בשורה למעסיקים הקטנים שמתקשים עם ממשק המעסיקים

עד ה-1 ביוני 2024, הרשות לא תנקוט בצעדי אכיפה כנגד מעסיקים עם 9 עובדים ומטה, שלא ידווחו באמצעות ממשק המעסיקים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2023

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לא תנקוט בצעדי אכיפה כנגד מעסיקים קטנים, המעסיקים 9 עובדים ומטה. כך ממודיעה הרשות בטיוטה שפרסמה היום תחת הכותרת - עמדת אי-אכיפה בנושא חובת דיווח ממשק מעסיקים עבור מעסיקים קטנים. הערות לטיוטה אפשר להעביר לרשות עד ה-26 בספטמבר 2023.

בבפברואר 2022 פרסמה הרשות את חוזר גופים מוסדיים שעניינו "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון. מסגרת החוזר נקבע, בין היתר, כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד המפורט בחוזר. נוסף על כך, בחוזר נקבעה חובה על גוף מוסדי לתת היזון חוזר למעסיק לגבי קליטת הדיווח על הפקדת התשלומים. 

כמו כן, נקבע כי מועד תחילת הוראות לעניין דיווח באמצעות "ממשק מעסיקים" ביחס למעסיק המעסיק 3 עד 9 עובדים יחול החל מיום 19 בפברואר 2023. בכל הנוגע ליתר המעסיקים, נקבע כי ההוראות יחולו החל מיום 24 בפברואר 2024. 

"בשוק קיימים פתרונות לדיווח עבור מעסיקים קטנים אשר שומרים על זכויותיו של העובד, עומדים בתנאי החוזר ואינם מייצרים נטל כלכלי על המעסיקים הקטנים. אפשרויות אלו כוללות הורדת קובץ ממשק מעסיקים מתוכנת השכר ושליחתו לגוף המוסדי, דיווח באמצעות פורטל הגוף מוסדי ודיווח באמצעות המסלקה הפנסיונית במחיר המפוקח על ידי הרשות. עוד יובהר, כי לא קיימת בהוראות הרשות חובה על מעסיק להשתמש בשירותי תפעול של מתפעל חיצוני, אולם מעסיק המעוניין בכך רשאי לעשות כן," מציינת הרשות בטיוטה שפרסמה.

עוד מוסרת הרשות, כי מבירור שביצעה עולה כי "על אף קיומן של אפשרויות הדיווח המוצעות לעיל, חלק מהמעסיקים הקטנים מתקשים ביישום החוזר וזאת, בין היתר, נוכח העובדה שחלק מהמעסיקים הקטנים אינם מודעים לכל הפתרונות הקיימים בשוק שיקלו עליהם בנושא.

נוכח האמור, ובכדי לאפשר לקבוצת מעסיקים זו תקופת הערכות נאותה, מוצע נקבע כי הרשות לא תנקוט בצעדי אכיפה כנגד מעסיקים המעסיקים  9  עובדים ומטה אשר לא ידווחו באמצעות ממשק המעסיקים וזאת עד ליום 1 ביוני 2024".

x