רב בריח הוציאה 300 עובדים לחל״ת

רב בריח והתייחסות יו"ר החברה למהלכים שננקטו

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/10/2023

שמואל דונרשטיין, יו״ר רב בריח מסר: עם פרוץ המלחמה, פעילות ענף הנדלן בארץ נעצרה לחלוטין ועימה גם הצטמצמו היקפי פעילות הקבוצה. לאור אי הוודאות הקיימת ועל מנת להבטיח את המשך פעילותה התקינה של החברה וחוסנה הפיננסי, נקטנו שורה של פעולות התייעלות, לרבות הוצאתם של כ-300 עובדים לחל״ת. אבקש להדגיש כי קבוצת רב בריח מחוייבת לפרנסתם ורווחתם של עובדיה ובני משפחותיהם וצעד זה נעשה על מנת להבטיח את מקור פרנסתם בעתיד. מפעל החברה באשקלון יחד עם מפעליה הנוספים באריאל וכרמיאל, פועלים גם בימים אלו בייצור והספקה של פתרונות מיגון ונעילה מצילי חיים לאזרחי ישראל. עם חזרתו של ענף הנדלן לפעילות מלאה, בשילוב עם חזרתם ההדרגתית של עובדינו אשר פונו מבתיהם או גוייסו בצו שמונה, רב בריח תגדיל בהתאם את היקפי פעילותה והיקפי הייצור. רב בריח ועובדיה כמו מדינת ישראל, ידעו סבבי לחימה קודמים ונעבור בהצלחה ובניצחון גם את מלחמת חרבות ברזל.

עדכון בדבר השפעת מלחמת חרבות ברזל על פעילות החברה:

החברה מבקשת לעדכן אודות ההשפעות העיקריות עד כה של מלחמת חרבות ברזל ("המלחמה") על פעילות החברה:

1. מתחילת המלחמה הצטמצמו היקפי פעילות החברה באופן משמעותי וזאת במקביל לצמצום הפעילות באתרי הבניה בישראל.

2. נכון לפרסום דיווח זה כל קווי הייצור של רב-בריח בכל המפעלים פעילים אם כי התפוקות הייצור מופחתות ומותאמת לקצב הוצאת הסחורה לאתרי הבניה. נכון למועד הדיווח ישנה מגמה של פתיחה איטית של אתרי הבניה והחברה ערוכה לשינויים בענף הבניה.

3. פעילות האנרגיה של החברה צומצמה באופן ניכר בשל אופי המוצרים ואופי איומי המלחמה (המוצרים שבירים ומותקנים על גגות).

4. היקף פעילות מגזר הנעילה צומצם לאור חוסר בזמינות בעובדים בעלי התמחויות נדרשות ועיקר המשאבים מופנים למענה להזמנות של לקוחות בחו"ל ומענה מיידי לשוק המקומי.

5. בשל חוסר הוודאות המאפיינת את התקופה הנוכחית, לרבות ביחס למשך והיקף המלחמה וצמצום פעילות החברה, מבצעת החברה שורה של פעולות לצמצום וחיסכון בהוצאות לרבות הוצאה של כ-30% מעובדי החברה והחברות הבנות לחופשה ללא תשלום.

למרות האמור לעיל, היות ועיקר מוצרי החברה הם מוצרי ביטחון מצילי חיים שדרישות השוק אליהם עולה בשל נזקי המלחמה ודרישות המיגון בכל הארץ והיות ורוב פעילות החברה מתבצעת מאתריה באשקלון, למועד הדיווח אין באפשרות החברה להעריך את השפעת המלחמה על מצבה הכספי ברבעון 4, 2023.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – האמור בדיווח זה ביחס להשפעות המלחמה, התפתחותה והשפעותיה על החברה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, מידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו ואף באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי הוודאות הרבה ביחס להיקף המלחמה והתמשכותה והשפעתה על כלכלת ישראל ובכלל זה על ענף הבניה בישראל. 

x