חברת אקסל רוכשת באמצעות חברת הבת דטה טק, 55% מחברת איי וי אס טק

תגובה חיובית במניה לרכישה

 

 

 
Photo Cyber One Photo Dreamstime.comPhoto Cyber One Photo Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/08/2023

לדברי רונן שור מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ: "אקסל צומחת אורגנית ובמקביל ממשיכה לרכוש בהצלחה רבה חברות ולהטמיע בהצלחה את פעילותן בקבוצה, להשביח משמעותית את החברות ולמנף את הרכישות לצמיחה הן בהכנסות והן לשורת הרווח.

אנו מאמינים כי רכישה זו סינרגטית עבור פעילות חברת הבת שלנו דטה טק וכי נדע לשלב בין מערכי המכירות של שתי החברות כדי להיכנס לעולמות חדשים ולהגיע ללקוחות משמעותיים נוספים."
 
בחציון הראשון של 2023, חברת איי וי אס טק הציגה גידול של כ-30%  בהכנסות וגידול של כ-78% ב- EBITDA (בהשוואה לשנת 2022 במונחים שנתיים), היקף ההכנסות לחציון הראשון של 2023 הסתכם לכ-10.5 מיליון ₪ וה-EBITDA לכ-1.5 מיליון ₪.

התמורה בעבור כ- 55% מהון המניות של חברת איי וי אס טק תעמוד על 3 מיליון ₪, ועשויה להגיע עד ל-3.9 מיליון ₪  בכפוף לעמידה באבני דרך מבוססי יעדי רווחיות.

חברת איי וי אס טק עוסקת בשילוב טכנולוגיות וידאו מקצועיות בארגונים ומוסדות, תוך שימת דגש על אוטומציה, נוחות, תפעול וגמישות המערכת, פיתוח מערכות סימולציה ושיווק מערכות  VR של חברת ByteDance.
 
חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ שמחה לעדכן כי דטה טק, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, התקשרה בהסכם עם חברת איי וי אס טק העוסקת בשילוב טכנולוגיות וידאו מקצועיות בארגונים ומוסדות, תוך שימת דגש על אוטומציה, נוחות, תפעול וגמישות המערכת, פיתוח מערכות סימולציה ושיווק מערכות  VRשל חברת ByteDance,  לרכישת רוב מניותיה, כך שבמועד ההשלמה, בכפוף להשלמת תנאים מתלים כמפורט בהסכם דטה טק תחזיק בכ- 55% מהון מניותיה של חברת איי וי אס טק , אותן תרכוש מבעלי מניותיה.
 
להערכת חברת אקסל, רכישה זו הינה סינרגטית עם פעילותה של דטה טק ושל החברה ולכן בעלת צפי לפוטנציאל צמיחה משמעותי.
 
זאת על ידי שימוש במערך ההפצה של דטה טק לגופים עסקיים למכירת מוצרי מולטימדיה של החברה הנרכשת וכן הכנסתה של החברה הנרכשת לפרוייקטים בתחום הטלקום.
 
קונקסה קפיטל, בניהולו של חגי ידיד, שימשה כיועץ הפיננסי של איי. וי. אס. בעסקה.
 
להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של איי וי אס טק:לחברה ולדטה טק מערך הפצה לגופים עסקיים בהם תוכל לשלב את מוצרי המולטימדיה של החברה הנרכשת, בנוסף להכנסת איי.וי.אס לפרוייקטים בעולמות הטלקום.

בהתאם להסכם, סך התמורה הכוללת עבור המניות הנרכשות הינו כ- 3.9 מיליון ש"ח, אשר ישולמו בחלוקה לשני שלבים עיקריים כמפורט להלן: 

א. במועד השלמת הרכישה, בעלי המניות, יקבלו סך של 2.5 מיליון ש"ח במזומן, אשר ישולמו להם באופן יחסי לשיעור אחזקתם במניות הנרכשות, כאשר סך נוסף של כ- 0.5 מיליון ש"ח יוחזקו בנאמנות להבטחת התחייבויות החברה הנרכשת לשיפוי והון חוזר מינימלי;   

ב. יתרת התמורה בסך של כ- 0.9 מיליון ש"ח תשולם לבעלי המניות המוכרים בכפוף לעמידה באבני דרך מבוססי רווח לפני מס במהלך השנים 2024 ו-2025 או לחילופין רווח מצטבר לפני מס בגין אותם שנים.

בנוסף לאמור לעיל ומיד עם השלמת העסקה, דטה טק תעמיד לטובת החברה הנרכשת הלוואה בסך של  500 אלף ₪.

הלוואה זו תוחזר לדטה טק בצירוף הריבית המינימלית הנדרשת בהתאם להוראות ההסכם.

סכום ההלוואה בתוספת הריבית, יפרעו בתוך תקופה של שנה אחת ממועד ההעמדה, לפני כל חוב אחר של החברה הנרכשת לבעלי המניות וכן לפני כל חלוקת כספים.

*יצוין כי הנתונים האמורים המתייחסים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2021 ו-2022 ביחס לחברה הנרכשת, הינם מתוך הדוחות הכספיים שלה לשנים אלו וערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

**הנתונים שמתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2023, הם נתונים כספיים פנימיים של החברה הנרכשת, שכן טרם פורסמו דוחות כספיים לתקופה זו (נתונים אלו לא נסקרו ולא בוקרו על ידי רואי החשבון של החברה הנרכשת והובאו על-ידיה לידיעת החברה).

לגרף אקסל לחצו כאן

26 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.5 מיליון באקסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקסל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל אודם

1.32%

180377.82

כרמים 15/85

1%

341530

פסגות מניות BuySide ישראל

0.87%

166304.29

כרמים מדינה שקלית + 10%

0.72%

37901.5

(4D) ISPהשקעות 

0.67%

16097.73

כרמים (!) אג"ח חברות 

0.49%

333200

הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap

0.48%

54145

הראל ספיר מניות

0.4%

99960

פוקוס מניות

0.37%

42439.68

סלע מניות

0.37%

305532.74


x