אלקטרה מוצרי צריכה: הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 גדלו בכ-5% לכ-4.9 מיליארד שקל

בנטרול מגזר המזון הסתכם הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופת הדוח בכ-65 מיליון שקל

 

 

 
צביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה, צילום: דורון ברסקיצביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה, צילום: דורון ברסקי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 צמחו בכ-9.3% לכ-1.8 מיליארד שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון - כ-10 מיליון שקל.

ללא מגזר מזון הסתכם הרווח לבעלי המניות ברבעון בכ-29 מיליון שקל.

ה-EBITDA ברבעון השלישי טיפס בכ-11.6% לכ-152 מיליון שקל.

עד כה החברה שיפצה והסבה 72 סניפים ל-Carrefour בפריסה ארצית. 

מחזור המכירות בסניפי Carrefour שהושקו עלה בכ-60%, כאשר הרשת עברה ל-EBITDA חיובי ברבעון השלישי.

במגזר קמעונאות חשמל עלו ההכנסות ברבעון השלישי בכ-5.6% לכ-573 מיליון שקל והרווח המגזרי טיפס בכ-20% לכ-32 מיליון שקל.

בשבועות שמאז פרוץ המלחמה, חלה עלייה במכירות תחום קמעונאות החשמל וכן במכירות Carrefour ובפעילות סער המחזיקה ברשתות Columbia, אאוטסיידרס ושבילים.

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות החברה, בתמיכת מגזרי המזון, קמעונאות חשמל הפנאי וספורט. במהלך הרבעון החולף המשכנו בתהליך ההסבה של סניפי רשת Carrefour כאשר עד כה השקנו 72 סניפים, תוך שאנו חווים גידול חד במכירות בסניפים שהוסבו וממשיכים בעבודה מאומצת בכל הקשור לפיתוח וייעול הרשת וביסוס מעמדה כרשת מובילה בישראל. להערכתנו יגיע מגזר המזון לרווחיות תפעולית כבר ברבעון הרביעי. 

ב-7 באוקטובר פרצה מלחמת חרבות ברזל. מראשית המלחמה, החברה התגייסה לסייע ככל הניתן לחיילים ולמפונים ואנו ממשיכים בפעילות חשובה זו. ברמה העסקית, תקופה זו מבטאת את עוצמת המודל העסקי המגוון של החברה הנשען על מספר רגליים חזקות בתחום מוצרי הצריכה בישראל. המלחמה הביאה לגידול חד בהיקפי המכירות במגזר המזון של החברה, במגזר קמעונאות החשמל לאור הגידול בקניות לבית ומיצוב רשתות המגזר כקניה משתלמת, וכן גידול בפעילות סער המחזיקה ברשתות Columbia, אאוטסיידרס ושבילים, שהינה חלק ממגזר ספורט פנאי. ליבנו בתקופה זו עם משפחות הנפגעים במלחמה, ואנו מחזיקים את חיילי צה"ל ומייחלים לחזרתם של החטופים. נמשיך ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה תוך מחויבותה למשק הישראלי, לעובדיה ולמשקיעיה."

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023. 

עיקרי תוצאות תשעה חודשים ראשונים של 2023

הכנסות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה בתשעת החודשים הראשונים גדלו בכ-5% לכ-4.9 מיליארד שקל לעומת כ-4.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול במכירות מגזר קמעונאות חשמל, בעיקר כתוצאה מגידול במכירות חנות הדיוטי פרי ומגידול במכירות הסניפים הזהים, וכן מעליה במכירות במגזר המזון, בעיקר מהסבת סניפים למותג Carrefour, שקוזזו בחלקם כתוצאה מסגירה ומסגירה חלקית של סניפים לטובת שיפוץ והסבה.  זאת בקיזוז חלקי בעיקר עם ירידה בהכנסות במגזר מוצרי צריכה חשמליים. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-1.36 מיליארד שקל (27.7% מהמכירות), לעומת כ-1.34 מיליארד שקל (כ-28.7% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מעלייה ברווח הגולמי ובשיעורו במגזר קמעונאות חשמל שנבע בעיקר מגידול במכירות חנות הדיוטי פרי ומגידול במכירות הסניפים הזהים ומגידול ברווח הגולמי במגזר ספורט ופנאי בעיקר כתוצאה מכניסה לאיחוד של המותג adidas ברבעון הרביעי אשתקד. זאת בקיזוז חלקי עם  ירידה ברווח הגולמי ובשיעורו במגזר המזון, בעיקר כתוצאה מסגירת סניפים לטובת הסבתם לסניפי Carrefour ובשל פעילות שיווקית שבוצעה כחלק מהשקת רשת Carrefour, וכן מירידה ברווח הגולמי במגזר מוצרי צריכה חשמליים..

