כנפיים אחזקות - תגובה חיובית במניה לדוחות

בן מנחם, מנכ"ל קבוצת כנפיים: "אנחנו קבוצת תעופה איתנה, עם 5 תחומי פעילות המקנות חשיפה מגוונת לענף"

 

 

 
Image by Sasin Tipchai from PixabayImage by Sasin Tipchai from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/09/2023

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2023.

הרווח הנקי של כנפיים ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בכ- 15.8 מיליון דולר, גידול של כ- 721% בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בשווי הוגן נכסים פיננסיים (שווי שוק החזקה באל על) ומעבר לרווח בפעילות גלובל ליסינג, בקיזוז ירידה בהכנסות מימון בגין הפרשי שער.

דיבידנד: ב- 31 באוגוסט 2023 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ- 11.4 מיליון ש"ח (כ- 3 מיליון דולר), 70 אג' למניה, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 5.67%.

NAYAK IL - הקמת פעילות חדשה (49.9%): באוגוסט 2023 התקשרה כנפיים בהסכם שיתוף פעולה עם קבוצת Nayak Aircraft Services האירופאית, החברה העצמאית הוותיקה באירופה בתחום תחזוקת מטוסים, להקמת מיזם משותף למתן שירותי תחזוקת ליין (Line maintenance) למטוסים אזרחיים של חברות תעופה בינלאומיות בנמל התעופה בן גוריון. הפעילות צפויה להתחיל במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023, ותהיה מבוססת הון חוזר, למעט השקעה ראשונית של הצדדים, בהיקף שאינו מהותי לכנפיים.

מימוש מניות ואופציות אל על (5.0%): לאחר תאריך המאזן מכרה החברה 27 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) של אל על בתמורה לסך של כ- 3.2 מיליון דולר (כ- 12 מיליון ש"ח), לאחר שבאפריל 2023 מכרה החברה כ- 1.8 מיליון מניות אל על בתמורה לסך של כ- 2.1 מיליון דולר (כ- 7.6 מיליון ש"ח) במסגרת הענות להצעת רכש מיוחדת. נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה החברה בכ-12.6 מיליון מניות אל על  (5.0% מהון המניות של אל על) וכ-43 מיליון כתבי אופציה (סדרה 2) של אל על (המניות וכתבי האופציה (סדרה 2) שהחברה מחזיקה למועד זה כאמור מהווים כ- 4.8% בדילול מלא), בשווי כולל של כ- 18.4 מיליון דולר (כ- 69.8 מיליון ש"ח).

גלובל כנפיים ליסינג (67%): רווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2023 בסך כ- 3.8 מיליון דולר. לאחר המאזן התקשרה גלובל במכתבי כוונות למכירת שני מטוסים המצויים תחת הסכמי חכירה קיימים, ולהחכרת מטוס רחב גוף שלא היה פעיל תקופה ארוכה לחברת תעופה באירופה. עסקת המכירה צפויה להניב לה תזרים פנוי בסך כ- 16 מיליון דולר, לצד קידום הסכם מימון בהיקף משוער של כ- 17 מיליון דולר בקשר עם החכרתו מחדש של המטוס רחב הגוף. גלובל ליסינג פועלת להשלמת שתי העסקאות עד סוף ספטמבר 2023.

כנפי תחזוקה (100%): ברבעון השני לשנת 2023 התקבל דיבידנד בסך כ- 745 אלף דולר. רווח נקי ברבעון השני של שנת 2023 בסך כ- 0.9 מיליון דולר, קיטון של כ-0.1 מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד אשר נובע בעיקרו משינוי בהפרשי שער. ביולי 2023 הוארך תוקף ההסכם של כנפי תחזוקה עם התעשייה האווירית, כקבלן משנה של התעשייה האווירית לתחזוקת מטוסי תובלה, גב אל גב לתקופת החוזה של משרד הביטחון אל מול התעשייה האווירית ורטרואקטיבית החל מתחילת שנת 2023 עד לתום שנת 2026.

QAS (50%): ברבעון השני לשנת 2023 התקבל דיבידנד בסך כ- 4,250 אלפי דולר. חלקה של החברה ברווח הנקי של QAS ברבעון השני של שנת 2023 בסך כ-1.5 מיליון דולר, קיטון של כ-0.5 מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד, נובע בעיקר מגידול בעלות השכר.

יתרות המזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות והשקעות לזמן קצר (סולו) ליום 30 ביוני 2023 הסתכמו בכ- 13.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 5.9 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2022.

נכון למועד פרסום הדוחות לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך של כ- 16.6 מיליון דולר, המהווה עודף מזומנים של כ- 1.4 מיליון דולר על יתרת החוב. הגידול נובע ממימוש אופציות אל על ומדיבידנדים שהתקבלו לאחר תאריך המאזן.

ההון עצמי של החברה (סולו) נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכם בכ- 66.5 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי של כ- 48.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2022.

סך המאזן (סולו) נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכם בכ- 83.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 66.2 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2022.

ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות, מסר: "ברבעון השני של 2023 ולאחריו התמקדנו במימוש האסטרטגיה שלנו לחיזוק האיתנות הפיננסית והגדלת רמת הנזילות של הקבוצה תוך הצפת ערך לפעילויות הקיימות ובנוסף הודענו על הקמת פעילות חדשה וסינרגטית לפעילויות הקיימות, עם שותף אסטרטגי מוביל בתחום תחזוקת הליין למטוסים אזרחיים."

"לצד קבלת דיבידנדים מכנפי תחזוקה ו- QAS מימשנו בתקופת הדוח ולאחריו מניות ואופציות אל על בהיקף כולל של כ- 5.3 מיליון דולר, תוך שמירה על שיעור אחזקה המקנה לכנפיים חשיפה להמשך הצפת ערך באל על. נכון להיום, לראשונה מזה שנים ארוכות, לכנפיים עודף מזומנים על החוב, שהינו בגין אג"ח סדרה ז' בלבד (סדרה אשר מועד פירעונה הסופי הינו באוקטובר 2024), כאשר השיפור בתוצאות הקבוצה והתזרים מהנכסים מאפשר לנו לחזור ולחלק דיבידנד לבעלי המניות."

"פעילות המיזם החדש עם קבוצת NAYAK האירופאית, לה כ- 50 שנות ניסיון בתחום ביותר מ-50 נמלי תעופה באירופה, נולדה בין היתר מהביקוש הגובר של חברות תעופה זרות לקבלת שירותים אלה גם בעת שהותן על הקרקע בישראל, ומהווה סממן נוסף לגאות בענף התעופה. אנו מאמינים שתחום זה, הינו בעל פוטנציאל צמיחה ורווחיות בעתיד הנראה לעין."

בן מנחם סיכם: "כנפיים היא קבוצת תעופה איתנה, עם 5 תחומי פעילות המקנות חשיפה מגוונת לענף. בהסתכלות קדימה, לצד השבחת הפעילויות הקיימות, אנו בוחנים הזדמנויות לגיוון פעילויות הקבוצה בדגש על סינרגיה ורווחיות תוך השאת ערך לבעלי המניות."

x