איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "מציגים צבר עבודות שהגיע לשיא של כ-30 מיליארד שקלים"

הקבוצה סיימה את הרבעון עם EBITDA בסך של כ-227.8 מיליון שקל לעומת כ-307 מיליון ברבעון המקביל אשתקד (שכלל רווח ממכירת פרויקט אגירה שאובה) | רווח נקי בסך של כ-65.2 מיליון שקל

 

 

 
איתמר דויטשר, מנכ״ל אלקטרה, קרדיט: טל גבעוניאיתמר דויטשר, מנכ״ל אלקטרה, קרדיט: טל גבעוני
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

במחצית הראשונה לשנת 2023 ההכנסות צמחו בכ-11% לכ-5.8 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם  לכ-122.3 מיליון שקל.

צבר העבודות של קבוצת אלקטרה המשיך לצמוח ברבעון והגיע לשיא של כ-29.8 מיליארד שקל.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך כ-45.5 מיליון שקל.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "במחצית הראשונה של שנת 2023 המשכנו את מגמת הצמיחה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות של החברה, לצד שיפור ברווחיות במרבית המגזרים, לרבות מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, מגזר ההפעלה שירות ואחזקה וכן במגזר הפרויקטים בחו"ל, בו נמשכת התרחבות הפעילות וגידול ברווחיות, לאחר חולשה  ארוכה בשנים 2021-2022 כתוצאה מהשפעות הקורונה על השוק בארה"ב.

אנו ממשיכים בתנופת הפעילות, המתבטאת גם בצבר העבודות שהגיע לשיא של כ-30 מיליארד שקל ואשר כולל, בין היתר, פרויקטים בהם זכינו בחודשים האחרונים כגון פרויקט התחדשות עירונית משמעותי של חברת קרסו נדל"ן בירושלים, פרויקט לתכנון והקמה של הקטע התת-קרקעי בפרויקט ה'קו הכחול' של הרכבת הקלה בירושלים, שניהם בהיקף כולל של מעל למיליארד שקל. לצד זאת, גם זכינו במספר פרויקטים במסגרת הפעילות הבינלאומית שלנו, ביניהם ביצוע עבודות אלקטרו-מכניות במפעל פולקסווגן באירופה. אנו מתמודדים כיום במכרזים רבים בתחומי הבנייה והתשתיות, ומעריכים, כי בזכות יכולותיה המגוונות והמוכחות של אלקטרה, היקפי הפעילות ימשיכו לגדול גם בשנים הקרובות.

במסגרת האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו הממוקדת בייזום, הקמה ותפעול פרויקטים,  ועל רקע המחסור המשמעותי בתשתיות עם אוריינטציה סביבתית – כגון טיפול באשפה, מים וחשמל בישראל – קיבלנו החלטה לבחון כניסה נוספת ונרחבת לפרויקטים בתחומים אלה, בנוסף לפרויקטים ותחומי ביצוע הקיימים כיום, ואנו מאמינים שהם יהפכו למנועי צמיחה נוספים של אלקטרה כבר בעתיד הנראה לעין". 

קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023.

להלן עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2023:

סך ההכנסות ברבעון צמחו בכ-9% לכ-2.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בכל מגזרי הפעילות בהם פועלת הקבוצה, כתוצאה מגידול בכמות הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה. 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-13% לכ-238.9 מיליון שקל, לעומת כ-211.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.

הוצאות אחרות, נטו ברבעון הסתכמו לכ-1 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ-90.1 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד, אשר כללו בעיקר רווח בסך כ-87.3 מיליון שקל כתוצאה ממכירת החזקות הקבוצה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023 הסתכם לכ-65.2 מיליון שקל, לעומת כ-134.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הרווח ממכירת הזכויות בפרויקט אגירה שאובה, הסתכם הרווח אשתקד בכ- 62.6 מיליון שקל, ובהתאם הרווח הנקי ברבעון משקף עלייה בשיעור של כ-4.2%.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-227.8 מיליון שקל, לעומת כ-306.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל את הרווח האמור ממכירת פרויקט אגירה שאובה. בניטרול רווח זה, ה-EBITDA ברבעון משקפת עלייה בשיעור של כ- 3.8%.

ממאזן החברה, נכון ל-30 ביוני, 2023 עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר) הסתכמו בכ-591 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני, 2023 הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל. 

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 30 ביוני, 2023 עלה לכ-29.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-28.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2022.

תוצאות המגזרים ברבעון השני לשנת 2023:

ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו ברבעון בכ-4.5% לכ-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לבניה ותחום התשתיות במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר עלה בכ-5.2% לכ-41.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 

במגזר הפעלה, שירות ואחזקה עלו ההכנסות בתקופה בכ-15.5% לכ-724.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-627.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הפעילות במגזר במרבית תחומי הפעילות בישראל וכן מאיחוד תוצאות אלקטרה טרגט אשר לא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-63.7 מיליון שקל, עלייה של כ-32% בהשוואה לכ-48.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022, בין היתר הודות לתרומתה החיובית של אלקטרה טרגט לתוצאות המגזר. 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל עלו ההכנסות ברבעון לכ-422 מיליון שקל, בהשוואה לכ-414.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. הרווח התפעולי במגזר ברבעון השני של 2023 עלה לכ-9.9 מיליון שקל, לעומת כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מעלייה ברווחי Electra USA.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום צמחו ההכנסות ברבעון בכ-72.8% לכ-171.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-99.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקפי הפרויקטים בתחום יזמות נדל"ן למגורים. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-16.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. יצוין כי בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח משערוך נדל"ן להשקעה בהקמה.

