אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו לכ-81.5 מיליון ש"ח, עלייה של כ-15.6% לעומת אשתקד

 

 

 
רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צרועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/11/2023

ה-NOI עלה בכ-15.5% לעומת אשתקד והסתכם לכ-73.2 מיליון ש"ח.

ה-NOI מנכסים זהים עלה  בכ-16.1% לעומת אשתקד והסתכם לכ-71.3 מיליון ש"ח.

ה-FFO הריאלי לבעלי המניות (גישת החברה) עלה בכ-21.5% לעומת אשתקד והסתכם בכ-35.5 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2023, בכ-1.385 מיליארד ש"ח, כ-8.4 ש"ח למניה.

החברה מאשררת את תחזית NOI ו-FFO  לשנת 2023.

 

תחזית לשנת 2023 

בפועל 2022

 

 

 

 

מיליוני ש"ח

תחזית NOI

275-285

254.3

תחזית FFO

125-135

116.6

תחזית FFO ריאלי על פי גישת ההנהלה


רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מציגים רבעון שלישי עם המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים והמשך מגמת הצמיחה, בקצב אשר משקף את הרף העליון של תחזיותינו לשנת 2023. ניכר שיפור משמעותי בפרמטרים התפעוליים של החברה בפולין ולהערכתינו השיפור צפוי להמשך לאור התחלפות השלטון והקמתה הצפויה של קואלציה דמוקרטית ליברלית התומכת בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופאי. לנוכח הפיזור הגיאוגרפי במספר מדינות, תמהיל ומאפייני השוכרים בישראל , יתרות המזומנים ומסגרות האשראי שלנו, איננו מעריכים השפעה שלילית מהותית של המלחמה על פעילות החברה בטווח הזמן הקרוב, זאת כמובן במידה והמצב לא יסלים. אנו משתתפים באבלן הכבד של משפחות הנרצחים והנופלים, מייחלים להשבת החטופים, להחלמת הפצועים ולשובם בשלום של אנשי זרועות הבטחון. "

דגשים לתוצאות רבעון שלישי 2023

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הסתכמו לכ-81.5 מיליון ש"ח, עליה של כ-15.6% לעומת 70.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מעליית המדד, הצמיחה בפעילות ה- Brain Embassyבפולין ובלגיה. כמו כן בגין גידול בשיעור התפוסה בפולין ונכס שנרכש בפולין בחודש יולי 2022, עליית שערי החליפין תרמה כ-5.2 מיליון ש"ח להכנסות ברבעון.

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-73.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-15.5% לעומת כ-63.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בשיעור התפוסה הממוצע בפולין, צמיחה בפעילות מתחמי ה-Brain Embassy, גידול בהכנסות באדגר 360 בישראל ועליית המדד.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-21.5% והסתכם לכ-35.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-29.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-2.4 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-17.3  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח  הכולל ברבעון הסתכם לכ-8.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-8.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2023 בכ-1,385 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,373 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם לכ-26.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-(4.1) מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

יתרת מזומנים ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכמה לסך של כ-302.2 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של 578 מיליון ש"ח. 

עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה בתקופת הדוח בוצעה ע"י מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלוייים, הערכת שווי לנכס אדגר 360 בישראל וכן לשבעה נכסים נוספים בפולין. בגין הנכס אדגר 360  נרשם שיערוך חיובי בסך של כ-11.3 מיליון ש"ח  בעיקר כתוצאה מהצמדה למדד ושיערוך שלילי בסך כ-44.1 מיליון ש"ח לנכסים בפולין בעיקר כתוצאה מעליית שיעור ההיוון בסך של 0.50%-0.25%.

לגרף אדגר לחצו כאן

68 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 31.03 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה
x