מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב שהנפיקה Hertz Properties מ-Baa2.il ל-Ca.il‏

 

 

 
Photo Wrangler Dreamstime.comPhoto Wrangler Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2023

Hertz Properties Group, Limited


סדרה א' 

Ca.il

בחינת דירוג עם השלכות לא וודאיות

סדרה ב' - מובטחת

Caa1.il

בחינת דירוג עם השלכות לא וודאיות


מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה Hertz Properties Group Limited (להלן: "החברה") מ- Baa2.il ל-Ca.il . כמו כן, מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב (סדרה ב') מובטחות בשעבודים שהנפיקה החברה מ- Baa1.il ל- Caa1.il. דירוג אגרות החוב נותר תחת בחינה (CREDIT REVIEW) עם השלכות לא וודאיות.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

א'

1142603

Ca.il

בחינת דירוג עם השלכות לא וודאיות

15.01.2026

ב'*

1184753

Caa1.il

בחינת דירוג עם השלכות לא וודאיות

28.02.2026

* לטובת מחזיקי אג"ח סדרה ב' משועבד הנכס Brookhollow Central הממוקם ביוסטון, טקסס, ארה"ב. לפרטים אודות השעבוד אנו מפנים לשטר הנאמנות אג"ח סדרה ב'.

שיקולים עיקריים לדירוג

ביום 01.09.2023 דיווחה החברה כי לאור תנאי השוק שבהם פועלת החברה כפי שמשתקפים בדוחותיה הכספיים, ולאור הודעת בעלת השליטה בחברהHertz Group Realty Operating Partnership, L.P. ("בעלת השליטה") על נכונותה להשתתף במו"מ שינוהל לרכישת מלוא או חלק מאג"ח סדרה א' של החברה ולשאת במרבית עלות הרכישה ככל שתוסכם על ידי דירקטוריון החברה במסגרת הסדר שיבוצע עם מחזיקי האג"ח, ובהמשך לשיחה שהתקיימה עם הנאמן, החברה החליטה לפנות לנאמן על מנת לנהל מו"מ עם מחזיקי אג"ח סדרה א' בקשר לרכישה ו/או ארגון מחדש של אג"ח סדרה א' על ידי בעלת השליטה יחד או בנפרד מהחברה. בהתייחס לאג"ח סדרה ב' מובטחות בשעבוד ציינה החברה כי בכוונתה לפעול על מנת להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אג"ח סדרה ב' ללא כל שינוי בתנאיהן . החברה לא פירטה אודות מתווה ההסדר שבכוונתה ו/או בכוונת בעלת השליטה להציע למחזיקי אג"ח סדרה א'. 

הדיווח הנזכר לעיל של החברה בא בהמשך לדיווח החברה מיום 06.08.2023 על ביטול הצעת רכש לאג"ח סדרה א' עליה דיווחה החברה ביום 31.07.2023; בהצעת הרכש האמורה, הציעה בעלת השליטה בחברה למחזיקי אג"ח סדרה א' לרכוש מהם את האג"ח לפי מחיר של 0.52 אגורות ל-1.0 ש"ח ע.נ. ועד כ- 180.4 מ' ש"ח ערך נקוב בתמורה מקסימלית של כ- 93.8 מ' ש"ח שתממן בעלת השליטה ממקורותיה שכללו נטילה הלוואה מובטחת בנכסים. כאמור הצעת רכש זו בוטלה. 

