הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון - הקלות על הליכי זיהוי ואימות

בצל מלחמת "חרבות ברזל" הוראה בעניין הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010

 

 

 
Image by Alexas_Fotos from PixabayImage by Alexas_Fotos from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/10/2023

לאור פניות שהתקבלו ברשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מחברי בורסה שאינם בנקים (להלן: "חברי בורסה") בנוגע לקשיים בקיום הוראות שונות, הקבועות בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א - 2010 (להלן: "הצו"), בשל המצב הביטחוני החליט יושב ראש הרשות על מתן הוראות לתקופה של חודשיים (להלן: "תקופת ההקלות") במטרה לאפשר לחברי הבורסה המשך פעילות וקבלת לקוחות חדשים גם בתקופה זו. להלן ההוראות:

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 11יג(ג)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 (להלן: "החוק"), סעיפים 4(ד) ו- 9(א)( 6) לצו, ולעניין סעיף 4(ד) לצו בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק, להלן הוראותיי:

1. חבר בורסה רשאי לבצע את חובות הזיהוי, האימות והצהרת נהנה ובעל שליטה בהתאם לצו, באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק בהתקיים התנאים שבהוראה זו.

2. ביצוע החובות כאמור בסעיף 1 לעיל בהתאם להוראה זו מותנה בכך שחבר הבורסה סיווג את החשבון ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור, אך ורק בשל התנאי הקבוע בסעיף 9 להוראות אלה, ולא מתקיימות נסיבות אחרות אשר מצדיקות את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה בהתאם לחובות חבר הבורסה לפי סעיף 2 לצו. 

3. זיהוי מקבל השירות

זיהוי בעל חשבון ומורשה חתימה (להלן: "מקבל השירות"), שיתבצע כמפורט בתנאים המצטברים הבאים, ייחשב כזיהוי פנים אל פנים לצורך עמידה בחובה הקבועה בסעיף 9 לצו:

א. מקבל השירות ישלח לחבר הבורסה העתק סרוק של מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים;

ב. חבר הבורסה יזהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית ( video conference) על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו, שיוצג לחבר הבורסה על ידי מקבל השירות במהלך ההיוועדות החזותית;

ג. חבר הבורסה יזהה את מקבל השירות אל מול תמונת הפנים שבהעתק הסרוק של מסמך הזיהוי ששלח מקבל השירות כאמור בסעיף (א) לעיל;

ד. ההיוועדות החזותית תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 10 לצו;

ה. התקבלה בחשבון שנפתח אצל חבר הבורסה על שמו של בעל החשבון העברה בנקאית מחשבון אחר של אותו בעל חשבון, או מחשבון אחר שבעל החשבון הוא אחד מהשותפים בו, בחבר בורסה אחר או בתאגיד בנקאי;

ו. חבר הבורסה יאמת כי בעל החשבון הוא אותו בעל החשבון בחשבון, שממנו התקבלה ההעברה הבנקאית כאמור בסעיף (ה) לעיל, על פי האמור בסעיף 1(ג) להוראה בדבר דרכי אימות הפרטים לפי סעיף 8(ח( 1) ו – ( 2) לצו מיום 13 בפברואר 2019.

4. רישום פרטי הזיהוי

בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי על אף האמור בסעיף 4(א) לצו.

5. הצהרה על נהנה ובעל שליטה

בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי חבר הבורסה לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה באופן המפורט בסעיף זה ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים המפורטים בו:

א. ההצהרה על נהנה ובעל שליטה תתקבל באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית ( video conference) שבה יצהיר מקבל השירות בקולו על זהות הנהנה או בעל השליטה לפי העניין או כי אין נהנה או בעל שליטה בחשבון. הצהרה זו תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 10 לצו;

ב. חבר הבורסה יקבל העתק הצהרה על נהנה ובעל שליטה לפי הטופס שבתוספת השנייה לצו, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים.

6. חבר בורסה אשר הגיש בקשה ליושב ראש הרשות לקבלת אישור ליישם טכנולוגיה לזיהוי חזותי לצורך פתיחת חשבונות ללקוחות בהתאם לסעיף 16 להוראה ליישום חובות איסור הלבנת הון בפתיחת חשבונות באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מקוון מיום 7 בדצמבר 2022 (להלן: "הוראת טכנולוגיה לזיהוי מקוון"), רשאי בתקופת ההקלות לפעול על פי הוראה כאמור גם אם טרם התקבל אישור יושב ראש הרשות.

7. הקלות אלה יחולו גם על הליכי זיהוי ואימות, שנדרש חבר הבורסה לבצע במקרה שבו חשבון במערכת סגורה מפסיק לקיים את התנאים הקבועים לגביו בצו.

8. על חבר הבורסה להשלים את הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו בחשבונות שנפתחו על פי הוראות אלה, עד לשלושה חודשים לאחר פקיעתן, החובה להשלים את הליכי הזיהוי והאימות לא תחול על חשבונות שנפתחו על פי טכנולוגיה לזיהוי חזותי בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל, אם התקבל אישור יושב ראש הרשות ליישום הטכנולוגיה לפי סעיף 16 להוראת זיהוי מקוון בתקופה שעד תום תקופת ההקלות.

9. עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו כאמור, יסווגו החשבונות ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור על כל הכרוך בכך, לרבות ביצוע בדיקת נאותות מוגברת על מקבל השירות וביצוע בקרות מוגברות על הפעילות בחשבון.

10. ההקלות המפורטות לעיל יעמדו בתוקף בתקופת ההקלות. הודעה נוספת בדבר הארכת תוקף ההקלות המפורטות לעיל תישקל בעתיד כתלות בהתפתחויות שתהיינה בקשר עם המצב הבטחוני במדינה והימשכות המלחמה.

11. בהתאם לסעיף 34(ג)( 3) לחוק עקרונות האסדרה, תשפ"ב- 2021, חל ביחס לפרסום זה פטור מדוח הערכת אסדרה לנוכח הצורך בקביעת האסדרה באופן דחוף.

x