חרבות ברזל: הארכת תוקף היתרים מיוחדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

 

 

 
Image by 3D Animation Production Company from Pixabay Image by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

משרד העבודה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

ביום 7.10.2023 החלה מתקפת טרור מרצועת עזה על מדינת ישראל, בעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על-ידי שר הביטחון וביחס לחלק משטח המדינה ובהמשך על-ידי הממשלה וביחס לשטחי מדינת ישראל כולה.

בשל כך ועל מנת להקל על ציבור בעלי אישורים רגולטוריים  בתקופה לא שגרתית זו, בין היתר, אישרה הכנסת ביום 25.10.23 את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן- חוק דחיית מועדים).

חוק דחיית מועדים  קובע הארכת מועדים  של 3 חודשים, בין היתר, בכל הנוגע להיתרים מיוחדים שניתנו עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, ובלבד שהיתר כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש.

הארכה לא תחול לגבי היתר מיוחד  שהגורם המוסמך החליט שלא לחדשו לפני תום תקופת הארכה ויידע את המעסיק בהחלטה כאמור בהתאם לסעיף 2 (ד) לחוק הארכת מועדים.

כלומר, כל ההיתרים המיוחדים שניתנו לתקופה של 30 ימים לפחות ושמועד פקיעת התוקף שלהם הוא בין ה- 7.10.23 עד 7.1.24 יוארכו אוטומטית בשלושה חודשים נספים בהתאם לחוק האמור, כל עוד מצב החירום נמשך.

יובהר כי הוראה זו אינה חלה על היתרים כלליים שניתנו לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אשר הוחרגו במסגרת התוספת השנייה של חוק דחיית מועדים.

לדוגמה - אם מועד פקיעת תוקף היתר המיוחד שניתן בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה הינו 30/11/2023, הרי שבהתאם לחוק דחיית מועדים תוקף ההיתר מוארך אוטומטית עד ה- 29.2.2024. 
x