בדוחותיה הכספיים ל- 30.06.2023 רשמה החברה קיטון בשווי נכסי המשרדים בסך כ- 103 מ' דולר, מכך קיטון בסך כ- 86 מ' דולר הון מיוחס לבעלי המניות של החברה בנכסים אלו. ירידות ערך אלו באו בהמשך לירידות שווי משמעותיות שרשמה החברה בשנים האחרונות, בהיקף של כ- 57 מ' דולר, כ- 25 מ' דולר וכ- 45 מ' דולר, בשנים 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. לאור זאת, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ירד לכ- 161.3 מ' דולר ל- 30.06.2023, בהשוואה לכ- 256.8 מ' דולר ל- 31.12.2022 ולכ- 186.5 מ' דולר ל- 30.06.2022. יחס המינוף של החברה חוב נטו לקאפ נטו (מאוחד) עמד על כ- 67% ל- 30.06.2023 בהשוואה לכ- 58% ל- 31.03.2023. 

ליום 30.06.2023 לחברה יתרות מזומנים סולו מורחב  בסך כ- 28.9 מ' דולר למול חלויות שוטפות אג"ח קרן וריבית בסך כ- 39.1 מ' דולר, מכך כ- 35.1 מ' דולר קרן וריבית אג"ח א' לתשלום בעיקר בינואר 2024 וכ- 4 מ' דולר קרן וריבית אג"ח ב' לתשלום בין אוגוסט 2023 עד פברואר 2024. 

בדוחות הכספיים של החברה ל- 30.06.2023 נכללת הערת אזהרת "עסק חי" בחוות דעת רואי החשבון. בהקשר לכך, מסבירה החברה כי ברקע המצב השלילי של שוק הנדל"ן המסחרי למשרדים באזורי הפעילות של החברה ותנאי הלחץ המקשים על מכירת נכסי משרדים ומימון מחדש של נכסי משרדים ולאור העלייה בהוצאת המימון של החברה בשל עליית הריבית על האג"ח, קיים חשש כי ההון העצמי של החברה עלול להמשיך ולקטון כך שהחברה עלולה שלא לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות במידה שתקים עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. יצוין כי על פי תנאי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב', קיומה של פסקת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים מהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי.

מספר נכסים של החברה אינם עומדים באמות מידה פיננסיות שנקבעו ע" הגופים המלווים מעל לשני רבעונים ובהן יחסי DSCR נמוכים וירידה בשיעורי תפוסה מתחת לרף שנקבע. עקב זאת עודפי המזומנים מנכסים אלו מופנים לחשבון ליווי מיוחד באמצעות הפעלת מנגנון Cash Sweep ואינם יכולים לשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת, במידה הפוגעת ביכולת שירות החוב של החברה. בנוסף, בחלק מנכסי החברה ישנה עמידה גבולית באמות מידה פיננסיות, דבר העלול להוביל בטווח הקצר לנעילת תזרים המזומנים מנכסים אלו ולגרום להרעה בתזרים המזומנים של החברה. כמו כן החברה אינה עומדת באמת מידה פיננסית של הון עצמי (ללא זכויות מיעוט) מינימלי בהתאם לתנאי אג"ח א' ו- ב' באופן שהוביל להעלאת הריבית לאגרות החוב.

מידרוג סבורה כי חלה היחלשות בסביבה התפעולית בה פועלת החברה, לאור הנתונים המצביעים כי שוק המשרדים בארה"ב סובל מהאטה בביקושים וגידול בשטחים הפנויים. העלאת הריבית המהירה בארה"ב מרמה של 0.25% לכ- 5.5% כיום גרמה להאטה ניכרת בהשקעות ובעסקאות חדשות הפוגעת בנזילות השוק ומובילה לאי וודאות לגבי מחירי הנכסים. כמו כן גורמי המימון נוקטים מדיניות דפנסיבית של הורדת שיעורי ההישענות על הנכסים ודרישה להזרמות הוניות לעיבוי כריות הביטחון, המובילה לקשיי מימון מחדש של נכסים כתלות גם באיכות ובמאפייני הנכסים ובאזורים הגאוגרפיים. לצד זאת, ניכר כי הביקוש לשטחי משרדים נחלש בשל התקבעות העבודה ההיברידית והתייעלות של חברות. על פי נתוני Moody’s  שיעור אי-התפוסה  (Vacancy-Rate) הארצי לנכסי משרדים בארה"ב נמצא בעליה מתחילת 2022 ועומד על כ- 17.8% נכון לסוף רבעון 1 2023. 

