יעקב חן, מנכ"ל על בד: "תוצאות הרבעון משקפות יישום תוכנית פעולה חדשה, לצד חיזוק איתנות פיננסית"

עלבד מדווחת על רבעון שני ברציפות של גידול ברווחיות | תגובה חיובית במניה לדוחות

 

 

 
יעקב חן, קרדיט: רמי זרנגריעקב חן, קרדיט: רמי זרנגר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

הפעולות בהן נוקטת החברה לצד שינוי חיובי בתנאי הסחר צפויים לאפשר המשך שיפור בתוצאות העסקיות לאורך שנת 2023 לעומת השנה שעברה; 

החברה ייצרה מזומנים מפעילות שוטפת מתחילת השנה בהיקף של 90 מיליון שקל.

הרווחיות הגולמית הגיעה ל-19.6% מסך ההכנסות והרווחיות התפעולית חצתה את רף 5% מסך ההכנסות.

במחצית הראשונה של השנה ה-EBITDA מפעילות נמשכת.

הגיעה ל–84 מיליון שקל, כ-10% מסך ההכנסות.

דגשים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2023:

שיפור מתמשך ברווחיות שני מגזרי הפעילות – מגבונים לחים באירופה והיגיינה נשית בארה"ב.

גידול במכירות בשוק המגבונים הלחים ובשוק ההיגיינה הנשית.

גידול בביקוש בשוק ההיגיינה הנשית; אריזת חלק מהמוצרים הועברה לאזור סחר חופשי בירדן.

נמשכת הירידה בעלויות הלוגיסטיקה וההובלה הימית.

השפעה חיובית מהתחזקות שער האירו והדולר.

שיפור ההון החוזר כולל הורדת המלאים בחברה בלמעלה מ-40 מיליון שקל.

נכון לסוף הרבעון השני עלבד עומדת בהקלות לאמות המידה הפיננסיות שהתקבלו מהבנקים.

עלבד פועלת לשיפור ההון החוזר ופועלת מול התאגידים הבנקאיים להגדלת מסגרות האשראי.

מו"מ לעסקת מכירה וחכירה חוזרת של חלק ממבנה בדימונה בתמורה צפויה של 40 מיליון שקל.

קו הייצור החדש לבדים ירוקים בדימונה צפוי להיכנס לעבודה בחציון הראשון של 2024.  

המנכ"ל יעקב חן:

"תוצאות הרבעון השני משקפות את המשך יישום תוכנית הפעולה החדשה בעלבד המתבססת על פיתוח ליבת העסקים ומיקוד בשווקי היעד המרכזיים באירופה ובארה"ב בהם לעלבד יתרון עסקי ותחרותי, לצד הקפדה יתרה על חיזוק איתנותה הפיננסית של החברה ובכלל זה מכירת פעילויות ונכסים שלא תאמו את המיקוד האסטרטגי, ביצוע מהלכי התייעלות ושיפור עקבי בתזרים המזומנים.   

עלבד בעיצומו של תהליך שנועד למקסם תהליכי מצוינות בארגון, לחזק את היכולת הוורטיקאלית בתחום הייצור ולוודא שעלבד ממוצבת באופן ראוי ונכון במענה לאתגרים העתידיים בתעשייה. במסגרת זו, תהליכים ארגוניים נפרטו למשימות ויעדי עבודה קצרי טווח במטרה לשפר משמעותית את הפריון, חיזקנו את היתרון המובנה בייצור עצמי של חומרי גלם כדי להבטיח כושר תחרות גבוה יותר, ואנו בשלבים מתקדמים לקראת ייצור בדים ללא סיבי פלסטיק שיעמדו בדרישות המחמירות של רגולציית איכות הסביבה האירופית ויאפשרו לעלבד להוביל את טרנד הקיימות ולהבטיח צמיחה ורווחיות לשנים קדימה.

מתחילת 2023 אנו פועלים ללא לאות להשגת שיפור משמעותי באיתנות הפיננסית של על בד שתאפשר לחברה לחזק את פעילותה הקיימת ואף לבחון בהמשך ביצוע מהלכים אסטרטגיים נוספים להרחבת הפעילות. אני בטוח כי המשך יישום תוכנית הפעולה שלנו יבטיח את שביעות רצונם המלאה של לקוחותינו מאיכות המוצרים והשירות, ויסלול את הדרך להמשך השיפור בחוזקה הפיננסי של עלבד והשאת ערך למשקיעים".

