פנינסולה זינוק של כמעט 6% במניה, אחרי דוחות הרבעון

הכנסות הריבית הסתכמו ברבעון השלישי בכ-42.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

 

 
אייל ליאור, מנכ״ל פנינסולה, צילום: דרור דרעיאייל ליאור, מנכ״ל פנינסולה, צילום: דרור דרעי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/11/2023

אייל ליאור, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם המשך צמיחה בהכנסות וברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות האטה בצמיחת הכלכלה הישראלית והתייקרות האשראי במשק. לנוכח העלייה ברמת הסיכון הכללית במשק, אנו ממשיכים לטייב את תיק האשראי, להגדיל את היקף האשראי מגובה הביטחונות ולצמצם את שיעור האשראי לחברות מימון.

התמודדות החברה ב-18 החודשים האחרונים עם השפעות שיעורי הריבית והאינפלציה הגבוהים על המשק ובפרט על שוק האשראי החוץ הבנקאי, הביאו את החברה לפגוש את השלכות המלחמה ואי הוודאות שיצרה עם תיק אשראי מבוזר ועם שיעור גבוה יותר של עסקאות מגובות בביטחונות, אשר מאפשר לחברה לשמור על רמת סיכון יציבה בתיק, גם בתקופה זו של לחימה מתמשכת.

נכון ל-30 בספטמבר 2023, ברשותנו מסגרות אשראי בנקאיות לא מנוצלות בסך של 411 מיליון ש"ח. מסגרות לא מנוצלות אלו מהוות כרית נזילות משמעותית, ומאפשרות לנו להמשיך ולפעול לשמירה על גודל התיק גם בעת הנוכחית, תוך ניהול סיכונים מוקפד. פעולות טיוב התיק אותן ביצענו לאורך השנה האחרונה, מוכיחות את עצמן בתקופה הנוכחית."

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2023:

הכנסות הריבית ברבעון השלישי הסתכמו בכ-42.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-34.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהשפעת עליית ריבית הפריים והמרווחים על תיק האשראי של החברה.

הוצאות הריבית ברבעון השלישי הסתכמו בכ-12.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מהשפעת עליית ריבית הפריים.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי הסתכמו בכ-4.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-2.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהפרשות בגין לקוחות ספציפיים, וכן מגידול במקדם ההפרשה הכללית בשל השפעות שיעורי הריבית והאינפלציה על הסיכון בתיק האשראי של החברה.

הרווח הנקי והכולל ברבעון השלישי הסתכם בכ-11.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-512.3 מיליון ש"ח לעומת כ-505.5 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי של החברה נובע מרווחים של כ-41.8 מיליון ש"ח אשר הצטברו בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ואשר קוזזו בעיקר מדיבידנדים בסכום של כ-33.2 מיליון ש"ח שהוכרזו וחולקו במהלכה, וכן מרכישה עצמית של מניות בסך של כ-3.1 מיליון ש"ח.

גודל תיק האשראי הממוצע ללקוחות ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-1.383 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.413 מיליארד ש"ח ברבעון השני של 2023, וכ-1.476 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי אשתקד. הקיטון נובע מצמצום וטיוב תיק האשראי של החברה כחלק מההתמודדות עם עליית הסיכון בתיק כתוצאה משיעורי הריבית והאינפלציה הגבוהים במשק.

מח"מ תיק האשראי של החברה עמד ב-30 בספטמבר 2023 על 124 ימים, לעומת 136 ימים ב-30 בספטמבר 2022 ו-150 ימים ב-31 בדצמבר 2022.

נכון ליום 30 בספטמבר 2023, לקבוצה קווי אשראי מארבעה בנקים בישראל בסך כולל של כ-965 מיליון ש"ח למימון פעילותה השוטפת. מרבית ההלוואות הנלקחות מבנקים בישראל הינן הלוואות לטווח קצר.

בהתאם למדיניות הדיבידנד, החברה הכריזה בחודש נובמבר על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-8 מיליון ש"ח, בגין רווחי הרבעון השלישי של שנת 2023. חלוקה זו מצטרפת לשלוש חלוקות בהיקף כולל של כ-33.2 מיליון ש"ח, שבוצעו בחודשים מרץ, מאי ואוגוסט השנה.

לגרף פנינסולה לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 7.19 מיליון בפנינסולה
קרנות נאמנות שמחזיקות את פנינסולה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

8.61%

358127.25

אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

5.31%

635226.08

אנליסט אסטרטגיות

2.98%

129423.3

אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי

1.82%

33540.9

תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

0.9%

1178549.33

MTF מחקה ת"א SME60 

0.86%

219989.25

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

0.82%

831327.84

אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי

0.78%

345705.53

תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

0.7%

177593.93

איילון תיק מניות כשרה

0.43%

134363.7


x