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2023, הסתכמו בכ-162 מיליון שקל, לעומת כ-90 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות הריבית בגין הלוואות חדשות שנלקחו בעיקר במגזר המזון ובגין עלייה בשיעור הריבית. 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-22 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-87.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נבע מהפסד המיוחס לבעלי המניות במגזר קמעונאות מזון, ומגידול בהוצאות המימון כאמור, ומשערוך נדל"ן להשקעה נטו ממס שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול מגזר המזון, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתקופת הדוח בכ-65 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-131 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-EBITDA של החברה בתשעת החודשים הראשונים 2023 הסתכם בכ-285 מיליון שקל, לעומת כ-382 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע מקיטון במגזר קמעונאות מזון בעיקר כתוצאה מסגירת סניפים לטובת הסבתם והכנתם להשקת Carrefour. ה-EBITDA בנטרול מגזר קמעונאות המזון הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-220 מיליון שקל, לעומת כ-225 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2023 הסתכם לסך של כ-1 מיליארד שקל.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2023 עלו בכ-9.3% לכ-1.84 מיליארד שקל לעומת כ-1.68 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול במכירות במגזרים קמעונאות מזון, ספורט ופנאי (בין היתר, בהמשך לאיחוד לראשונה של תוצאות אדידס), ומעלייה במכירות מגזר קמעונאות חשמל כתוצאה מגידול במכירות סניפים זהים, והתקזזה בחלקה מקיטון במכירות מגזר מוצרי צריכה חשמליים כתוצאה מירידה בתחום סחר מותגים כתוצאה מירידה בשוק החשמל, מעיכוב בהזמנות בתחום מערכות החימום לייצוא ומירידה בתחום פעילות הסולאר כתוצאה מיציאה מאיחוד ברבעון השני של השנה. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-518 מיליון שקל (כ-28.1% מהמכירות), לעומת כ-475 מיליון שקל (כ-28.2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול ברווח הגולמי ובשיעורו במגזר קמעונאות חשמל בעיקר כתוצאה מגידול במכירות הסניפים הזהים, מגידול ברווח הגולמי של מגזר ספורט ופנאי בעיקר כתוצאה מגידול במכירות כתוצאה מכניסה לאיחוד של המותג adidas ברבעון הרביעי אשתקד ומגידול ברווח הגולמי במגזר המזון בעיקר כתוצאה כפועל יוצא של השקת סניפי Carrefour.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-54 מיליון שקל, לעומת כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול בהוצאות הריבית בגין הלוואות חדשות בעיקר במגזר קמעונאות מזון, וגם בגין עלייה בשיעור הריבית על ההלוואות כתוצאה מעלייה בשיעור ריבית הפריים. 

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם רווח מיוחס לבעלי מניות החברה בסך כ-10 מיליון שקל, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה של כ-20.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול מגזר המזון, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי בכ-29 מיליון שקל, לעומת 51.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2023 טיפס בכ-11.6% לכ-152 מיליון שקל, לעומת כ-136 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA בנטרול מגזר קמעונאות המזון עלה בכ-12.8% לכ-87 מיליון שקל, לעומת כ-77 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

תוצאות המגזרים ברבעון השלישי של 2023:

במגזר מוצרי צריכה חשמליים הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 בכ-365 מיליון שקל, לעומת כ-399.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון לפני הכנסות אחרות, נטו הסתכם בכ-25 מיליון שקל, לעומת כ-29.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות וברווח נבע בעיקר כתוצאה מירידה בתחום סחר מותגים בעיקר כתוצאה מירידה בשוק החשמל, מירידה במכירות מזגנים ומערכות אקלים שנבעה בעיקר מעיכוב בהזמנות במכירות בתחום מערכות החימום לייצוא ומירידה בתחום פעילות הסולאר כתוצאה מיציאה מאיחוד במהלך הרבעון השני של השנה. 

החברה צופה כי מחזור המכירות בשנת 2024 יגדל בכ-200 מיליון ש"ח והיא תשמור על שיעור הרווח המגזרי.

במגזר קמעונאות חשמל במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ,שקם אלקטריק ואת שקם דיוטי פרי, עלו ההכנסות ברבעון השלישי בכ-5.6% לכ-573 מיליון שקל, לעומת כ-542 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר אשר פעלו באופן מלא ברבעון השלישי גדלו בכ-6.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, עלייה שנבעה בעיקר מגידול במכירות בסניפים זהים. הרווח המגזרי בנטרול הוצאות אחרות, נטו גדל לכ-32 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול נבע בעיקר כפועל יוצא של הגידול במכירות החנויות הזהות. 