במגזר הזכיינות עלו ההכנסות בתקופה בכ-8.7% לכ-280.8 מיליון שקל, לעומת כ-258.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות מגזר זה נבע מעלייה בהכנסות אלקטרה אפיקים ובהכנסות מפרויקט קריית הממשלה המחוזית בנתניה. ההפסד התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-5.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-99.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. ברבעון המקביל אשתקד נרשם במגזר זה רווח בסך של כ-87.3 מיליון שקל ממכירת החזקות החברה בזכיין בפרוייקט אגירה שאובה בגלבוע. כמו כן, חלה ירידה ברבעון ברווחי פעילות התחבורה הציבורית של אלקטרה אפיקים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

להלן עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2023

סך ההכנסות בתקופה צמחו בכ-10.9% לכ-5.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בכל מגזרי הפעילות בהם פועלת הקבוצה, בעיקר כתוצאה מגידול בכמות הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה. בנוסף, חל גם גידול כתוצאה מאיחוד חברות שלא נכללו באופן מלא בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2023 עלה בכ-16.3% לכ-477 מיליון שקל, לעומת כ-410.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות אחרות, נטו בתקופה הסתכמו לכ-0.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ-99.1 מיליון שקל שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כללה רווח בסך של כ-87.3 מיליון שקל בגין ממכירת החזקות הקבוצה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם לכ-122.3 מיליון שקל, לעומת כ-190.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הרווח ממכירת הזכויות בפרויקט אגירה שאובה, הסתכם הרווח אשתקד בכ- 118.7 מיליון שקל, ובהתאם הרווח הנקי בתקופה משקף עלייה של כ- 3.1%.

ה-EBITDA במחצית הסתכם לכ-445.3 מיליון שקל, לעומת כ-512.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022. בניטרול הרווח ממכירת הזכויות בפרויקט אגירה שאובה, הסתכם ה-EBITDA אשתקד בכ- 424.8 מיליון שקל, ובהתאם ה-EBITDA ברבעון משקף עלייה של כ- 4.8% .

במועד אישור הדוחות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך כ-45.5 מיליון שקל.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:

ביולי 2023 זכתה אלקטרה בניה (בבעלות מלאה של החברה) בפרויקט פינוי בינוי קולומביה בירושלים של חברת קרסו. התמורה בגין ביצוע העבודות בפרויקט צפויה לעמוד על כ-458 מיליון שקל בתוספת מע"מ.  הפרויקט, הצפוי להמשך כ-61 חודשים, כולל הקמת 3 מגדלי מגורים בני 10 קומות ו-2 מגדלי מגורים בני 32 קומות הכוללים בסה"כ כ-454 יח"ד, וכן חניון תת קרקעי משותף ומבנה ציבור. 

במרץ 2023 זכתה אלקטרה תשתיות במכרז לביצוע עבודות הקמה של המקטע התת-קרקעי בפרויקט 'הקו הכחול' של הרכבת הקלה בירושלים. העבודות צפויות להימשך כ-58 חודשים מיום קבלת צו תחילת העבודה. סך התמורה בפרויקט תעמוד על כ-620 מיליון שקל לפני מע"מ. 

במרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך כ-40 מיליון שקל אשר שולם בחודש מאי 2023. 

בפברואר 2023 אשררה מעלות P&S את דירוג החברה ואגרות החוב (סדרות ד' וה') בדירוג A+\Stable.

בפברואר 2023  גייסה החברה כ-280.3 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ה'. 

בפברואר 2023 קיבלה אלקטרה בניה, הודעה על זכייתה במכרז של אחוזת מנחם מילשטיין מקבוצת עזריאלי, לפיה תשמש כ"קבלן ראשי" להקמת מתחם "קמפוס סולראדג'" ברמת השרון.. תקופת הפרויקט, בו תבצע החברה את התקנת המעליות, נקבעה לכ-24 חודשים. התמורה הצפויה בגין ביצוע העבודות האמורות לאורך תקופת הפרויקט, כולל מעליות, עומדת על כ-245 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

בפברואר 2023 קיבלה חברת Electra M&E Polska Sp.zo.o (מוחזקת ב-80%) הזמנת עבודה בהמשך להצעה שהגישה במכרז של קבוצת פולקסווגן לביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות, הכוללות עבודות מיזוג אוויר, חימום, אוורור ואוויר דחוס, במסגרת הקמת מפעל חדש בצפון גרמניה לייצור סוללות חשמליות לרכב, אשר יהיה המפעל הראשון מסוגו של קבוצת פולקסווגן באירופה. תקופת הפרויקט נקבעה ל-20 חודשים וסך התמורה הצפויה בגין ביצוע העבודות עומדת על כ-90 מיליוני אירו (כ-355 מיליוני שקל).

לגרף אלקטרה לחצו כאן

189 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 118.97 מיליון באלקטרה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה. לרשימה המלאה
x