0% ריבית על דחיית תשלומים בכרטיסי אשראי לזכאים - לכמה זמן ? הטבלה המלאה

בנק ישראל מודיע על מתווה סיוע נוסף, ללקוחות חברות כרטיסי האשראי, בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל"

 

 
Image by Circ OD from PixabayImage by Circ OD from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/10/2023

מעגל ראשון
קבוצת הלקוחות*:
1. אוכלוסייה המתגוררת או פועלת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה **
2. אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת **
3. אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים ***
4. אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 ***

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה:
* יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, העונים על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות.
** בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי האשראי.
*** בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתא מתאימה, בהתאם להחלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה.
הקלות בתחום האשראי:
סוג האשראי תקופת דחיית התשלומים שיעור ריבית מקסימאלי אופן פריסת התשלומים
יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח
3 חודשים
(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה
הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.
יתרת אשראי עסקי מצטבר
עד סכום של 300,000 ש"ח ש"ח
הקלות בתחום העמלות: פטור מגביית עמלות – למשך שלושה חודשים - בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ (כמפורט בהערת השוליים).
מעגל שני
כל יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי
הקלות בתחום האשראי:
יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח
3 חודשים
(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
הריבית ההסכמית
הוספת התשלומים, בסוף תקופת ההלוואה
יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח
עמלות דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.
בהמשך למתווה הסיוע שגיבש בנק ישראל ואומץ על ידי הבנקים, להקלה על נטל האשראי והעמלות ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה, מודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה סיוע נוסף גם ללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון
: "המתווה שפורסם היום הוא נדבך נוסף בסט הכלים הכלכליים שאנו בבנק ישראל מקדמים כדי להקל על תזרימי המזומנים של אוכלוסיית היעד, להגביר את הוודאות הפיננסית ולסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו. הסוגיות הכלכליות הנובעות מהמלחמה והשפעותיה רבות ואנו עם היד על הדופק ופועלים במקביל בכל ההיבטים שבאחריותנו. אני רוצה להודות לפיקוח על הבנקים על גיבוש המתווה ולחכ"אות על הצטרפותן".

המפקח על הבנקים, מר דני חחיאשווילי: "מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי מתווסף למתווה הסיוע ללקוחות הבנקים, והינו המשך ישיר לצעדים הרבים שאנו מקדמים כדי להקל על הלקוחות בתקופה זו, תוך התאמת צעדי הסיוע למאפייני הלקוחות. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הצטרפותם למתווה, שבא בנוסף להקלות השונות שנקטו החברות ביוזמתן מאז פרוץ המלחמה. אנו עוקבים כל העת אחר הנתונים והפניות המתקבלות במסגרת הקשר השוטף שלנו עם הציבור, וערוכים לגיבוש מהלכים נוספים ולהרחבת צעדי סיוע קיימים, ככל שיידרש". 

המתווה מאפשר למשקי הבית והעסקים  אשר מתגוררים או פועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסים בצו 8, או אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה לחללי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל הראשון), לדחות תשלומי הלוואות , למשך שלושה חודשים. לקבוצת לקוחות זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו. בנוסף, לקבוצה זו יינתן פטור מחלק מהעמלות הכרוכות בפעילות מול חברות כרטיסי האשראי .

ליתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל השני), תינתן האפשרות לדחות תשלומי הלוואות  למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות. יודגש, כי מכיוון שללקוחות אלו דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

כמו כן, יובהר כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

לקבלת מידע נוסף על הצעדים הנוספים שננקטו לטובת הלקוחות ניתן להיכנס לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים מבצע ניטור שוטף ומעקב אחר האירועים וקורא לציבור לפנות לקבלת מענה וסיוע בנושאים אלו במידת הצורך, בין אם מול הבנק או חברת כרטיסי האשראי, ובין אם מול מוקד הפניות המיוחד של הפיקוח על הבנקים בטלפון 9086* ו-02-6552680.

מתווה מקיף שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל"  

מעגל ראשון 

קבוצת הלקוחות*: 

1.    אוכלוסייה המתגוררת או פועלת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה **

2.    אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת **

3.    אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים ***

4.    אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 ***

 

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה

* יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, העונים על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות. 

** בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי האשראי.

***  בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתא מתאימה, בהתאם להחלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה. 

הקלות בתחום האשראי:

 

 

סוג האשראי

תקופת דחיית התשלומים

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

3 חודשים

(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

 

 

לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

 

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

 

יתרת אשראי עסקי מצטבר

עד סכום של 300,000 ש"ח ש"ח

הקלות בתחום העמלות:

 

פטור מגביית עמלות – למשך שלושה חודשים - בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ (כמפורט בהערת השוליים).

מעגל שני

כל יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי

הקלות בתחום האשראי:

 

יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

3 חודשים

(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

הריבית ההסכמית

הוספת התשלומים, בסוף תקופת ההלוואה

יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

עמלות

דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות. 

 


הבהרות
מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.12.23. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו. 
דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות. 
האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים. 
באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.  
המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל חברה רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.


x