אלומיי קפיטל - ששת החודשים הראשונים של שנת 2023 התאפיינו בירידת מחירי החשמל באירופה בכלל ובספרד בפרט

מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון והמחצית הראשונה של שנת 2023

 

 

 
רני פרידריך, מנכ״ל אלומיי, צילום: ערן לםרני פרידריך, מנכ״ל אלומיי, צילום: ערן לם
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/09/2023

אלומיי קפיטל בע"מ (NYSE American; TASE: ELLO) ("אלומיי" או "החברה"), יצרנית חשמל ואנרגיות מתחדשות ומפתחת פרויקטים של אנרגיות מתחדשות וחשמל באירופה, בארה"ב ובישראל, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות הלא מבוקרות לתקופת שלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023.

רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל: "ששת החודשים הראשונים של שנת 2023 התאפיינו בירידת מחירי החשמל באירופה בכלל ובספרד בפרט. הרבעון השני, שהוא רבעון מעבר, נפגע בעיקר מירידת מחירי החשמל. ברבעון השלישי שהוא רבעון קיץ חלה עליה במחירי החשמל והם התיצבו על כ- 80 אירו  למגהוואט שעה. על אף הירידה במחירי החשמל בחציון הראשון לשנת 2023, ה-EBITDA  ירד רק בכ- 0.7 מיליון אירו לעומת התקופה המקבילה אשתקד. פיתוח פרויקטים בארה"ב שהתווסף לפיתוח באיטליה וישראל העלה את הוצאות הפיתוח. חיבור 2 פרויקטים ראשונים באיטליה (20 מגה וואט פוטו וולטאי) צפוי בחודש הקרוב. החיבור מתבצע באיחור של חצי שנה לעומת הצפי המקורי והחברה צפויה לקבל שיפוי כספי על האיחור בחיבור מקבלן ההקמה. תחנת הכח דוראד מראה עליה בהכנסות וברווח הנקי ומגמה זאת צפויה להמשיך גם ברבעון השלישי".

דגשים פיננסיים 

ההכנסות עמדו על כ-25.5 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-29.2 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. ירידה זו נבעה בעיקר מירידה במחירי החשמל בספרד ומעצירה קצרת טווח של אספקת חשמל ממתקני החברה לרשת בשל עבודות תחזוקה ושדרוג של קו ההולכה הראשי בין ספרד ופורטוגל שגרמה לירידה בהכנסות של כמיליון אירו. הירידה בהכנסות התקזזה בחלקה עם עלייה בהכנסות ממפעלי הביו-גז של החברה בהולנד, שנבעה בעיקר מהגברת הייצור ועליית מחיר הגז ב-2023, ומהחיבור לחשמל של Ellomay Solar (מתקן פוטו-וולטאי בהספק של 28 מגה וואט בספרד) במהלך יוני 2022, אז החלה החברה להכיר בהכנסות מהמתקן.

הוצאות התפעול עמדו על כ-12 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-13.1 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. הירידה בהוצאות התפעול נבעה בעיקר מהקטנת התשלומים במסגרת RDL 17/2022 בספרד, שנגרמה מהירידה במחיר השוק של החשמל. RDL 17/2022 הובילה להפחתת התשואות מפעילות הפקת חשמל של מתקני ייצור חשמל בספרד שאינם פולטים גזי חממה, באמצעות העברה של חלק מההכנסות על ידי מתקני הייצור לממשלה הספרדית. כתוצאה מהירידה במחיר השוק של החשמל בספרד במהלך המחצית הראשונה של 2023, התשלומים במסגרת RDL 17/2022 היו נמוכים יותר במהלך תקופה זו לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. ירידה זו בהוצאות התפעול התקזזה בחלקה עם עלייה בהוצאות התפעול בקשר לפעולות הביו-גז של החברה בהולנד, שנגרמה מהשימוש בחומרי גלם איכותיים יותר בשל הירידה בזמינותם של חומרי גלם זולים, ומהחיבור של אלומיי סולאר לרשת החשמל במהלך יוני 2022, אז החלה החברה להכיר בהוצאות המתקן. הוצאות הפחת עמדו על כ-8.1 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-8 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022.

עלויות פיתוח פרויקטים עמדו על כ-2.2 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-1.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. הגידול בעלויות פיתוח פרויקטים נגרם בעיקר מהעלייה בפעילויות פיתוח הקשורות לפרויקטים פוטו-וולטאים בישראל ובארה"ב.

