קופות גמל - דחיית מועדי דיווח דוח חודשי ורשימת נכסים בשל חגי תשרי ה׳תשפ"ד

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות שוק ההון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2023

הוראות סעיפים 4-7 בפרק 3 לחלק 4 בשער 5 של החוזר המאוחד קובעות כי דוח חודשי של קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן – הדוח החודשי) יוגש לממונה עד ליום ה-15 של החודש העוקב, ודיווח רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד של קרן פנסיה, קופת גמל, חברה מנהלת וחברת ביטוח (להלן - דוח הנכס הבודד) יוגש עד 30 ימים קלנדריים מתום כל רבעון. 

על רקע המועד בו חלים חגי תשרי ה'תשפ"יד בחודש אוקטובר 2023, ועל מנת לאפשר את היערכות הגופים המוסדיים להגשת הדיווחים, ניתנות בזאת ארכה למועד דיווח הדוח החודשי של ספטמבר עד ליום 23 באוקטובר 2023, וארכה לדיווח דוח הנכס הבודד של הרבעון השלישי עד ליום 1 בנובמבר 2023. 

x