המנייה יורדת מעל 4%- מקס סטוק מסכמת מחצית

ההכנסות במחצית הראשונה של 2023 צמחו בכ-6% לכ-532 מיליון שקל – הודות לגידול של 3% במכירות חנויות זהות, הגדלת שטחי המסחר ופתיחת סניפים חדשים

 

 

 
אורי מקס, מייסד ומנכ״ל מקס סטוק, צילום: יוסי זליגראורי מקס, מייסד ומנכ״ל מקס סטוק, צילום: יוסי זליגר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2023

הרווח הנקי לבעלי המניות במחצית עלה לכ-37.5 מיליון שקל.

הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה לכ-16.6 מיליון שקל.

רשת מקס סטוק מפעילה כיום 59 סניפים בפריסה ארצית ו-2 סניפים בפורטוגל; בכוונת החברה להמשיך את מגמת ההתרחבות ולפתוח עד סוף השנה הבאה לפחות 7 סניפים חדשים בישראל לצד המשך יישום האסטרטגיה בפורטוגל.

אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2023 עם תוצאות חזקות, לרבות צמיחה של 3% במכירות חנויות זהות ועם עלייה של כ-48% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות. התוצאות העסקיות שלנו מבטאות את התגובה החיובית של הצרכנים להיצע המוצרים שלנו ולחוויית הקניה בחנויות הרשת. הצמיחה בהכנסות במחצית הושפעה בעיקר מהגידול במספר הלקוחות הפוקדים את סניפי הרשת, לצד הרחבת שטחי המסחר שלנו ופתיחת סניפים חדשים. התוצאות הטובות, שהושגו על אף מהלכים של הורדת מחירים שביצענו על חלק גדול מתמהיל המוצרים, משקפות את היכולת של החברה להנגיש לצרכנים סל רלוונטי המתעדכן באופן תדיר, בתמחור תחרותי ואטרקטיבי 365 ימים בשנה לצד המשך שיפור בניהול המלאי וירידה במחירי השילוח". 

רשת מקס סטוק פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2023, המלמדות על  צמיחה בהיקפי הפעילות בתמיכת עלייה במכירות חנויות זהות, הרחבת שטחי המסחר ופתיחת סניפים חדשים; לצד שיפור ברווחיות הגולמית, עלייה חדה ברווחים וגידול בתזרים מפעילות שוטפת. 

עיקרי תוצאות מחצית ראשונה של שנת 2023: 

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2023 צמחו בכ-6% לכ-532 מיליון שקל, בהשוואה לכ-504 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה בהכנסות מחנויות זהות בשיעור של כ-3% בהשפעת הגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים והגידול במכר העונתי, מהרחבת שטחי המסחר ומפתיחת סניפים חדשים. 

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2023 עלה בכ-12% לכ-220 מיליון שקל, בהשוואה לכ-197 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהתרחבות ברווחיות הגולמית כתוצאה משיפור בניהול המלאי לצד ירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עלה לכ-41.3% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.1% מההכנסות בתקופה המקבילה בשנת 2022. 

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2023 עלה בכ-29% לכ-68 מיליון שקל, בהשוואה לכ-53 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות, מהשיפור ברווחיות הגולמית ומשיפור קל בשיעור הוצאות התפעול. הרווחיות התפעולית בתקופה עלתה לכ-12.7%, בהשוואה לכ-10.4% בתקופה המקבילה בשנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2023 עלה בכ-48% לכ-37.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-25.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ברווח התפעולי, וכן מכך שאשתקד הושפע הרווח גם מהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות. בנטרול הוצאות אלה, גדל הרווח השנה בכ-12%.

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה בתקופה בכ- 9% לכ-67 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. ה-EBITDA השנה כללה גם הוצאות בסך של כ-3 מיליון שקל המיוחסות להתחלת הפעילות בפורטוגל. בניטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA  בכ - 14% לכ-70 מיליון שקל , המשקף שיעור EBITDA של כ - 13.1%.

עיקרי תוצאות רבעון שני של שנת 2023: 

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-253 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022. היציבות בהכנסות מיוחסת לגידול בהכנסות מפתיחת סניפים חדשים, שקוזז על ידי ירידה בהכנסות מחנויות זהות בשיעור של כ-2.8% כתוצאה מעיתוי חג הפסח שעיקר השפעתו החיובית על המכר חלה ברבעון הראשון של השנה, בעוד שאשתקד השפעתו החיובית חלה ברבעון השני. יצוין, כי החודשים מאי-יוני השנה לא התאפיינו בעונתיות ובמהלכן נרשמה עלייה של כ - 4% במכירות חנויות זהות.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2023 עלה בכ-5% לכ-104 מיליון שקל, בהשוואה לכ-98 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון כתוצאה משיפור בניהול המלאי ומירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-41.2% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.3% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022. 

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2023 עלה בכ-24% לכ-31 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהעלייה האמורה ברווח הגולמי, לצד ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר בהשפעת הקיטון בתשלום מבוסס מניות ודמי ניהול. הרווחיות התפעולית ברבעון עלתה לכ-12.1%, בהשוואה לכ-9.8% ברבעון המקביל בשנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2023 עלה בכ-46% לכ-16.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-11.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה 

מהשיפור האמור ברווחיות הגולמית ומירידה בהוצאות התפעול. כמו כן, אשתקד הושפע הרווח גם מהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, כשבנטרול הוצאות אלה, גדל הרווח השנה בכ-5%.

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה ברבעון בכ- 3% לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ה-EBITDA ברבעון כללה גם הוצאות בסך של כ-2 מיליון שקל המיוחסות להתחלת הפעילות בפורטוגל (מרביתן קשורות להקמת הפעילות ולפתיחת החנויות החדשות). בנטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA  בשיעור של כ-8% לכ-32 מיליון שקל, המשקף שיעור EBITDA של כ - 12.7%.

נתוני מאזן ליום ה-30.06.2032 ודגשים עיקריים:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-65 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי בסך של כ-34 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה מזומנים נטו בסך של כ-31 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני 2023, עמד על כ-185 מיליון שקל. זאת, לאחר תשלום דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-60 מיליון שקל בחודש אפריל השנה.

פתיחת סניפים – רשת מקס סטוק מפעילה כיום 59 סניפים בפריסה ארצית ו-2 סניפים בפורטוגל. במהלך המחצית הראשונה של 2023 חנכה החברה 2 חנויות חדשות בבעלות במישור אדומים ובגוש עציון, 2 חנויות חדשות בזכיינות בת"א ובעכו, סגרה סניף מקס בבעלות בירושלים ומכרה סניף של מיני מקס בבעלות בקרית אתא לזכיין. בהמשך 2023 עתידה החברה לפתוח סניפים נוספים בבעלות בקרית גת, בארות יצחק, יבנה  ובת ים, וכן לפתוח סניף בזכיינות בירושלים (פסגת זאב). החברה חתמה על סניפים נוספים בבעלות בגדרה, קריית ים, גן יבנה ובאר שבע, שעתידים להיפתח בשנים 2024 ו-2025, ומנהלת משאים ומתנים לפתיחת סניפים נוספים. החברה נמצאת בעיצומו של תהליך בניית פעילותה בפורטוגל ומתחילת השנה חנכה החברה לראשונה 2 סניפים במדינה. 

לגרף מקס סטוק לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 55.26 מיליון במקס סטוק
קרנות נאמנות שמחזיקות את מקס סטוק. לרשימה המלאה
x