נכון ליום 30.06.2023 לחברה 13 נכסי משרדים במספר ערים בארה"ב תוך התמקדות ברכישה וניהול של נכסי Class A במרכזי עסקיים ראשיים (Central Business District) בשווקים משניים. נכסי החברה מציגים ירידה הדרגתית בשיעורי התפוסה החל משנת 2020 מרמה של כ- 78% לרמה של 74%-75% בשנים 2021-2022 ועד לרמה של 72% נכון למרץ 2023. חרף הירידה בשיעורי התפוסה ה- NOI של נכסי החברה נותר יציב על כ- 40 מ' דולר בשנת 2022 בדומה לשנת 2021, בין היתר בשל עלייה מובנית בדמי השכירות. במחצית הראשונה של שנת 2023 רשמה החברה NOI בסך כ- 19.5 מ' דולר. מידרוג מעריכה ירידה מתונה ב- NOI במהלך שנת 2023 לאור עזיבת לקוח מרכזי בנכס Wells Fargo Tower שתקבל ביטוי במהלך השנה. בינואר 2024 צפוי להתאכלס בנכס משרד החשב של מדינת מרילנד אשר צפוי להגדיל את שיעורי התפוסה וה- NOI לשנת 2024. בחלק מנכסי החברה ישנן תפוסות נמוכות ולצורך הגדלת התפוסות ואכלוס שוכרים חדשים החברה נדרשת לבצע התאמות בנכסים ע"י השקעות הוניות אשר עלולות להעיב על נזילות החברה במידה והיתרות הייעודיות שהחברה שומרת לצורך כך בחשבון מזומנים מוגבלים לא יספיקו. 

בהתאם לתזרים חזוי לשנים 2023-2024 שהחברה צירפה לדוחותיה כספיים ל- 30.06.2023, החברה הציגה תכנית לעמידה בהתחייבויותיה המבוססת בעיקר על מכירת נכסים מסוימים בשנים אלו וקבלת התזרים העודף נטו ממכירת הכנסים לאחר פרעון החוב הבכיר בנכסים. בהתאם לתזרים החזוי, החברה אינה צופה חלוקות נטו מחברות הנכסים, להערכת מידרוג, בשל מנגנון Cash sweep בחלק מהנכסים כנזכר לעיל ובשל הצורך להשקעות בנכסים. 

להערכת מידרוג פניית החברה למחזיקי אג"ח סדרה א' על מנת לקיים מו"מ בקשר לרכישה ו/או ארגון מחדש של אג"ח סדרה א' על ידי החברה ו/או בעלת השליטה בחברה ברקע מצבה הפיננסי המאתגר של החברה מעלה חשש לכשל פרעון ברמת וודאות גבוהה של החברה ושל אג"ח סדרות א' ו- ב' לפי הגדרות מידרוג. בהתאם לכך, דירוג החברה נקבע בהתאם למתודולוגיה של מידרוג "דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים". בהתאם לכך, דירוג החברה ודירוג אגרות החוב סדרות א' ו- ב' נקבע לפי אומדן מידרוג לשיעור השיקום של אגרות החוב בהינתן כשל פרעון. מידרוג מעריכה את שיעור השיקום לאג"ח סדרה א' בלתי מובטחות בטווח שבין 35% עד 65% ואת שיעור השיקום לאג"ח סדרה ב' מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על מלוא זכויות החברה וזכויות שותפי החברה בנכס Brookhollow Central בטווח שבין 90% עד 95%. אומדן שיעורי השיקום נערך על ידי מידרוג בהתאם לתרחיש הבסיס המפורט להלן ובהתחשב במידת חוסר הוודאות לגבי תרחיש הבסיס.

