אבן קיסר מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-142.4 מיליון דולר; תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ברבעון בסך כ-28.2 מיליון דולר, וכ-53.3 מיליון דולר מתחילת השנה

 

 

 
Photo Stbernardstudio Dreamstime.comPhoto Stbernardstudio Dreamstime.com
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-142.4 מיליון דולר

תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ברבעון בסך כ-28.2 מיליון דולר, וכ-53.3 מיליון דולר מתחילת השנה.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון כ-19.1% - שיפור משמעותי לעומת הרבעון הקודם.

מיקוד החברה ממשיך להיות ביישום מוצלח של תוכניתה האסטרטגית במטרה לתמוך בצמיחה רווחית ארוכת טווח.

החברה מאשררת את תחזיתה ליצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי ובשנת 2023.

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "אנו מרוצים מתזרים המזומנים החזק מפעילות שוטפת שהחברה מציגה ברבעון השלישי. החברה מתקדמת בצורה משמעותית ביישום פעולות הרה-ארגון במטרה לשפר את מבנה העלויות ולבצע אופטימיזציה של הייצור. במבט לעבר שנת 2024 ואילך, אנו נשארים ממוקדים במספר מטרות: התייעלות עסקית, השקעה במותג החזק של אבן קיסר והשקת מוצרים חדשניים, זאת במקביל ליצירת בסיס חדש לצמיחה רווחית ארוכת טווח.

"כחברה ישראלית, אנו מוטרדים מאוד ממעשי הזוועה שבוצעו על ידי החמאס ב-7 לאוקטובר. אנו בטוחים כי מדינת ישראל לא רק תנצח במלחמה, אלא גם תבוא חשבון עם כל השותפים לביצוע פשעים אלו. אנו מחויבים לתמוך בתושבי ישראל ובשיקום היישובים שנפגעו כתוצאה מפעולות הטרור. 

אנו נוקטים בכל הצעדים הדרושים על מנת להבטיח רציפות עסקית. נכון להיום, אין למלחמה השפעה על יישום האסטרטגיה שלנו, הפעילות הגלובלית והייצור בישראל, וזאת למעט ההשפעה על המכירות בשוק המקומי המהווה כ-5% מהכנסות החברה. אנו עוקבים מקרוב אחר האירועים במדינה ולא רואים כל מניעה להמשיך ולשרת את הלקוחות שלנו ברחבי העולם. 

נחום טרוסט, סמנכ"ל הכספים: "אבן קיסר מציגה תזרים מזומנים שנתי מצטבר מפעילות שוטפת של כ-53 מיליון דולר , נתון אשר תומך במהלכינו העסקיים בעודנו מנווטים בין אתגרים כלכליים מורכבים המתרחשים בשוק הגלובלי. בהתאם ליעדים שהצבנו, אבן קיסר מציגה EBITDA מתואם חיובי במהלך הרבעון, ומצפה ל-EBITDA מתואם דומה ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון השלישי של 2023 וזאת למרות הירידה הצפויה בטווח הקרוב בהכנסות ישראל עקב המלחמה".

חברת אבן קיסר, הנסחרת בנאסד"ק (סימול: CSTE), והינה חברה מובילה בפיתוח וייצור של משטחי עבודה איכותיים, פרסמה היום, את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023.

תוצאות רבעון שלישי 2023

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-142.4 מיליון דולר, לעומת כ-180.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות ברבעון השלישי ירדו ב-20.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל היקף מכירות נמוך יותר. המכירות הושפעו מהאטה בפעילות הכלכלית, במיוחד בתחום השיפוצים והשדרוגים בשווקים בהם פועלת החברה, וכן מסביבה תחרותית יותר, אשר הביאו לירידה בביקושים למוצריה.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-19.1% לעומת כ-23% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי המתואם ברבעון השלישי עמד על 19.8% בהשוואה ל-23.1% ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מירידה בהכנסות, עלייה בעלויות ייצור ליחידה, בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר הקשורה לקיטון בכמויות המיוצרות. אלו קוזזו באופן חלקי על ידי עלויות שילוח נמוכות יותר וכן תמהיל מקורות ייצור יעיל יותר. 

