בנק ישראל מחמיר הוראה לבנקים, זה השינוי שיצטרכו לבצע בקרוב

יחס מינוף (הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 218)

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2023

מבוא

1. הפיקוח על הבנקים נמצא בעיצומו של תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 218 - "יחס המינוף", במסגרתו נבחנים גם שיעורי יחס המינוף ותמהילם; לפיכך עלה הצורך בהארכת תוקף ההקלה שנקבעה בנוגע ליחסי המינוף.

2. הסדרה זו לא לוותה בפרסום דוח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב- 2022, וזאת לאור הפטור הקבוע בסעיף 34 )ג() 2 (, שכן מאחר שמדובר בהמשך מתן הקלה קצובה בזמן בהוראה קיימת, ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות.

3. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד,  תיקנתי הוראה זו.

עיקרי העדכון

4. הוספת סעיף 40:

ההקלה שניתנה בשיעורי יחס המינוף במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250 – "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר קורונה (הוראת שעה)" עוגנה במסגרת סעיף 40 וכן תוקף ההקלה הוארך עד ליום 31 לדצמבר 2025 . תאגיד בנקאי שניצל את ההקלה במועד זה יידרש לשוב ליחס המינוף הנדרש בטרם הוראת השעה בתוך שני רבעונים.

להמשך לחצו כאן

x