עלבד, חברה בינלאומית לייצור מגבונים לחים למותגים פרטיים והספקית הגדולה בארה"ב לייצור טמפונים למותגים פרטיים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023. התוצאות משקפות את יישום תוכנית הפעולה החדשה לצד השפעות חיוביות בתנאי הסחר. 

החברה מדווחת על רבעון שני ברציפות של שיפור ברווחיות וברווח הנקי, צמיחה בהכנסות, גידול ברווח הגולמי וברווח התפעולי וגידול ב-EBITDA מפעילות נמשכת. 

עלבד, בהובלת המנכ"ל יעקב חן, מבצעת שורה של פעולות לשיפור מצבה הכספי של החברה ומאיצה את יישום תוכנית הפעולה החדשה שעיקרה מיקוד פעילויות החברה בשווקי היעד המרכזיים - פעילות המגבונים הלחים באירופה ופעילות ההיגיינה הנשית בארה"ב.  

ההכנסות הסתכמו ברבעון השני של 2023 ב-447.4 מיליון שקל, גידול של 18.5% בהשוואה להיקף ההכנסות של החברה ברבעון המקביל, הודות לגידול בהכנסות ובכמות היחידות הנמכרות בשני מגזרי הפעילות ועלייה בשערי היורו והדולר מול השקל. הגידול בהכנסות נבע מגידול אורגני במכירות מגבונים אירופה וההיגיינה הנשית בארה"ב. במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו הכנסות החברה ב-860.7 מיליון שקל, גידול של 17.5% בהשוואה לתקופה המקבילה. השפעות השינויים בשער החליפין על הכנסות המחצית הראשונה של 2023 נאמדות ב-65 מיליון שקל.   

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-87.5 מיליון שקל (19.6% מסך ההכנסות), גידול של 31.6% בהשוואה לרווח גולמי של 66.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול בהיקף המכירות ושיפור ברווחיות בתחום פעילות הבדים ותחום פעילות ההיגיינה הנשית. במחצית הראשונה של 2023 הסתכם הרווח הגולמי ב-165.2 מיליון שקל (19.2% מסך ההכנסות), גידול של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה.    

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני של 2023 ברווח של 23.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של 178% בהשוואה לזה ברבעון המקביל וכפול בהשוואה לרווח השנתי בשנת 2022 כולה. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2023 הינו 5.3% מסך ההכנסות. במחצית הראשונה של 2023 הסתכם הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ב-40.5 מיליון שקל (4.7% מסך ההכנסות), גידול של 71% בהשוואה לתקופה המקבילה.   

ה-EBITDA  מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-45.7 מיליון שקל, גידול של 54% בהשוואה ל-29.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. השיפור ב-EBITDA הושפע, בין היתר, מהגידול במכירות, מירידה בעלויות מחירי חומרי הגלם והלוגיסטיקה, מגידול בתפוקות הייצור ומשיפור מחירי המכירה בעיקר בתחום ההיגיינה הנשית. במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ה-EBITDA מפעילות נמשכת ב-84 מיליון שקל, גידול של 28% בהשוואה לתקופה המקבילה.      

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-6.6 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 13.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2023 הסתכם הרווח הנקי ב-8 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 16.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-10 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה של 2023 בכ-17 מיליון שקל.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-56 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ברבעון המקביל בסך 3 מיליון שקל. מתחילת השנה יצרה עלבד מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של 90 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של 30 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקרו משיפור ברווח, שיפור ההון החוזר לרבות הורדת מלאים וסגירת הפעילות ומימוש המלאי בארה"ב. 
 
הון עצמי נכון לסוף הרבעון השני של 2023 מסתכם ב-378.8 מיליון שקל, ומהווה כ-24% מסך המאזן לעומת 22% בסוף שנת 2022. 

לגרף עלבד לחצו כאן

1 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.19 מיליון בעלבד
קרנות נאמנות שמחזיקות את עלבד.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

0.39%

2187645.08


x