הוצאות הנהלה וכלליות עמדו על כ-2.9 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-3.3 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות נגרמה ברובה מירידה בהוצאות לביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה ומבונוסים ששולמו לעובדים בשנת 2022.

חלקה של החברה ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, לאחר ניכוי עסקאות תוך-חברתיות, עמד על כ-1.5 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת חלקה של החברה בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני בסך כ-0.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. הגידול בחלקה של החברה ברווחי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני נגרם בעיקר מגידול בהכנסותיה של דוראד אנרגיה בע"מ עקב הגידול בכמויות המופקות ותעריף החשמל הגבוה יותר בישראל, שהתקזזו חלקית עם גידול בהוצאות התפעול הקשורות לייצור המוגדל ולתעריף הגבוה. 

הכנסות המימון נטו עמדו על כ-1.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-2.2 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. השינוי ניתן לייחוס בעיקר להכנסה הנובעת מהפרשי שער שהסתכמה בכ-6.9 מיליון אירו בששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, בעיקר בקשר למזומנים ושווי מזומנים בשקלים חדשים ואגרות חוב של החברה הנקובות בש"ח, לעומת הכנסות בסך כ-2.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022, שנגרמו מתיסוף של כ-7.1% בערך האירו כנגד השקל במהלך ששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת תיסוף של כ-3.3% בערך האירו בששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. 

הטבת המס עמדה על כ-1.2 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת מסים על ההכנסה בסך כ-1.1 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. 

הרווח לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023 עמד על כ-4.6 מיליון אירו, לעומת הפסד של כ-0.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022.

סך הרווח הכולל האחר עמד על כ-31.1 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת סך הפסד כולל אחר בסך כ-34.8 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. השינוי נגרם בעיקר משינויים בשווי ההוגן של גידורי תזרימי מזומנים, ובכלל זה עלייה מהותית בשווי ההוגן של ההתחייבות הנובעת מהסכם financial power swap המכסה כ-80% מהתפוקה של מתקן ה-PV טלאסול, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-PPA של טלאסול חווה תנודתיות גבוהה עקב השינויים המשמעותיים במחירי החשמל באירופה, שכללו עלייה מהותית במחירים במהלך 2021 ו-2022 וירידה מהותית במחירים במהלך 2023. על פי התקנים לחשבונאות גידור, השינויים בשווי ההוגן של ה-PPA של טלאסול נרשמים בהונה העצמי של החברה באמצעות קרן גידור ולא באמצעות גירעון מצטבר/עודפים. השינויים אינם משפיעים על הרווח/הפסד נקי המאוחד של החברה או על תזרימי המזומנים המאוחדים של החברה. מאחר שהחברה היא בעלת השליטה בטלאסול, השפעתם הכוללת של השינויים בשווי ההוגן של ה-PPA של טלאסול (לרבות חלק המיעוט) מאוחדת בדוחות הכספיים ובסך ההון של החברה. 

סך הרווח הכולל עמד על כ-35.7 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת סך הפסד כולל בסך כ-35.4 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022.

ה-EBITDA עמד על כ-9.9 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-10.6 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. ראו בטבלה בעמוד 13 בהודעה לעיתונות זו התאמה של מספרים אלה לרווח והפסד. 

המזומנים נטו מפעילות שוטפת עמדו על כ-5.3 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023, לעומת כ-8 מיליון אירו לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2022. הירידה במזומנים נטו מפעילות שוטפת לששת החודשים שהסתיימו ב-30.6.2023 נגרמה בעיקר מירידה במחירי החשמל בספרד.

פעילות החברה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: 

הקמת פרויקטים חדשים: פרויקטים סולאריים באיטליה ופרויקט אגירה שאובה הידרו-אלקטרית בצוק מנרה בישראל.

ייזום ופיתוח פרויקטים חדשים: פרויקטים סולאריים באיטליה, ספרד, ארצות הברית וישראל. 

ניהול, תפעול והשבחה של פרויקטים לייצור אנרגיה: בישראל (פוטו וולטאים), ספרד (פוטו וולטאים) והולנד (ביו-גז).

הכנסות החברה לרבעון הסתכמו לכ-13.4 מיליון אירו, קיטון של כ-4 מיליון אירו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלה נמוכות מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר עקב ירידה במחירי החשמל בספרד. עבודות אחזקה ושדרוג קו ההולכה הראשי ספרד -פורטוגל גרמו עצירת אספקת החשמל ממתקני החברה לרשת לתקופה קצרה והשפעת ההפסקה המאולצת הזאת נאמדת בכ-1 מיליון אירו. הקיטון ברווח התפעולי היה מתון יותר והסתכם לכ-1 מיליון אירו עקב קיטון בהוצאה הנובעת מהמס שהוטל על רווחיהם של יצרני אנרגיה, שנבע גם מירידת מחירי החשמל בספרד. הירידה במחירים הייתה צפויה ונלקחה בחשבון על ידי החברה. 

