אלטשולר שחם - הכנסות החברה מדמי ניהול נחתכו ב-85 מיליון שקלים | המניה יורדת מעל 4%- בבורסה

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "משקיעים מאמצים רבים בכל היבטי הפעילות ומאמינים ביכולתנו להמשיך בתהליך השיפור בתשואות"

 

 
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/08/2023

אלטשולר שחם פיננסים פרסמה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2023.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "זהו רבעון נוסף בו אנו ממשיכים להציג תוצאות יציבות ולשמור על מיקומה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה כחברת הגמל הגדולה בישראל. אנו משקיעים כל העת מאמצים רבים בכל היבטי הפעילות ומאמינים ביכולתנו להמשיך בתהליך השיפור בתשואות וביסוס מיקומנו כגוף מוביל בניהול השקעות".

ההכנסות מדמי ניהול, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-249 מיליון ש"ח, לעומת כ-265 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-334 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מול הרבעון הקודם נובעת בעיקר מתקבול חד פעמי בהיקף של 8.5 מיליון ש"ח שהתקבל ברבעון הקודם (בקשר עם החזרים שבוצעו לעמיתים במהלך שנת 2020 והתקבלו ברבעון הקודם בידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה, חברה בת בבעלות מלאה של החברה) ומקיטון בהיקף הממוצע של הנכסים המנוהלים. הירידה מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מקיטון בהיקף הנכסים המנוהלים. 

סך ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-253 מיליון ש"ח, לעומת כ-270 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-333 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות ברבעון כוללות הכנסות מעמלות של כ-1.7 מיליון ש"ח שמקורן בפעילות ניהול וייזום השקעות אלטרנטיביות בענף הנדל"ן. 

הרווח הכולל הסתכם ברבעון השני בכ-31 מיליון ש"ח לעומת כ-37 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 30 ביוני, 2023 מנהלת החברה, באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, נכסי גמל ופנסיה בהיקף של כ-163.3 מיליארד ש"ח. 

נכסי הגמל שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני, 2023 בכ-136.53 מיליארד ש"ח. אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל בישראל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-20% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. 

נכסי קרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הסתכמו ליום 30 ביוני 2023 בכ-26.75 מיליארד ש"ח.

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עלה ועמד על 390,681 ב-30 ביוני 2023, לעומת 383,586 עמיתים ב-31 בדצמבר 2022 ו-383,591 עמיתים ב-30 ביוני 2022. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה עומד על כ-3.9% נכון ליום 30 ביוני 2023.  
ההון העצמי של החברה נכון ל-30 ביוני, 2023 עמד על כ-501 מיליון ש"ח, וזאת לאחר חלוקת דיבידנדים של כ-61 מיליון ש"ח במהלך השנה.  

בנוסף, בחודש אוגוסט 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-23 מיליון ש"ח לבעלי המניות, על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2023 וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה.

 

אלטשולר שחם פיננסים, בניהולו של יאיר לוינשטיין, היא הזרוע הציבורית של בית ההשקעות אלטשולר שחם. בית ההשקעות הוקם בשנת 1990 על ידי קלמן שחם וגילעד אלטשולר ומתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות פנסיה. גילעד אלטשולר ורן שחם, מכהנים כמנכ"לים משותפים של בית ההשקעות שהנו מהגדולים בישראל.

x