הרשות לא תיזום נקיטת אמצעי אכיפה בקשר עם איחור בהגשת הדוחות הרבעוניים לרשות - הקלות בדוחות ללקוחות

בדבר דחיית מועד הגשת הדוח הרבעוני לרשות לרבעון המסתיים ב- 30 בספטמבר 2023 (טופסי י/ש/מ017, י/מ/ש018) ובדבר דחיית מועד משלוח הדוח הרבעוני ללקוח לרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר 2023

 

 

 
Image by Arek Socha from PixabayImage by Arek Socha from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/10/2023

תקנות 29 ו-31 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012 (להלן: "תקנות הדוחות") קובעות כי על תאגיד מורשה להגיש לרשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") דוחות רבעוניים, הכוללים את הפרטים המופיעים בסימן ג' לתקנות הדוחות (להלן: "הדוחות הרבעוניים לרשות"), לא יאוחר מיום 21 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה, באמצעות טופסי י/מ/ש 017 ו-י/מ/ש 018.

תקנה 2 לתקנות הדוחות קובעת שעל תאגידים מורשים שהם חברות ניהול תיקים, להמציא ללקוח דוח רבעוני הכולל את הפרטים המופיעים בפרק ב' לתקנות הדוחות (להלן: "הדוח ללקוח"), לא יאוחר מהיום האחרון בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה.

נוכח מצב החירום הביטחוני במדינת ישראל, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל בתאריך ה-7 לאוקטובר 2023, מתמודדים התאגידים המורשים וכן גורמים חיצוניים המספקים להם שירותים הדרושים בתהליכי עריכת הדוחות, עם קשיים הנובעים משעת החירום, הנוגעים בין היתר למחסור בכוח אדם לנוכח גל הגיוסים הרחב כמו גם למגבלות באשר להתניידות, להגעה ולנוכחות במשרדים.

בנסיבות אלה ובמענה לפניות שהוגשו, מבקש סגל הרשות לאפשר לתאגידים המורשים התמודדות נאותה עם המצב הנוכחי. לפיכך מודיע סגל הרשות כי לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בקשר עם איחור בהגשת הדוחות הרבעוניים לרשות, לרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר 2023 והדוח ללקוח שעל מנהלי התיקים לשלוח עד יום 31.10.2023, בכפוף לתנאים שלהלן:

1. הדוחות הרבעוניים לרשות

1.1. הדוחות הרבעוניים לרשות יוגשו לרשות לא יאוחר מיום ה-21.12.2023.

1.2. יודגש כי אין באמור בחוזר זה כדי להשליך על מועדי הגשת הדוחות הרבעוניים: דוחות י/מ/ש17 ו-י/מ/ש18 לרבעון המסתיים ב-31 לדצמבר 2023, אותם יש להגיש במועד הקבוע בתקנות הדוחות.

2. הדוח ללקוח:

2.1. הדוח ללקוח שעל מנהל התיקים היה לשלוח עד יום 31.10.2023 ישלח ללקוח לא יאוחר מיום ה-30.11.2023. 

2.2. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובתו של מנהל התיקים לפי סעיף 26(ג) לחוק הייעוץ להמציא ללקוח, בכל עת, על פי דרישתו, פרטים נוספים בנוגע למצב תיק ההשקעות שלו או חשבונו הכספי, או בנוגע לעסקה מסוימת. בהקשר זה יצוין כי לקוח המבקש לעשות כן יכול בכל עת לראות את מצב תיק ההשקעות שלו בחשבונו אצל חבר הבורסה בו מתנהל החשבון.

2.3. יודגש כי האמור בחוזר זה נוגע לנקיטת אמצעי אכיפה על ידי הרשות. מאחר שלחובה בדבר משלוח הדוח ללקוח קיים גם היבט הנוגע למישור היחסים שבין מנהל התיקים לבין לקוחותיו, שאינו בסמכות הרשות, הרי שאין באמור בחוזר בעניין זה, משום הגנה למנהלי התיקים המסתמכים על האמור בו, מפני חשיפות משפטיות העלולות להתעורר, ובכלל זה תביעות צדדים שלישיים או החלטות של בתי המשפט שאינן עולות בקנה אחד עם החלטת סגל הרשות. בהקשר זה על מנהלי התיקים לעקוב אחר פרסומים רלוונטיים לרבות תיקוני חקיקה לשעת חירום.

x