בהיעדר מתווה קונקרטי וודאי לגבי הסדר החוב שיתגבש בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, מידרוג הניחה את ההנחות העיקריות הבאות: החברה עלולה שלא לעמוד בפרעון הקרוב של אג"ח סדרה א' בעיתו, מה שבתורו עלול להוביל לאי עמידה בפרעון הקרוב של אג"ח סדרה ב', באופן שיגרום לתוספת ריבית פיגורים למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטרי הנאמנות; בשל היעדר מידע קונקרטי, מידרוג לא הניחה הזרמת הונית לחברה מאת בעלת השליטה. כמו כן, בשל היעדר מידע קונקרטי מידרוג לא הביאה בחשבון בתרחיש הבסיס הפחתת חוב לאג"ח סדרה א', אף שלהערכתנו החברה ו/או בעלת השליטה בחברה עלולות להציע הפחתת חוב לאג"ח סדרה א' כפי שניתן להבין מנוסח הדיווח המיידי מיום 01.09.2023 הנזכר לעיל וכן מהצעת הרכש שבוטלה; החברה תפעל לממש נכסים בשנים הקרובות לצורך פרעון אגרות החוב. מימוש הנכסים ייעשה בהדרגה על פני השנים 2023-2026; מימוש הנכסים יהיה כרוך בירידת שווי הנכסים מעבר לערכם הנוכחי בספרי החברה בשל תנאי השוק והצורך של החברה במימוש נכסים על מנת לשרת את התחייבויותיה. בתרחיש הבסיס מידרוג הניחה ירידת שווי בטווח 25%-30%, זאת בהתחשב בירידות השווי המהותיות שכבר הוכרו בנכסי החברה בשנים האחרונות. תרחיש הרגישות מביא בחשבון עלויות מימוש נכסים, השקעות שוטפות בנכסים וכן עלויות ניהול שוטפות של החברה לרבות עלויות הכרוכות בהסדר החוב. 

אופק הדירוג

הותרת הדירוג תחת בחינה עם השלכות ללא כיוון וודאי נובעת מאי הוודאות הכרוכה במתווה הסדר החוב של החברה כפי שיקבע במו"מ בין החברה, בעלת השליטה בחברה ומחזיקי האג"ח, ואשר יכול ויהיה שונה מההנחות שנלקחו בתרחיש הבסיס של מידרוג. כמו כן ייתכן כי הערכות שונות שנלקחו בתרחיש הבסיס של מידרוג יהיו בפועל שונות בהתאם להתפתחויות. בהתאם לכך יכול ומידרוג תשנה את תרחיש הבסיס במידה שתוביל את מידרוג להערכת שיעורי שיקום שונים לאגרות החוב ולשינוי דירוגן בהתאם. 

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

התפתחויות שיובילו את מידרוג לשנות את תרחיש הבסיס של מידרוג באופן שיוביל להעלאת אומדן שיעורי השיקום של אג"ח סדרות א' ו-ב' מעל הערכותינו בתרחיש הבסיס הנוכחי

שיפור מהותי בנזילות החברה וביחסי המינוף של החברה

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

התפתחויות שיובילו להורדת אומדן מידרוג לשיעורי השיקום לאגרות חוב סדרות א' ו- ב'

הרעה בנזילות החברה מעבר להערכות מידרוג

Hertz Properties Group Limited – נתונים עיקריים (מאוחד), במיליוני דולר ארה"ב*

 

30.06.2023

31.03.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

סך מאזן 

697

800

866

812

879

1,030

חוב פיננסי נטו

426

429

425

484

512

600

יתרות נזילות

37.9

37.6

89.5

39.6

61.1

32.6

חוב נטו/ CAP נטו

66.8%

57.8%

56.5%

64.3%

65.2%

61.4%

* המדדים המוצגים בטבלה הינם לאחר התאמות מידרוג, ולא בהכרח זהים לאלה המוצגים על ידי החברה.
x