מסלול 80-20 מגיע לגמל והשתלמות: מסלולי השקעה חדשים, בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, השתלמות ופוליסות חיסכון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת טיוטת עדכון לרשימת מסלולי ההשקעה במוצרי החיסכון - בעדכון לרשימת המסלולים התווספו בין היתר, מסלולי השקעה חדשים במוצרי החיסכון שאינם כספי קצבה, אשר מאפשרים לנהל מסלולי אשראי ואג"ח בתוספת רכיב של עד 20% מניות. מטרת השינוי היא לאפשר בין היתר, גמישות רבה יותר בהשקעת כספים שאינם קצבתיים ולאפשר לגוף המוסדי ליצור הבחנה מובהקת בין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח לבין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח בשילוב חשיפה מוגבלת למניות.

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות שוק ההון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2023

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת היום (א') טיוטת עדכון לרשימת מסלולי ההשקעה שניתן לנהל בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות השתלמות ומוצרי ביטוח חיים עם רכיב חיסכון. טיוטה זו מעדכנת את הרשימה אשר פורסמה בספטמבר 2022 ואמורה להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2024. עדכון הרשימה נערך לאור החשיבות הרבה של מבנה מסלולי ההשקעה בניהול החיסכון הפנסיוני של הציבור, ועל רקע פניות שונות שהתקבלו ברשות בחודשים האחרונים לגבי רשימת מסלולי ההשקעה שגוף מוסדי רשאי לנהל. 

הרפורמה במבנה מסלולי ההשקעה אשר צפויה להיכנס לתוקף בינואר 2024, פורסמה באופן סופי ביום 28 בספטמבר 2022. בחודש דצמבר 2022 רשות שוק ההון דחתה את מועד הכניסה לתוקף של חלק מההוראות בשנה נוספת (מינואר 2023 לינואר 2024) כדי לאפשר לגופים המוסדיים, לבעלי הרישיון ולחוסכים להיערך בצורה נאותה לכניסת הרפורמה לתוקף.  

בעדכון לרשימת המסלולים התווספו בין היתר, מסלולי השקעה חדשים במוצרי החיסכון שאינם כספי קצבה, אשר מאפשרים לנהל מסלולי אשראי ואג"ח בתוספת רכיב של עד 20% מניות. מטרת השינוי היא לאפשר בין היתר, גמישות רבה יותר בהשקעת כספים שאינם קצבתיים ולאפשר לגוף המוסדי ליצור הבחנה מובהקת בין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח לבין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח בשילוב חשיפה מוגבלת למניות.
 
באשר לפתיחה מחודשת של האפשרות לניהול מסלולי השקעה לפי התמחות גיאוגרפית, לא מצאה הרשות מקום לשינוי ההנחיה שנקבעה ברשימת המסלולים בחודש ספטמבר 2022. בבחינה שערכה הרשות נמצא ששיעור הנכסים במסלולים המתמחים בהשקעה בחו"ל מתוך סך הנכסים המנוהלים על ידי הגופי המוסדיים הוא נמוך. בנוסף, רשימת המסלולים הקיימת אינה מונעת או מגבילה ניהול מסלולי השקעה עם חשיפה מוגברת או מלאה לחו"ל. גוף מוסדי שמעוניין בכך, יוכל להציע לחוסכים מסלול אשר עיקר נכסיו מושקעים בחו"ל, בכפוף למגבלות הקבועות בחוזר.
 
הרפורמה במסלולי ההשקעה בוצעה כחלק מהליך רחב יותר של יישום המלצות הוועדה הציבורית בנושא הוצאות ישירות בניהול השקעות בראשות פרופ' ישי יפה. שינויים אלו כללו, בין היתר, הרחבת האפשרות להצעת מסלולים בניהול פסיבי (עוקבי מדדים) וכן מסלולים בהם תתאפשר השקעה בנכסים סחירים בלבד, מתוך מטרה לצמצם את ההוצאות הישירות הכרוכות בניהול ההשקעות. מעבר לכך, הרפורמה כוללת גם שינוי ברשימת המסלולים המתמחים. המטרה של תיקון זה היא ליצור סטנדרטיזציה בין מסלולי ההשקעה המוצעים כדי לאפשר לציבור להשוות בין מסלולים ובין גופים מוסדיים שונים.
x