במגזר קמעונאות מזון, ברבעון השלישי עלו ההכנסות בכ-17.2% לכ-865 מיליון שקל, לעומת כ-738 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשקת Carrefour בחודש מאי האחרון, שבמסגרתה הושקו 50 סניפים של הרשת, שפעלו באופן מלא ברבעון השלישי ובהמשך להשלמת פתיחתם של 20 סניפים נוספים עד לתום הרבעון השלישי. מנגד, נרשמה השפעה של הפעלה חלקית של סניפים, לטובת שיפוץ והסבה לקרפור. המכירות בחנויות זהות במגזר גדלו ברבעון בשיעור של כ-21%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (לרבות חנויות שהוסבו ל– Carrefour). המכירות בסניפים שהוסבו ל- Carrefour שפעלו באופן מלא ברבעון השלישי גדלו בשיעור של כ-47.1% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. מכירות למ"ר ברבעון השלישי (לרבות בחנויות שהוסבו ל– Carrefour) הסתכמו בכ-28,680 שקל למ"ר ממוצע שנתי לעומת 23,760 שקל למ"ר בתקופה המקבילה אשתקד. 

מכירות למ"ר בסניפים שהוסבו ל-Carrefour שפעלו באופן מלא ברבעון השלישי הסתכמו לכ-38,988 ש"ח למ"ר בממוצע שנתי זאת לעומת ה כ-26,924 ש"ח למ"ר בממוצע שנתי בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח המגזרי בנטרול הוצאות אחרות, נטו הסתכם במגזר ברבעון השלישי בכ-0.2 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מירידה ברווחיות כפועל יוצא של גידול במכירות האונליין אשר מאופיינות בשיעור רווח גולמי נמוך יותר מזה שבסניפי הרשת ומהשקת Carrefour לאור פעילות השקעה של משאבים וכוח אדם לטובת ההשקה ולטובת הקמת מערך ייבוא מוצרי Carrefour.

כמו כן פעילות קוויק שאוחד בתום שנת 2022 ופעילות רשת 7-Eleven הנמצאת בתהליך הקמה, תרמו יחד בתקופת הדוח להפסד המגזרי  סך של כ-21 מיליון שקל. 

יחד עם הגידול במחזור סניפי Carrefour והפעולות להתייעלות שמבצעת החברה במגזר, צופה החברה כי תחזור להציג רווח מגזרי ברבעון הרביעי של שנת 2023.

ביום 9 במאי 2023 השיקה הקבוצה 50 סניפים תחת מותגי Carrefour. למועד החתימה על דוחות כספיים אלו הסתיימה הסבה של 72 סניפים נוספים והיא פועלת לביצוע הסבה של 3 סניפים נוספים עד לתום שנת 2023. החל מהשקת סניפי Carrefour במאי, 2023 ועד ליום 30 בספטמבר, 2023 שיעור הגידול במחזור המכירות בסניפי Carrefour שהושקו, כאמור, עלה בכ-60%. 

מגזר ספורט ופנאי, הכנסות המגזר ברבעון השלישי זינקו בכ-52.5% לכ-59 מיליון שקל, לעומת כ-39 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול בהכנסות סער, בין היתר בשל פתיחת סניפים חדשים וגידול בפעילות הסיטונאית, וכתוצאה מרכישת פעילות אדידס שנכללה בתוצאות המגזר החל מהרבעון הרביעי של 2022. המכירות בחנויות זהות קטנו ברבעון בכ-1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות של אדידס, שנכנסו לאיחוד החל מהרבעון הרביעי לשנת 2022, כאמור, גדלו בכ-24% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, במונחי פרופורמה. ההפסד המגזרי בנטרול הכנסות אחרות, נטו הסתכם ברבעון השלישי בכ-1.9 מיליון שקל, לעומת הפסד מגזרי של כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

השפעת מלחמת חרבות ברזל:

במגזר מוצרי צריכה חשמליים - תחום סחר מותגים ותחום מערכות אקלים לרבות תחום מערכות החימום לייצוא חוו ירידה של כ- 25% בחודשים אוקטובר ונובמבר עד כה, מעצירה של פרוייקטי נדל"ן והאטה מהותית בתחום כפועל יוצא של הלחימה. יחד עם זאת, פעילויות המגזר חזרו לפעול בצורה רציפה החל מתום השבוע השני של המלחמה. החברה צופה כי המחזורים של פעילויות המגזר יגדלו משמעותית עם תום הלחימה וחזרתו המלאה של שוק הנדל"ן.