ברבעון השני של 2023, הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לכ-3.4 מיליון אירו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2023 הסתכם לכ-5.3 מיליון אירו.

ברבעון השני של 2023, הסתכם הרווח הנקי לכ-1.3 מיליון אירו, והרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם לכ-4.6 מיליון אירו.

פעילות בספרד: 

במהלך הרבעון השני של 2023 ירדו מחירי החשמל בספרד למחיר ממוצע של 57 אירו למגה-וואט שעה לעומת מחיר ממוצע של 159 אירו למגה-וואט שעה ברבעון המקביל אשתקד. 

במהלך הרבעון השני, פרויקט Talasol הפוטו וולטאי (300 מגה-וואט פוטו וולטאים) (חלקה של החברה הוא 51%) הפיק הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות בסך של כ-7.1 מיליון אירו. Talasol היא צד למכשיר גידור פיננסי בגין מחיר החשמל בפועל שלה (electricity capture price) (הסכם למכירת חשמל). כ-80% מהחשמל שמיוצר (75% בהתבסס על P-50) נמכרים על פי הסכם זה תמורת מחיר קבוע. יתרת החשמל המיוצר על ידי Talasol נמכרת ישירות לרשת החשמל, תמורת מחירי ספוט (מחירים מיידיים). 

במהלך הרבעון השני של 2023, פרויקטEllomay Solar  (28 מגה-וואט פוטו וולטאים) הפיק הכנסות ממכירת חשמל ותעודות ירוקות בסך של כ-1.2 מיליון אירו.

פעילות באיטליה: 

לחברה פרויקטים פוטו-וולטאים בהיקף של כ-505 מגה וואט בשלבי פיתוח מתקדמים, מתוכם התקבלו רישיונות עבור כ-203 מגה וואט. פרויקטים עם הספק מצטבר של 20 מגה וואט צפויים להיות מחוברים לרשת החשמל במהלך החודש הקרוב. עבודות בניה מקדמיות בפרוייקטים עם הספק מצטבר של כ- 105 מגה וואט החלו ברבעון השלישי לשנת 2023 ועבודות הבנייה בשאר הרישיונות (כ-78 מגה וואט) צפויות להתחיל בתחילת 2024.

החברה מחזיקה פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח מוקדמים (בנוסף ל-505 מגה וואט בשלבי פיתוח מתקדמים) והכוונה היא להגיע לפורטפוליו של כ-1,000 מגה וואט פוטו וולטאי עד תום שנת 2026. החברה מצויה במשא ומתן על הסכם מימון עם בנק אירופי מוביל בתחום.

פעילות בישראל: 

פרויקט אגירה שאובה מנרה (חלק החברה הוא 83.34%): פרויקט אגירה שאובה צוק מנרה, עם הספק של 156 מגה וואט, נמצא בשלבי הקמה מתקדמים וצפוי להגיע להפעלה מסחרית במהלך המחצית השנייה של 2026 ולהפיק הכנסות שנתיות ממוצעות של כ-74 מיליון אירו ו-EBITDA של כ-33 מיליון אירו.  החברה ושותפתה בפרויקט - אמפא - השקיעו את ההון הנדרש לפרויקט (למעט הפרשי הצמדה), ושאר המימון מגיע מקונסורציום של מלווים בראשות בנק מזרחי, בהיקף של כ-1.18 מיליארד ש"ח.

פיתוח של רישיונות פוטו וולטאים בשילוב עם אגירה:

פרויקטים מס' 1 ו-2 מבוססים על מכרז מס' 1 בו זכתה החברה, וקיימת אופציה של מעבר לרגולציה המאפשרת מכירה ישירה ללקוחות הקצה.

1. פרויקט קוממיות: צפי ל-21 מגה וואט פוטו וולטאי ו-47 מגה וואט / שעה אגירה. לפרויקט יש אישור לחיבור לרשת החשמל ונמצא בתהליך של קבלת היתר בניה. תחילת ההקמה מתוכננת לרבעון הראשון של 2024.

