S&P מעלות מורידה את תחזית הדירוג של שלמה ביטוח לשלילית: "התחזית משקפת אפשרות להורדת דירוג אם לא יחול שיפור בתוצאות ובסיס ההון ימשיך להישחק"

חברת דירוג האשראי מצביעה על הפסד כולל של כ-130 מיליון שקל בחברת שלמה ביטוח בשנת 2022 ומורידה את דירוג החברה מיציבה לשלילית

 

 

 
Photo Adrian825 Dreamstime.comPhoto Adrian825 Dreamstime.com
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/08/2023

S&P מעלות מודיעה כי עדכנה היום את תחזית הדירוג של חברת שלמה ביטוח מיציבה לשלילית בשל היחלשות בבסיס ההון. אושרר דירוג המנפיק לטווח ארוך של החבר בה בעת אשררה S&P מעלות את דירוג המנפיק לטווח ארוך של החברה  ilAA-‘.

השיקולים עיקריים להורדת תחזית הדירוג

"בסוף 2022 הציגה שלמה ביטוח הפסד כולל של כ-130 מיליון ₪, תוצאה חלשה משצפינו, ובשל כך נחלש בסיס ההון שלה. יחס הסולבנסי על פי הדרישות בעת יישום מלא ירד ל-108% לעומת 122% בסוף 2021. החולשה בתוצאות בשנת 2022 נובעת מהשפעות שליליות לאחר מגפת הקורונה, כגון גידול משמעותי בעלויות בשל עלייה בשיעור הנזקים בשייר, המשפיע על הרווחיות הטכנית. בנוסף, התוצאות מפעילות ההשקעה היו חלשות על רקע מגמה שלילית בשוקי ההון. בנוסף לכך, בסוף 2022 פחת השימוש של החברה בביטוח משנה ל,36%- מ53%- בסוף 2021 וממוצע חמש-שנתי של ,54% עקב עדכון הסכמי ביטוח המשנה. כתוצאה מכך עמד הratio- combined של שלמה ביטוח על כ121%- בסוף 2022 בהשוואה ל92%- בסוף .2021 עם זאת, הרווחיות ארוכת הטווח של החברה הייתה חזקה, כמשתקף בratio- combined net ממוצע של 91% ותשואה ממוצעת על ההון של 18% בשנים .2022-2018 נציין כי כל החברות הפועלות בשוק ביטוח הרכוש והרכב

על רקע התוצאות החלשות בשנת ,2022 שנמשכו אל תוך המחצית הראשונה של ,2023 החלה החברה ליישם צעדים שמטרתם שיפור הרווחיות וחיזוק ההון. בין היתר העלתה החברה מחירים, ניהלה משא ומתן מחודש על הנחות והפסיקה להציע פוליסות עם רווחיות חלשה. אף שלהערכתנו החברה שמרה על סיכון חיתום רב יותר בספריה ב2022- (בעקבות הירידה בשימוש בביטוחי משנה,) אנו סבורים שהיא תמשיך לעשות שימוש נרחב בביטוח משנה בשנים הבאות. החברה גם בוחנת עסקאות פוטנציאליות לחיזוק בסיס ההון".

S&P צופה ששלמה תציג צמיחה יציבה בבסיס הפרמיות הכולל בשנת ,2023 בהינתן הצעדים שיושמו. "בשנים 2025-2024 אנו מניחים שהפרמיות הכוללות יגדלו בכ5%- בתמיכת תמחור מחדש וצמיחה אורגנית מתמשכת... אנו סבורים שהצמיחה העתידית תתבסס על התרחבות העבודה מול סוכנויות בלתי תלויות, לצד חיזוק ערוצי ההפצה הפנימיים. בנוסף לכך אנו מעריכים ששלמה שואפת גם להתרחב לתחומי עסקים חדשים כמו ביטוחי חיים ובריאות. אנו רואים בחיוב התרחבות כזו לאור התחרות המתונה יותר שמאפיינת תחומים אלו ולאור השיפור הפוטנציאלי בפיזור העסקי.

x