מגזר קמעונאות חשמל - על אף המלחמה ובניגוד למגמות בשוק קמעונאות החשמל  חלה עלייה במחזור המכירות בסניפי מחסני חשמל ושקם אלקטריק וזאת חרף ירידה במחזור המכירות של הסניפים בימי הלחימה הראשונים בעקבות סגירתם. בפעילותן של חנויות הדיוטי פרי חלה ירידה משמעותית וזאת בעקבות ירידה משמעותית בכמות הטיסות היוצאות מישראל ובהתאמה ירידה בכמות הנוסעים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. על אף הירידה במחזור המכירות של חנויות הדיוטי פרי החברה אינה צופה פגיעה משמעותית ברווח חנויות אלו בשל ירידה משמעותית בתשלום שכ"ד לרשות שדות התעופה וזאת בעקבות השפעה מצטברת על תעריף שכ"ד כפועל יוצא של הירידה במספר הנוסעים השנתי.

מגזר קמעונאות מזון - מפתיחת המלחמה גדלו משמעותית הביקושים בסניפי גלובל ריטייל, וכפועל יוצא גדל מחזור מכירות הקבוצה בכ- 30% באוקטובר ונובמבר עד כה בהשוואה לאשתקד. בסניפי Carrefour חלה באותה תקופה עלייה משמעותית במחזור המכירות של כ- 64% גם לאור הסבות הסניפים.

מגזר ספורט ופנאי - בשל פעילות חברת סער, בין היתר, בתחום הקמעונאי ובתחום הסיטונאי, במכירת ציוד ומוצרי הלבשה והנעלה לצבא ולכוחות הביטחון שהינם מוצרים, אשר השפעות המלחמה עליהם הינן השפעות ישירות חלה עלייה משמעותית בביקושים לציוד כאמור ובהתאם גדל מחזור המכירות בסניפי חברת סער (Columbia, Outsiders ושבילים) ובפעילותה הסיטונאית בחודש אוקטובר בכ- 83% ובמצטבר בחודשים אוקטובר ונובמבר עד כה של כ- 43%. לעומת זאת חלה ירידה באוקטובר ונובמבר עד כה בחנויות זהות של adidas בכ- 30% אך בימים האחרונים חלה מגמה של חזרה לרמת ביקושים זהה לאשתקד.

אירועים מרכזיים נוספים בתקופת הדוח: 

אוגוסט 2023 חברת הדירוג S&P מעלות אישררה את דירוג החברה ברמה של 'ilAA-' עם אופק יציב (Stable). כלכלני חברת הדירוג ציינו בסקירתם כי תוצאותיה התפעוליות של אלקטרה צריכה בשנה האחרונה, הלמו את ציפיותיהם. בהחלטת חברת הדירוג הדגישו את מעמדה של החברה כשחקן מוביל בשוק המקומי, בדגש על מגזר מוצרי הצריכה החשמליים וקמעונאות מוצרי חשמל, וצפו שיפור בביצועיה התפעוליים במגזר המזון. 

יולי 2023 החברה עדכנה כי חתמה על הסכם מחייב להעברת כלל פעילויות חנויות הקונספט של אדידס בישראל, כאשר במסגרת זאת יועברו לאלקטרה צריכה 28 חנויות, מתוכן 4 חנויות עודפים של  המותג וחנות הנמצאת בהקמה, כך שלאחר ההעברה, תפעיל החברה 46 סניפים בישראל. כחלק מההסכמות תרכוש החברה, בין היתר, את המלאי, הרכוש הקבוע בחנויות אדידס ואת הזכויות וההתחייבויות בקשר להסכמי השכירות של חנויות אדידס העוברות להפעלתה, וזאת תמורת כ-52 מיליון שקל שישולמו במהלך השנים 2023 וזאת החל ממועד ההשלמה, 2024 ו-2025

מאי 2023 דיווחה החברה כי שיתוף הפעולה עם חברת כאל ובנק הפועלים להקמת מועדון לקוחות מבוסס כרטיס אשראי חוץ בנקאי אושר על ידי הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן. כרטיס האשראי החדש יונפק על ידי כאל ללקוחות ביט וללקוחות הרשתות הקמעונאיות של קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה, ויכללו בו  לקוחות מועדון ביט-קארד ולקוחות מועדון Family 365. בשנתיים הראשונות לפעילות המועדון, החברה תהיה זכאית לקבל מענקי רשת ביטחון ומענקי יעדים אשר עשויים להבטיח לה תקבולים נטו (לאחר החזר הוצאות הכלולות במענקי רשת הבטחון), בסכום של כ-30 מיליון שקל בכל אחת מהשנים. בנוסף, תהא החברה זכאית למענק המותנה בעמידה ביעדי ביצוע, בסך של עד 50 מיליון שקל, במשך תקופת ההסכם, בהתאם לסיכום בין הצדדים. 

באפריל 2023 חילקה החברה דיבידנד בסך של 35 מיליון שקל.

לגרף אלקטרה צריכה לחצו כאן

118 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 35.92 מיליון באלקטרה צריכה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה צריכה. לרשימה המלאה
x