בנק ישראל - הרבעון אופיין בהיחלשות השקל, והתחזקות הדולר בעולם

המסחר בשוק מטבע החוץ ברבעון השלישי של השנה

 

 

 
Image by Frauke Feind from PixabayImage by Frauke Feind from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2023

התפתחות שער החליפין – החלשות השקל לצד התחזקות הדולר בעולם.

במהלך הרביע השלישי, נחלש השקל מול הדולר והאירו בשיעור של כ-3.4% ו- 0.9%, בהתאמה.

כמו כן, נחלש השקל ב- 1.4% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי.

במקביל, התחזק הדולר מול מרבית המטבעות העיקריים  בעולם (תרשים 2): התחזקות בשיעור של כ- 2.5%מול האירו,  בכ- 3% מול היין היפני ובכ- 3.2% מול הפאונד הבריטי.


תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ועלייה בסטיית תקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין –ירדה במהלך הרביע לרמה ממוצעת של 7.2%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – עלתה ועמדה בסוף הרביע על רמה ממוצעת של - 10.4%.

לצורך השוואה, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה בסוף הרביע על 11.5%, ירידה של 1.9 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 8%, ירידה של כ- 0.3% בהשוואה לרביע הקודם (תרשים 4).


פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח  
 
אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי במהלך הרביע השלישי המגזר הפיננסי והגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) רכשו מט"ח נטו בהיקף של 3.3 מיליארדי דולרים ו- 2.6 מיליארדים, בהתאמה. לעומתם, המגזר העסקי מכר מט"ח נטו בהיקף של כ-3.3 מיליארדי דולרים ותושבי חוץ מכרו מט"ח נטו בהיקף של 2.7 מיליארדים. 


נפחי מסחר – לוחות ותרשימים

נפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית 

נפח המסחר היומי הממוצע עלה במהלך הרביע בכ-11.5% אחוז לרמה של  10.6 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר העלייה נובעת מעלייה בנפח המסחר היומי בעסקאות החלף. 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) עלה בכ- 0.2 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 45.6%. אומדן של נפח המסחר הכולל  - מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים

מאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה  (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברביע השלישי על 80.6%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 69.3% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של  כ-10.2 מיליארדי דולרים. 

 

 

החלק היחסי בנפח המסחר הכולל

סך הנפח (במיליוני $)

ממוצע יומי (במיליוני $)

 

 

מסחר בין זרים

מסחר בין זר למקומי

מסחר בין מערכת הבנקאות המקומית למקומיים

רביע שלישי  2023  
(נתון ארעי)

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

69.3%

11.3%

19.4%

            633,033 

            10,210 

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

50.5%

27.9%

21.5%

        1,033,707 

            16,673 

רביע שני 2023

 

נפח המסחר בעסקאות המרה

70.2%

11.2%

18.6%

            604,084 

              9,903 

נפח המסחר בעסקאות החלף ואופציות

52.3%

27.2%

20.5%

            947,205 

            15,528 x