הוצאות התפעול ברבעון השלישי של 2023 עמדו על כ-29.2 מיליון דולר (כ-20.5% מההכנסות), לעומת כ-38.5 מיליון דולר (כ-21.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. האחוז הגבוה יותר נובע בעיקר מהירידה בהכנסות. בניכוי הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, וההוצאות הקשורות לסגירת המפעל, הסתכמו הוצאות התפעול בכ-23.7% מההכנסות, בהשוואה ל-20.9% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם הפסד תפעולי של כ-2.0 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר רווחיות גולמית נמוכה יותר.

ה-EBITDA המתואם ברבעון השלישי של 2023, בנטרול הוצאות בגין תגמולים שאינם מבוססי מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות אחרות, עמד על כ- 1.9 מיליון דולר, לעומת כ-13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה משקפת בעיקר את ההפסד התפעולי.

הכנסות המימון, ברבעון השלישי של 2023, הסתכמו בכ-1.3 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון בסך כ-4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר תנודות של שערי חליפין והשפעתם על נכסים והתחייבויות הנקובות במטבעות שונים שאינם דולר אמריקאי, יחד עם ריבית גבוהה יותר שהושגה על יתרות המזומנים של החברה.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-0.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון השלישי עמד על כ-0.03 דולר, לעומת הפסד נקי למניה של כ-0.02 דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המתואם למניה, הסתכם בכ-0.20 דולר (בדילול מלא) על 34.6 מיליון מניות, לעומת רווח נקי מתואם של 0.01 דולר ברבעון המקביל אשתקד על בסיס מספר מניות דומה.  

מאזן ונזילות

במהלך הרבעון השלישי של 2023, ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 28.2 מיליון דולר שנבע בעיקר מהקטנת מלאי, זאת לעומת תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ל-30 בספטמבר 2023, מאזן החברה כלל מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר וניירות ערך סחירים לטווח קצר בסך 79.1 מיליון דולר וסך חובות למוסדות פיננסיים בסך 6.9 מיליון דולר. בהתאם כך, יתרת המזומנים נטו של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 עמדה על 72.2 מיליון דולר לעומת 28.2 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2022.

דיבידנד

מדיניות הדיבידנד של החברה מאפשרת דיבידנד רבעוני במזומן של עד 50% מהרווח הנקי, על בסיס מצטבר, בניכוי כל סכום שכבר שולם כדיבידנד עבור לתקופה המתאימה ("הדיבידנד המחושב"), וכפוף בכל מקרה לאישור דירקטוריון החברה. במקרה שהדיבידנד המחושב נמוך מ-0.10 דולר למניה, לא ישולם דיבידנד. לכן על פי מדיניות הדיבידנד של החברה, אין בכוונת אבן קיסר לחלק דיבידנד עבור הרבעון השלישי של 2023, זאת בהתבסס על ההפסד הנקי המדווח המיוחס לבעלי המניות בתקופת הדוח. 

תחזית

בהינתן הביצועים עד היום והערכות החברה ליצירת תזרים חיובי נוסף מפעילות שוטפת גם ברבעון הרביעי, החברה מאשררת את התחזית לשנת 2023 לייצור תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ולסיום השנה עם שיפור בהיקף המזומנים נטו. התחזית לרבעון הרביעי מבוססת על שיפור ביתרת הון חוזר והמשך השפעת צעדי ההתייעלות, יחד עם צפי ל-EBITDA מתואם דומה ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון השלישי של 2023, זאת למרות הירידה בטווח הקרוב בהכנסות ישראל בשל המלחמה.

28 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.73 מיליון ב-CAESARSTONE LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את CAESARSTONE LTD. לרשימה המלאה
x