הוודאויות בשווקים ולשמירה על מדדי אשראי איכותיים וחזקים התואמים את תיאבון הסיכון של הבנק: בהתאם, תיק האשראי צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של 2.9% בהובלת האשראי העסקי (שצמח ב-9.9% מתחילת השנה) תוך גיוון על פני מספר ענפי משק שונים. 

איתנות פיננסית

הבנק ממשיך להציג יחסי איתנות גבוהים: יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון השני על 11.51%. יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לשיעור של 14.68%. 

יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השני על 126%.  

בסיס נזילות ופיקדונות משמעותי: לבנק הפועלים בסיס פיקדונות קמעונאיים רחב ומשמעותי, אשר הסתכם בסוף הרבעון השני לכ-312.2 מיליארד ש"ח. 

דיבידנד – במועד אישור הדוחות הכספיים לרבעון השני הכריז דירקטוריון הבנק על חלוקה לציבור מחזיקי מניותיו דיבידנד בסך 769 מיליון ש"ח (כ-57.5 אגורות למניה) המהווה כ-40% מהרווח הנקי של הבנק לרבעון השני, אשר ישולם ביום 6 לספטמבר 2023. 

התפתחויות אחרונות

סדרת הטבות משמעותיות: במטרה להקל על לקוחותיו בתקופה מאתגרת של העלאות ריבית, הבנק פועל לסייע ללקוחות שהושפעו יותר מנטל עליית הריבית וזקוקים לסיוע יותר מאחרים ובתחילת חודש יולי הודיע על סדרת הטבות משמעותיות בתחומי העו"ש, הפקדונות והמשכנתאות: שדרוג מהותי של מנגנון העו"ש המקזז בין יתרות הזכות לחובה (מנגנון ייחודי אשר יכול לחסוך ללקוח מאות שקלים בשנה על תשלומי ריבית החובה ורלוונטי למאות אלפי לקוחות הבנק אשר נמצאים חלק מהחודש ביתרת זכות וחלק אחר ביתרת חובה), הפחתת הריביות על המינוס, עידוד פרואקטיבי של משקי הבית להסיט סכומים משמעותיים מעו"ש זכות לאפיקים אחרים, שיפור הריביות על הפקדונות ללקוחות קמעונאיים, וכן ספיגת העלאות ריבית נוספות בהחזרי המשכנתאות לצד הארכת ספיגה קיימת בחצי שנה. 

דחיית ופריסת תשלומי הלוואות: על מנת לאפשר ללקוחותיו להתמודד עם החזרי ההלוואות בתקופה זאת של הוצאות הקיץ הגבוהות, הבנק מקדם מהלך גמישות בהלוואות צרכניות ויאפשר ללקוחות עם הלוואה צרכנית בבנק לבחור באחד או יותר משני הפתרונות: דחיית תשלומים - אפשרות לדחות את מועד התשלום הקרוב בהלוואה בחודש או חודשיים ללא הגדלת סכום ההחזר החודשי (כלומר, תקופת ההלוואה תתארך) וכן הקטנת ההחזר החודשי - אפשרות לפריסת ההלוואה הקיימת לתקופה ארוכה יותר, כך שההחזר החודשי יקטן.

הגעה להסכמות עם ארגון העובדים על הסכם שכר: במהלך חודש יולי 2023 הבנק וארגון העובדים הגיעו להסכמות על הסכם שכר לשנים 2023-2027 אשר אושרו ע"י דירקטוריון והנהלת הבנק, ומביאות לידי ביטוי את תרומת העובדים לביצועי הבנק, את היערכות הבנק לשינויים המתרחשים בעולם הבנקאות והתמורות בשוק העבודה, ותומכות ביעדים האסטרטגיים של הבנק בתוכנית "פועלים 2026". בתחילת חודש אוגוסט נחתם הסכם מפורט בין הצדדים. 

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2023:

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-4,511 מיליון ש"ח ברבעון השני בהשוואה ל-3,432 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול המשקף את המשך הצמיחה בתיק האשראי ואת השפעות עליית שיעורי הריבית השקלית והדולרית. 

עמלות והכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השני של השנה ב-1,016 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-920 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022. 

הוצאות להפסדי אשראי: ברבעון השני הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי לאור עליית אי-הוודאות בתנאים הכלכליים וההסתברות להאטה כלכלית. סך ההוצאות להפסדי אשראי הסתכם ברבעון השני של השנה ב-579 מיליון ש"ח.  

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני ב-2,181 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,996 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022, עליה הנובעת בעיקר מהשפעת הסכם השכר, וכן מגידול בהוצאות הפחת בגין תוכנות. 

המשך מיקוד בשיפור היעילות: יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השני של שנת 2023 על 38.1% בהשוואה ל-48.8% ברבעון המקביל אשתקד.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2023 הסתכם ב-668.8 מיליארד ש"ח לעומת 665.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 0.5%.  

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-400.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-388.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 2.9%. 

האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-38.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 2.2%. 

האשראי לדיור הסתכם ב-129.3 מיליארד ש"ח לעומת 127.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 1.3%. 

האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-33.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-35.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 3.6%.   

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-58.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-57.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 0.7%. 

האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-119.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-108.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 9.9%. 

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון ב-529.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-532.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 0.5%. 

הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-244.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-238.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 2.4%.  

הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-68.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-70.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 3.2%.  

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ל-49.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-46.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, גידול בשיעור של 6.1%.

יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 11.51% בהשוואה ל-11.25% בסוף שנת 2022.

יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לשיעור של 14.68% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.70% ליום 31 בדצמבר 2022.
לגרף פועלים לחצו כאן

שימו לב שמניית בנק הפועלים מדשדשת סביב מחיר 3,200 כבר מסוף 2021 זאת למרות רווחי הענק והתשואה על ההון הגבוה. ההסבר לכך יכול להיות ש"הרפורמה" מרחיקה את המשקיעים מהבורסה ובראש ובראשונה גם ממניות הבנקים שעלולים להיות על הכוונת של המחוקק כפי שקרה באיטליה (מס חד פעמי על רווחי יתר מריבית) כאשר להערכתנו כאן בפאנדר הסיתואציה בישראל עלולה להחריף גם אם הרפורמה תיעצר (המוקד יעבור לתחום העסקי) ובמיוחד כאשר הנגיד הנוכחי צפוי לעזוב את תפקידו בסוף השנה. לצד הסיכון הרגולטוריה יש גם סיכוי של נפילת הממשלה וזינוק במניה אולם המשקיעים לא נותנים לזה סיכוי רב כרגע. לכן המניה מדשדשת.

457 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1314.01 מיליון בפועלים
קרנות נאמנות שמחזיקות את פועלים. לרשימה המלאה
x