2. פרויקט קלחים: צפי ל-15 מגה וואט פוטו וולטאי ו-33 מגה וואט / שעה אגירה. לפרויקט יש אישור לחיבור לרשת החשמל והוא נמצא בשלבים סופיים של אישור הייעוד התכנוני.

3. פרויקט תלמי יוסף: הרחבה של הפרויקט הקיים ל-104 דונם, צפי ל-10 מגה וואט פוטו וולטאי ו-22 מגה וואט / שעה אגירה. הבקשה לאישור היעוד התכנוני הוגשה ואישור צפוי להתקבל ברבעון הרביעי של 2023.

4. פרויקט תלמי יוסף אגירה בסוללות: קיים אישור לייעוד תכנוני בגין 30 דונם, עם צפי של כ-400 מגה וואט / שעה. הפרויקט מיועד לרגולציה תחת אגירה במתח גבוה. 

5. פרויקט שרשרת: צפי ל-20 מגה וואט פוטו וולטאי ו-44 מגה וואט / שעה אגירה. בקשה לאישור ייעוד תכנוני הוגשה.

6. בנוסף, לחברה יש כ-250 דונם בשלבי תכנון מתקדמים.תחנת הכוח דוראד (חלק החברה הוא כ-9.4%): הזרמת הגז ממאגר כריש, אשר החלה בנובמבר 2022, הפחיתה את עלויות הגז של דוראד. דוראד נהנתה מהעלייה בתעריף התעו"ז ובמרכיב הייצור בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, על פי החלטת רשות החשמל בקשר עם השינויים בתעריפים לשעה, אשר נכנסה לתוקף בינואר 2023, הוארכה תקופת ה"קיץ" (נוסף חודש לעונת ה"קיץ" אשר במהלכה התעריפים גבוהים יותר), בוטלו שעות ה"גבע" (צריכה ממוצעת) ובוצע שינוי בשעות "הפסגה" (שיא) בעונות הביניים לשעות אחר הצהריים והערב. כתוצאה מהאמור לעיל, דוראד מספקת זמינות למנהל המערכת בגין שעות ה"שפל", הארוכות יותר, והביקוש מצד מנהל המערכת גבוה יותר. כתוצאה מהפעילות הרציפה של תחנת הכוח ירדו הוצאות התחזוקה, ושעות ההפעלה התארכו, מה שהביא לגידול בתפוקה, בהכנסות וברווח. נוסף על כך, ממשלת ישראל החליטה להגדיל את הספק תחנת הכוח ב-650 מגה וואט נוספים ואישור הוועדה לתשתיות לאומיות לתכנית ת.ת.ל/11/ב' – הרחבת תחנת הכוח דוראד. 

ביוני 2023 ניתן פסק דין בורר אשר, בין השאר, חייב את זורלו ואדלטק להשיב כ-130 מיליון דולר לדוראד ולשלם לתובעים בתביעה הנגזרת 20 מיליון ש"ח בגין החזר הוצאות משפט. החברה מצפה כי יוגשו ערעורים בגין פסק דין הבורר ותהליך הערעור הוסכם מראש והוא מוגבל לתקופה של כשישה חודשים.

פעילות בהולנד: 

עקב הקונפליקט הצבאי באוקראינה ועצירת אספקת הגז הרוסי לאירופה, חלו שינויים מהותיים במגזר הביו-גז בהולנד ובאירופה. אירופה ככלל והולנד בפרט קבעו יעדים שאפתניים להגדלת ייצור הגז מפסולת. מגוון תמריצים נבחנים, העיקרי שבהם הוא העלאת מחיר התעודות הירוקות. המחיר של תעודות אלה עלה מכ-13-15 אירו-סנט למטר קוב לכ-45 אירו-סנטים למטר קוב. מחירי התעודות הירוקות ממשיכים לעלות והציפייה היא שמחירן יגיע לכ-60 אירו-סנטים למטר קוב לקראת סוף השנה. 

החברה מעריכה כי עם העלייה בחשיבות תחום הביו-גז, תחום זה נכנס לתקופה חדשה. בהולנד אומצה חקיקה חדשה המחייבת את ספקי הגז לשלב גז ירוק בהיקף של עד 20% מהכמות אותה הם מספקים; חקיקה זו תיכנס לתוקף ב-1.1.2025. חקיקה זו והגידול בביקוש לתעודות ירוקות הנובע מתחום הביו-גז צפויים להגדיל ולשפר את התוצאות של מגזר הביו-גז של החברה.

פעילות החברה בטקסס ארצות הברית:

החברה חתמה הסכם פיתוח משותף לפיתוח פרויקטים פוטו וולטאים בטקסס ארצות הברית. ההסכם מכסה שני פרויקטים ראשונים, עם הספק מותקן מצרפי של 26 מגה וואט (DC), ואופציה לשני פרויקטים נוספים בתנאים דומים עם הספק מותקן מצרפי של 20 מגה וואט (DC). שני הפרויקטים הראשונים הגיעו לשלב "מוכנים לבניה", והם צפויים להיבנות במהלך 8-10 החודשים הבאים. אחד משני הפרויקטים הנוספים הגיע גם הוא לשלב "מוכן לבניה", והפרויקט הנוסף האחר צפוי להגיע לשלב זה במהלך הרבעון הרביעי של 2023. הצפי הוא ששני הפרויקטים הנוספים ייבנו במהלך המחצית השנייה של 2024. עלות ההון עבור שני הפרויקטים הראשונים נאמדת ב-30-32 מיליון דולר; חלק החברה צפוי להיות כ-19-21 מיליון דולר. עלות ההון עבור שני הפרויקטים הנוספים נאמדת ב-24-26 מיליון דולר; חלק החברה צפוי להיות כ-15-17 מיליון דולר. שאר עלויות ההון צפויות להיות מכוסות על ידי שותפי מס (tax equity partners) פוטנציאליים עימם החברה מנהלת כעת מגעים. 

עד היום, אלומיי בחנה הזדמנויות רבות והשקיעה השקעות משמעותיות בענפי האנרגיות המתחדשות, האנרגיה הנקייה ומשאבי הטבע בישראל, באיטליה, בספרד ובטקסס, ארה"ב, לרבות: 

 תחנות כוח פוטו-וולטאיות בהיקף של כ-35.9 מגה וואט בספרד ותחנת כוח פוטו-וולטאית בהיקף של כ-9 מגה וואט בישראל;

אחזקה עקיפה של 9.375% בדוראד אנרגיה בע"מ, המחזיקה בבעלותה ומפעילה את אחת מתחנות הכוח הפרטיות הגדולות בישראל עם כושר ייצור של כ-850 מגה וואט, המייצג 6%-8% בקירוב מסך צריכת החשמל הנוכחית של ישראל; 

אחזקה של 51% בטלאסול (Talasol), המחזיקה בבעלותה מתקן פוטו-וולטאי בעל כושר ייצור בזמני שיא של 300 מגה וואט, בשטח המוניציפלי של טלבאן, קאסראס, ספרד;

Groen Gas Goor B.V., Groen Gas Oude-Tonge B.V. ו-Groen Gas Gelderland B.V., חברות פרויקט המפעילות מתקני פירוק אנאירובי בהולנד, בעלי כושר ייצור של גז ירוק בהיקף של כ-3 מיליון, 3.8 מיליון ו-9.5 מיליון Nm3 (קוב מנורמל) בשנה, בהתאמה;

אחזקה של 83.333% באלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ, המעורבת בפרויקט להקמת תחנת כוח הידרו-אלקטרית בשיטת אגירה שאובה בהספק של 156 מגה וואט בצוק מנרה שבצפון הארץ;

Ellomay Solar Italy One SRL ו-Ellomay Solar Italy Two SRL, הבונות מתקנים פוטו-וולטאים עם הספק מותקן של 14.8 מגה וואט ו-4.95 מגה וואט, בהתאמה, במחוז לאציו שבאיטליה; 

Ellomay Solar Italy Four SRL, Ellomay Solar Italy Five SRL, Ellomay Solar Italy Seven SRL, Ellomay Solar Italy Nine SRL ו-Ellomay Solar Italy Ten SRL, המפתחות מתקנים פוטו-וולטאים עם הספק מותקן של 15.06 מגה וואט, 87.2 מגה וואט, 54.77 מגה וואט, 8 מגה וואט ו-18 מגה וואט, בהתאמה, באיטליה, שהגיעו לסטטוס "מוכנים לבנייה"; וכן -

Fairfield Solar Project, LLC, Malakoff Solar I, LLC, Malakoff Solar II, LLC המפתחות פרויקטים פוטו וולטאים עם הספק מותקן של 13 מגה וואט, 6.5 מגה וואט ו-6.5 מגה וואט, בהתאמה, באזור מטרופולין דאלאס שבטקסס, הגיעו לשלב "מוכנים לבניה".

לגרף אלומיי לחצו כאן

72 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 81.19 מיליון באלומיי
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלומיי. לרשימה המלאה
x